அட்டவணை:இயந்திரவியல் கலைச்சொற்கள்.pdf

தலைப்புஇயந்திரவியல் கலைச்சொற்கள்
ஆசிரியர்இராதா செல்லப்பன்
பதிப்பகம்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மறுதோன்றி அச்சகம்,
முகவரிதஞ்சாவூர்
ஆண்டு2002
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Add an OCR text layer

நூற்பக்கங்கள்