அட்டவணை:கடல்வீரன் கொலம்பஸ்.pdf

படிமம்:தன்னுணர்வு.pdf

தலைப்பு கடல்வீரன் கொலம்பஸ்
ஆசிரியர் பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்
ஆண்டு முதற்பதிப்பு ஜூன், 1966
பதிப்பகம் தொல்காப்பியர் நூலகம்
இடம் சிதம்பரம்
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது. (சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்)
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை
உள்ளடக்கம்
 1. ஆவல் பிறந்தது
 2. ஒளி தோன்றியது
 3. எண்ணம் பலித்தது
 4. கரை தெரிந்தது
 5. புகழ் கிடைத்தது
 6. கடிதம் கிடைத்தது
 7. மனங் கசிந்தது
 8. பழி மிகுந்தது
 9. உண்மை புரிந்தது
 10. தெய்வம் காத்தது
 11. கதை முடிந்தது