அட்டவணை:கலைசொற்கள் ஏழாம் பகுதி கணக்குப் பதிவியற் சொற்றொகுதி.pdf

தலைப்புகலைசொற்கள் ஏழாம் பகுதி கணக்குப் பதிவியற் சொற்றொகுதி
பதிப்பகம்இலங்கை அரசு அச்சகம்
ஆண்டு1957
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடியவில்லை

நூற்பக்கங்கள்

A

6 7 8

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X