அட்டவணை:களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்.pdf

களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்.pdf
தலைப்புகளப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்
ஆசிரியர்மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி
பதிப்பகம்விடியல் பதிப்பகம் (கோவை)
ஆண்டு2000. Reprint of 1975 edition
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்

உள்ளுறை

களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்
தோற்றுவாய் 11
களப்பிரர் யார்? 13
களப்பிரர் எப்போது வந்தனர்? 16
சில களப்பிர அரசர்கள் 17
களப்பிரர் காலத்து இரேணாட்டுச் சோழர் 24
களப்பிரர் காலத்து இலங்கை அரசர் 31
இலங்கையில் பாண்டியர் ஆட்சி 36
களப்பிரர் காலத்து இருக்குவேள் அரசர் 47
களப்பிரரின் வீழ்ச்சி 51
களப்பிரர் ஆட்சியில் சமயங்கள் 55
களப்பிரரும் பிராமணரும் 55
ஜைன சமய வளர்ச்சி 56
பௌத்த சமய வளர்ச்சி 58
வைணவ சமயம் 66
சைவ சமயம் 67
பக்தி இயக்கம் 68
களப்பிரர் காலத்தில் தமிழ் மொழி 70
களப்பிரர் காலத்தில் நுண்கலைகள் 95
இணைப்புகள்
1 களப்பிரர் பற்றிய வாழ்த்துப்பாக்கள் 99
2 வச்சிரநந்தியின் திரமிள சங்கம் 107
3 இறையனார் அகப்பொருள் - வரலாற்று ஆய்வு 117
4 நக்கீரர் காலம் 129
நூலடைவு 132

பிற்சேர்க்கைகள்

1. அறிஞர் மயிலைசீனி. வேங்கடசாமி அவர்களின் "களப்பிரர் ஆட்சியில் தமிழகம்": ஒரு பார்வை. அ. மார்க்ஸ் 135
2. வேள்விக்குடி சாசனம் 158
3. அறிஞர் மயிலைசீனி. வெங்கடசாமியின் நூல்கள் 163
4. கட்டுரைகள் 164