அட்டவணை:சங்க இலக்கியச் சொற்களஞ்சியம்.pdf

தலைப்புசங்க இலக்கியச் சொற்களஞ்சியம்
தொகுப்பாளர்ச. தண்டபாணி தேசிகர்
பதிப்பகம்திருவாவடுதுறை ஆதீனம்
முகவரிதிருக்கயிலாயபரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனம்
ஆண்டு1965
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Add an OCR text layer

நூற்பக்கங்கள்