அட்டவணை:சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை.pdf