அட்டவணை:நல்லவனும் நய வஞ்சகனும்-மொழிபெயர்ப்பு.pdf


         உள்ளுறை

1.சாயக்காரனும் மருத்துவனும்-1 2.கடல் யாத்திரை -7 3.நன்றி மறந்த சாயக்காரன்-' 13 -13 4.அபுகிர்ரின் அதிருஷ்டம் -19 5.அபுஸிர் கட்டிய ஹம்மாம் -28 6.வஞ்சனையால் வந்த கேடு -37

7.சாயக்காரனின் சாயம் வெளுத்தது -44