"திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/123.பொழுதுகண்டிரங்கல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
("=திருக்குறள் காமத்துப்ப..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
=திருக்குறள் காமத்துப்பால்- கற்பியல்=
 
 
==பரிமேலழகர் உரை==
==அதிகாரம் 8 . ==
; அதிகார முன்னுரை:
 
==அதிகாரம் 123. பொழுது கண்டு இரங்கல் ==
===குறள் 1 ( ) ===
 
 
; அதிகார முன்னுரை: அஃதாவது, மாலைப்பொழுது வந்துழி அதனைக்கண்டு தலைமகள் இரங்குதல். 'கனா முந்துறாத வினையில்லை' என்பது பற்றிப் பகற்பொழுது ஆற்றியிருந்தாட்கு உரியதாகலின், இது கனவுநிலையுரைத்தலின் பின் வைக்கப்பட்டது.
 
 
===குறள் 1221 ( மாலையோ) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (01) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big> </B> </FONT>]
 
;உரைவிளக்கம்:
 
 
===குறள் 2 ( ) ===
===குறள் 1222 ( புன்கண்ணை) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (02) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big></B> </FONT>]
 
 
; இதன்பொருள்:
 
; உரை விளக்கம்:
 
 
===குறள் 3 ( ) ===
===குறள் 1223 ( பனியரும்பிப்) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (03) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு:] <br /> </big> </B> </FONT>]
 
 
; இதன்பொருள்:
 
; உரை விளக்கம்:
 
 
===குறள் 4 ( ) ===
 
===குறள் 1224 ( காதலரில்வழி) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (04) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ]<br /> </big> </B> </FONT>]
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ]<br /> </big> </B> </FONT>
 
 
; இதன்பொருள்:
 
; உரை விளக்கம்:
 
 
===குறள் 5 ( ) ===
 
===குறள் 1225 ( காலைக்குச்) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> () <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (05) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big></B> </FONT>]
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ]<br /> </big></B> </FONT>
 
; இதன்பொருள்:
; உரை விளக்கம்:
 
 
===குறள் 6 ( ) ===
 
===குறள் 1226 ( மாலைநோய்) ===
 
 
:<small><b><font color="purple">( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (06) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big> </B> </FONT>]
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ]<br /> </big> </B> </FONT>
 
 
; இதன்பொருள்:
; உரை விளக்கம்:
 
 
===குறள் 7 ( ) ===
 
===குறள் 1227 ( காலையரும்பி) ===
 
 
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<B></B> (07) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big></B> </FONT>]
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ]<br /> </big></B> </FONT>
 
 
; இதன்பொருள்:
; உரை விளக்கம்:
 
===குறள் 8 ( ) ===
:<small><b><font color="purple">( ) </font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
===குறள் 1228 ( அழல்போலு) ===
<B></B> (08) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big></B> </FONT>]
 
:<small><b><font color="purple">(இதுவுமது ) </font></b></small>
 
 
 
<B>அழல்போலு மாலைக்குத் தூதாகி யாயன்</B> ( ) <B><FONT COLOR=" ">அழல் போலும் மாலைக்குத் தூது ஆகி ஆயன் </FONT></B>
 
<B>குழல்போலுங் கொல்லும் படை.</B> (08) <B><FONT COLOR=" "> குழல் போலும் கொல்லும் படை.</FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: ஆயன் குழல், அழல் போலும் மாலைக்குத் தூதாகி, கொல்லும் படை.]<br /> </big></B> </FONT>
 
; இதன்பொருள்:
; உரை விளக்கம்:
 
===குறள் 9 ( ) ===
:<small><b><font color="purple"> ( )</font></b></small>
 
 
<B></B> ( ) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
===குறள் 1229 ( பதிமருண்டு) ===
<B></B> (09) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big> </B> </FONT>]
 
:<small><b><font color="purple"> ( இதுவுமது )</font></b></small>
 
 
<B>பதிமருண்டு பைத லுழக்கு மதிமருண்டு</B> ( ) <B><FONT COLOR=" ">பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு </FONT></B>
 
<B>மாலை படர்தரும் போழ்து.</B> (09) <B><FONT COLOR=" ">மாலை படர்தரும் போழ்து. </FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு:மதி மருண்டு மாலை படர்தரும் போழ்து, பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும். ]<br /> </big> </B> </FONT>
 
 
; இதன்பொருள்:
 
; உரை விளக்கம்:
 
===குறள் 0 ( ) ===
:<small><b><font color="purple">( ) </font></b></small>
 
 
<B></B> () <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
===குறள் 1230 ( பொருண்மாலை) ===
<B></B> (10) <B><FONT COLOR=" "> </FONT></B>
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: <br /> </big> </B> </FONT>]
 
:<small><b><font color="purple">(இதுவுமது ) </font></b></small>
 
 
<B>பொருண்மாலை யாளரை யுள்ளி மருண்மாலை</B> () <B><FONT COLOR=" ">பொருள்மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை </FONT></B>
 
<B>மாயுமென் மாயா வுயிர்.</B> (10) <B><FONT COLOR=" "> மாயும் என் மாயா உயிர்.</FONT></B>
 
 
<FONT COLOR=" "><B><big>[தொடரமைப்பு: மாயா என் உயிர், பொருள்மாலையாளரை உள்ளி மருள்மாலை மாயும்.]<br /> </big> </B> </FONT>
 
 
 
; இதன்பொருள்:
; உரை விளக்கம்:
16,798

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/23170" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது