"பட்டினப்பாலை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

36 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
:விளைவறா வியன்கழனிக்
:கார்க்கரும்பின் கமழாலைத்
:தீத்தெறுவிற் கவின்வாடிகவின்வாட
 
:நீர்ச்செறுவி னாணெய்தற்னீணெய்தற்
:பூச்சாம்பும் புலத்தாங்கட்
:காய்ச்செந்நெற் கதிரருந்தும்
:கொழும்பல்குடிச் செழும்பாக்கத்துக்
:குறும்பல்லூர் நெடுஞ்சோணாட்டு
 
== ==
 
:வெள்ளை யுப்பின் கொள்ளை சாற்றி
:நெல்லொடு வந்த வல்வாய்ப் பஃறி // 30 //
:மாயிரும் பெடையோ டிரியல் போகிப்
:பூதங் காக்கும் புகலருங் கடிநகர்த்
== ==
:தூதுணம் புறவொடு துச்சிற் சேக்கு
:முதுமரத்த முரண்களரி
:வரிமண லகன்றிட்டை
 
:யிருங்கிளை யினனொக்கற்
:கருந்தொழிற் கலிமாக்கள்
:வயலாமைப் புழுக்குண்டும்
:வறளடும்பின் மலர்மலைந்தும் // 65 //
 
:புனலாம்பற் பூச்சூடியு
:நீனிற விசும்பின் வலனேர்பு திரிதரு
:பெருஞ்சினத்தாற் புறக்கொடாஅ
:திருஞ்செறுவி னிகன்மொய்ம்பினோர்
== ==
:கல்லெறியுங் கவண்வெரீஇப்
:புள்ளிரியும் புகர்ப்போந்தைப்
:மனைச்சேர்த்திய வல்லணங்கினான்
:மடற்றாழை மலர்மலைந்தும்
:பிணர்ப்பெண்ணைப் பிழிமாந்தியும்
:பிணர்ப்பெண்ணை ப்பிழிமாந்தியும்
:புன்றலை யிரும்பரதவர் // 90 //
 
:மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவு // 110 //
 
:நெடுங்கான் மாடத்தொள்ளெரிமாடத் தொள்ளெரி நோக்கிக்
:கொடுந்திமிற் பரதவர் குரூஉச்சுட ரெண்ணவும்
:பாட லோர்த்து? நாடக நயந்தும்
:வெண்ணிலவின் பயன்றுய்த்துங்
:கண்ணடைஇய கடைக்கங்குலான் //115 //
 
:மாஅகாவிரி மணங்கூட்டுந்
:தூஉவெக்கர்த் துயின்மடிந்து
:றேர்பூண்ட மாஅபோல
:வைகறொறு மசைவின்றி
:யுல்குசெயக் குறைபடாது // 125 //
 
:வான்முகந்த நீர் மலைப்பொழியவு
:மலைப்பொழிந்தநீர் கடற்பரப்பவு
:நிலத்தினின்று நீர்ப்பரப்பவு // 130 //
 
:மளந்தறியாப் பல்பண்டன் பலபண்டம்
:வரம்பறியாமை வந்தீண்டி
:யருகடிப்யருங்?கடிப் பெருங்காப்பின்
:வலியுடை வல்லணங்கினோன்
:புலிபொறித்துப் புறம்போக்கி //135 //
:மழையாடு சிமைய மால்வரைக் கவாஅன்
:வரையாடு வருடைத் தோற்றம் போலக்
:கூருகிர் ஞமலிக் கொடுந்தா ளேற்றை // 140 //
 
:யேழகத்தகரோயேழகத் தகரோ டுகளு முன்றிற்
== ==
:குறுந்தொடை நெடும்படிக்காற்
16,349

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3535" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது