"திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

5,090 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
 
==திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை==
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/உரைப்பாயிரம்|உரைப்பாயிரம்]]
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்|அறத்துப்பால்]]===
1. பாயிரவியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/1.கடவுள்வாழ்த்து|1.கடவுள்வாழ்த்து]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/2.வான்சிறப்பு|2.வான்சிறப்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/3.நீத்தார்பெருமை|3.நீத்தார்பெருமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/4.அறன்வலியுறுத்தல்|4.அறன்வலியுறுத்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/2.வான்சிறப்பு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/3.நீத்தார்பெருமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/4.அறன்வலியுறுத்தல்]]
 
2. இல்லறவியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/5.இல்வாழ்க்கை|5.இல்வாழ்க்கை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/6.வாழ்க்கைத்துணைநலம்|6.வாழ்க்கைத்துணைநலம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/7.மக்கட்பேறு|7.மக்கட்பேறு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/8.அன்புடைமை|8.அன்புடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/9.விருந்தோம்பல்|9.விருந்தோம்பல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/10.இனியவைகூறல்|10.இனியவைகூறல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/11.செய்ந்நன்றியறிதல்|11.செய்ந்நன்றியறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/12.நடுவுநிலைமை|12.நடுவுநிலைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/13.அடக்கமுடைமை|13.அடக்கமுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/14.ஒழுக்கமுடைமை|14.ஒழுக்கமுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/15.பிறனில்விழையாமை|15.பிறனில்விழையாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/16.பொறையுடைமை|16.பொறையுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/17.அழுக்காறாமை|17.அழுக்காறாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/18.வெஃகாமை|18.வெஃகாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/19.புறங்கூறாமை|19.புறங்கூறாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/20.பயனிலசொல்லாமை|20.பயனிலசொல்லாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/21.தீவினையச்சம்|21.தீவினையச்சம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/22.ஒப்புரவறிதல்|22.ஒப்புரவறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/23.ஈகை|23.ஈகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/24.புகழ்|24.புகழ்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/6.வாழ்க்கைத்துணைநலம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/7.மக்கட்பேறு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/8.அன்புடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/9.விருந்தோம்பல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/10.இனியவைகூறல்]]
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/11.செய்ந்நன்றியறிதல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/12.நடுவுநிலைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/13.அடக்கமுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/14.ஒழுக்கமுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/15.பிறனில்விழையாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/16.பொறையுடைமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/17.அழுக்காறாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/18.வெஃகாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/19.புறங்கூறாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/20.பயனிலசொல்லாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/21.தீவினையச்சம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/22.ஒப்புரவறிதல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/23.ஈகை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/24.புகழ்]]
 
3.துறவறவியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/25.அருளுடைமை|25.அருளுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/26.புலான்மறுத்தல்|26.புலான்மறுத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/27.தவம்|27.தவம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/28.கூடாவொழுக்கம்|28.கூடாவொழுக்கம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/29.கள்ளாமை|29.கள்ளாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/30.வாய்மை|30.வாய்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/31.வெகுளாமை|31.வெகுளாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/32.இன்னாசெய்யாமை|32.இன்னாசெய்யாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/33.கொல்லாமை|33.கொல்லாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/34.நிலையாமை|34.நிலையாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/35.துறவு|35.துறவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/36.மெய்யுணர்தல்|36.மெய்யுணர்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/37.அவாவறுத்தல்|37.அவாவறுத்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/26.புலான்மறுத்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/27.தவம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/28.கூடாவொழுக்கம்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/29.கள்ளாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/30.வாய்மை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/31.வெகுளாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/32.இன்னாசெய்யாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/33.கொல்லாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/34.நிலையாமை]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/35.துறவு]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/36.மெய்யுணர்தல்]]
 
[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/37.அவாவறுத்தல்]]
 
4.ஊழியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/அறத்துப்பால்/38.ஊழ்|38.ஊழ்]]
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்|பொருட்பால்]]===
1.அரசியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/39.இறைமாட்சி|39.இறைமாட்சி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/40.கல்வி|40.கல்வி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/41.கல்லாமை|41.கல்லாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/42.கேள்வி|42.கேள்வி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/43.அறிவுடைமை|43.அறிவுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/44.குற்றங்கடிதல்|44.குற்றங்கடிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4445.குற்றங்கடிதல்பெரியாரைத்துணைக்கோடல்|45.பெரியாரைத்துணைக்கோடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4546.பெரியாரைத்துணைக்கோடல்சிற்றினஞ்சேராமை|46.சிற்றினஞ்சேராமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4647.சிற்றினஞ்சேராமைதெரிந்துசெயல்வகை|47.தெரிந்துசெயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4748.தெரிந்துசெயல்வகைவலியறிதல்|48.வலியறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4849.வலியறிதல்காலமறிதல்|49.காலமறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/50.இடனறிதல்|50.இடனறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/4951.காலமறிதல்தெரிந்துதெளிதல்|51.தெரிந்துதெளிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/5052.இடனறிதல்தெரிந்துவினையாடல்|52.தெரிந்துவினையாடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/5153.தெரிந்துதெளிதல்சுற்றந்தழால்|53.சுற்றந்தழால்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/5254.தெரிந்துவினையாடல்பொச்சாவாமை|54.பொச்சாவாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/5355.சுற்றந்தழால்செங்கோன்மை|55.செங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/56.கொடுங்கோன்மை|56.கொடுங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/57.வெருவந்தசெய்யாமை|57.வெருவந்தசெய்யாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/58.கண்ணோட்டம்|58.கண்ணோட்டம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/59.ஒற்றாடல்|59.ஒற்றாடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/60.ஊக்கமுடைமை|60.ஊக்கமுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/61.மடியின்மை|61.மடியின்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/62.ஆள்வினையுடைமை|62.ஆள்வினையுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/63.இடுக்கணழியாமை|63.இடுக்கணழியாமை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/54.பொச்சாவாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/55.செங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/56.கொடுங்கோன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/57.வெருவந்தசெய்யாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/58.கண்ணோட்டம்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/59.ஒற்றாடல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/60.ஊக்கமுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/61.மடியின்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/62.ஆள்வினையுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/63.இடுக்கணழியாமை]]
 
2.அங்கவியல்
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/64.அமைச்சு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/65.சொல்வன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/66.வினைத்தூய்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/67.வினைத்திட்பம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/68.வினைசெயல்வகை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/6964.தூதுஅமைச்சு|64.அமைச்சு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7065.மன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்சொல்வன்மை|65.சொல்வன்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7166.குறிப்பறிதல்வினைத்தூய்மை|66.வினைத்தூய்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7267.அவையறிதல்வினைத்திட்பம்|67.வினைத்திட்பம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7368.அவையஞ்சாமைவினைசெயல்வகை|68.வினைசெயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/69.தூது|69.தூது]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7470.நாடுமன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்|70.மன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7571.அரண்குறிப்பறிதல்|71.குறிப்பறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7672.பொருள்செயல்வகைஅவையறிதல்|72.அவையறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7773.படைமாட்சிஅவையஞ்சாமை|73.அவையஞ்சாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7874.படைச்செருக்குநாடு|74.நாடு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/75.அரண்|75.அரண்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/7976.நட்புபொருள்செயல்வகை|76.பொருள்செயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8077.நட்பாராய்தல்படைமாட்சி|77.படைமாட்சி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8178.பழைமைபடைச்செருக்கு|78.படைச்செருக்கு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8279.தீநட்புநட்பு|79.நட்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8380.கூடாநட்புநட்பாராய்தல்|80.நட்பாராய்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/81.பழைமை|81.பழைமை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8482.பேதைமைதீநட்பு|82.தீநட்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8583.புல்லறிவாண்மைகூடாநட்பு|83.கூடாநட்பு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8684.இகல்பேதைமை|84.பேதைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8785.பகைமாட்சிபுல்லறிவாண்மை|85.புல்லறிவாண்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8886.பகைத்திறந்தெரிதல்இகல்|86.இகல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/87.பகைமாட்சி|87.பகைமாட்சி]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/8988.உட்பகைபகைத்திறந்தெரிதல்|88.பகைத்திறந்தெரிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/9089.உட்பகை.|89.உட்பகை.பெரியாரைப்பிழையாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/9190.பெண்வழிச்சேறல்பெரியாரைப்பிழையாமை|90.பெரியாரைப்பிழையாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/9291.வரைவின்மகளிர்பெண்வழிச்சேறல்|91.பெண்வழிச்சேறல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/9392.கள்ளுண்ணாமைவரைவின்மகளிர்|92.வரைவின்மகளிர்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/93.கள்ளுண்ணாமை|93.கள்ளுண்ணாமை]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/94.சூது|94.சூது]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/9495.சூதுமருந்து|95.மருந்து]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/95.மருந்து]]
 
3.ஒழிபியல்
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/96.குடிமை|96.குடிமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/97.மானம்|97.மானம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/98.பெருமை|98.பெருமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/99.சான்றாண்மை|99.சான்றாண்மை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/100.பண்புடைமை|100.பண்புடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/101.நன்றியில்செல்வம்|101.நன்றியில்செல்வம்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/101102.நன்றியில்செல்வம்நாணுடைமை|102.நாணுடைமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/102103.நாணுடைமைகுடிசெயல்வகை|103.குடிசெயல்வகை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/103104.குடிசெயல்வகைஉழவு|104.உழவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/104105.உழவுநல்குரவு|105.நல்குரவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/105106.நல்குரவுஇரவு|106.இரவு]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/107.இரவச்சம்|107.இரவச்சம்]]
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/106108.இரவுகயமை|108.கயமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/107.இரவச்சம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/108.கயமை]]
 
===[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்|காமத்துப்பால்]]===
<big>1.களவியல் (ஏழு அதிகாரம்)</big>
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/109.தகையணங்குறுத்தல்|109.தகையணங்குறுத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/110.குறிப்பறிதல்|110.குறிப்பறிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/111.புணர்ச்சிமகிழ்தல்|111.புணர்ச்சிமகிழ்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/112.நலம்புனைந்துரைத்தல்|112.நலம்புனைந்துரைத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/113.காதற்சிறப்புரைத்தல்|113.காதற்சிறப்புரைத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/114.நாணுத்துறவுரைத்தல்|114.நாணுத்துறவுரைத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/115.அலரறிவுறுத்தல்|115.அலரறிவுறுத்தல்]]
 
<big>2.கற்பியல் (பதினெட்டு அதிகாரம்)</big>
 
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/116.பிரிவாற்றாமை|116.பிரிவாற்றாமை]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/117.படர்மெலிந்திரங்கல்|117.படர்மெலிந்திரங்கல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/118.கண்விதுப்பழிதல்|118.கண்விதுப்பழிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/119.பசப்புறுபருவரல்|119.பசப்புறுபருவரல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/120.தனிப்படர்மிகுதி|120.தனிப்படர்மிகுதி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/121.நினைந்தவர்புலம்பல்|121.நினைந்தவர்புலம்பல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/122.கனவுநிலையுரைத்தல்|122.கனவுநிலையுரைத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/123.பொழுதுகண்டிரங்கல்|123.பொழுதுகண்டிரங்கல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/124.உறுப்புநலனழிதல்|124.உறுப்புநலனழிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/125.நெஞ்சொடுகிளத்தல்|125.நெஞ்சொடுகிளத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/126.நிறையழிதல்|126.நிறையழிதல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/127.அவர்வயின்விதும்பல்|127.அவர்வயின்விதும்பல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/128.குறிப்பறிவுறுத்தல்|128.குறிப்பறிவுறுத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/129.புணர்ச்சிவிதும்பல்|129.புணர்ச்சிவிதும்பல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/130.நெஞ்சொடுபுலத்தல்|130.நெஞ்சொடுபுலத்தல்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/131.புலவி|131.புலவி]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/132.புலவிநுணுக்கம்|132.புலவிநுணுக்கம்]]
:[[திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/காமத்துப்பால்/133.ஊடலுவகை|133.ஊடலுவகை]]
 
==பார்க்க==
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/483445" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது