பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/178

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

166

அசோகனுடைய சாஸனங்கள்

V. குத்தக நிகாய ... பின் வரும் பதினைந்து நூல்

களின் தொகுதி.

A. குத்தக பத ... இதில் பல கதைகளும் நீதி

வாக்கியங்களும் கீதங்களும்
உள்ளன.

B. தம்மபத ... விவரம் கீழே காண்க.

C. உதான ... புத்தருடைய சில சந்தோஷ

வசனங்கள்.

D. இதிவுத்தக ... புத்தருடைய சில உரைகள்.

E. ஸுத்தரிபாத... விவரம் கீழே காண்க

F. விமானவஸ்து, ... சுவர்க்க நிலையங்களைப்பற்றி.

G. ப்ரேதவஸ்து ... மரணத்துக்குப்பின் உள்ள நிலைகளைப்பற்றி.

H. தேரகாதா ... விவரம் கீழே காண்க.

I. தேரிகாதா .... ௸

J . ஜாதக .... ௸

K. நித்தேஸ ... சில சூத்திரங்களுக்கு ஸாரி

புத்திரனால் செய்யப்பட்ட
வியாக்கியானங்கள்.

L. படிஸ்மபிதா

மார்க ... விவேகம் அடையும் வழி.

M. அபதான ... புண்ணிய கதைகள்.

N. புத்தவம்ச - ... பூர்வ புத்தர்களைப்பற்றிய கதைகள்.

0. சரிய பிடக .... முன் ஜன்மங்களில் புத்தருடைய

அபூர்வச் செயல்கள்.

i. தீர்க நிகாயத்தில் அடங்கியவற்றுள் மிகக் கியாதி பெற்ற சூத்திரங்களைச் சுட்டிக் காட்டுவோம். புத்தருடைய அந்திய காலத்தைப்பற்றிய விவரங்களும் அவர் சீஷர்களுக்குச் செய்த சரமோபதேசமும் அடங்கியது மஹா பரிநிர்வாண சூத்திரம். இதுவே பௌத்த மறைத் தொகுதியில் மிகவும் தொன்மையுடையது எனலாம்.