பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/187

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

அனுபந்தம்

175

E. ஸெனார்ட். Les Inscriptions de l'iadasi. Paris
1888. (ப்ரெஞ்சு பாஷையில்)

இந்தியன் ஆன்டிக்குவரி XIX, XX, XXII வால்யும்களில் இவ்வரிய புத்தகம் இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்க்கப்பட் டிருக்கிறது.

பூலர் முதலானோர். எப்பிக்ராபியா இந்திக்கா I, II, III,
V, VIII வால்யும்களில் அசோக

சாஸனங்களின் பாடங்களும் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு உள்ளன.

ஏ. கன்னிங்ஹாம். The Inscriptions of Asoka. Vol. I
of Corpas Inscriptionum Indi-

caram. Calcutta; Government of India Publication.1877. இதுவே அசோக சாஸனங்களின் முதற் பிரசுரம், சாஸனங்களின் கல்வெட்டுப் பிரதிகள் உள்ளன.


Printed at the "Caxton Press," Madras. - 1925. (A)