பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/7

இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை

பொருளடக்கம்


அவதாரிகை

I இந்தியாவின் பூர்வசரித்திர ஆராய்ச்சி
சரித்திர அறிவின் வளர்ச்சி. பூர்வ இந்திய சரித்திரத்தின் ஆதாரங்கள். அசோகனது சாஸனங்களின் கருத்தை விளக்கிய ஆராய்ச்சிகள். ... 1—8
II. அசோகன் சரிதை:-
மகததேசத்தின் பெருமை. பிந்துசாரன். அசோகனைப் பற்றி ஐதிஹ்யங்களிலிருந்து கிடைக்கும் விவரங்கள். அரசன் பட்டாபிஷேகம், கலிங்கயுத்தம். பௌத்தமதத்தின் ஸ்பர்சம். தீர்த்த யாத்திரைகள். துறவி அரசு நடத்திய விந்தை. தர்மப்பிரசாரம் செய்தல். வெகு தூரத்துள்ள ஐந்து அரசருடன் உறவு. இதிலிருந்து கிடைக்கும் "ஸம காலத்துவம்." குணதிசை உலகம் குடதிசை உலகத்தைச் சந்தித்தது. ஆஜீவகர்களுக்குக் குகைகள் செய்தல். ஸ்தம்பசாஸனங்களைப் பிரசுரஞ் செய்தல். பௌத்த மகாஸபை. அசோகன் குணம். அசோகனுக்குப்பின் வந்த மோரிய அரசர். ... 8—30