பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/76

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

அக்காலத்துப் பழம்பொருள்கள்

65


அசோக ஸ்தம்பங்களின் விவரணம் அங்கு காணப்படும் லிகிதங்கள்,

4. ஸார்சாத் ஸ்தம்பம்.  ஸார்நாத் சாஸனம்.
5. ஸாஞ்சி ஸ்தம்பம்.  ௸ சாஸனத்தின் பகுதி
6. ரும்பின் தேயி ஸ்தம்பம்.  ஸ்மாரக லிகிதம் ஒன்று.
7. நிக்லீவா ஸ்தம்பம். ௸ மற்றொன்று.
8. லௌரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம்.  ஸ்தம்ப சாஸனங்கள் 1-6
9. லௌரியா அரராஜ் ஸ்தம்பம்.
10. ராம்பூர்வா ஸ்தம்பம், லிகிதமுள்ளது
11. ராம்பூர்வா ஸ்தம்பம், லிகிதமில்லாதது.
12. பக்ஹிரா ஸ்தம்பம் லிகிதமில்லாதது.

எல்லா ஸ்தம்பங்களும் வேலைப்பாட்டில் ஒன்று போலிருத்தலால் அவற்றைப் பொதுவாய் விவரிக்கலாம். ஸ்தம்பத்திற்கு அடியில் சதுரமான பீடமும், மேலே விசித்ரமாய்க் கண்டாமணி போன்ற சிகரமும், சிகரத்தின்மேல் வட்டமாகவோ சதுரமாகவோ உள்ள ஓரடி கனமுடைய தட்டும், அத்தட்டின்மேல் ஒன்று அல்லது, இரண்டு, மூன்று, அல்லது நான்கு சிங்கங்களுடைய பிரதிமை ஸ்தம்பத்தின் மகுடமாகவும் இருக்கின்றன. சில ஸ்தம்பங்களில் மகுடம் விருஷபம் அல்லது கருடன் பிரதிமையா யிருக்கின்றது. இவற்றின் உயரம் 40 அல் லது50 அடி.

அதிகமாய்க் கெடாமலும் சுவஸ்தானத்திலும் இருக்கும் அசோக 
இவற்றின்
சிற்பத்திறமை

ஸ்தம்பங்கள் இரண்டு மூன்றே, மறுபக்கத்தில் காணப்படும் லௌரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம் மிக அழகானது. அதன் சிகரம் ஔரங்கஸீப் காலத்திற்குண்டு பட்டு கொஞ்சம் சிதைவுபட் டிருக்