பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/8

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

8


III. அசோகன் தர்மம்:—
அசோகன் காலத்தில் பௌத்த மதத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள். பௌத்த சங்க சபைகள். மூன்றாவது சங்க சபை. ஸன்மார்க்க போதனையே பௌத்த மதத்தின் ஸாரம் என்க. மூட நம்பிக்கைகளைக் கண்டித்தல். ஜீவ இம்ஸை நிவாரணம். சுவர்க்கத்தில் நம்பிக்கை. அசோகனுக்குப் பின் பௌத்த மதத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள். ... 31-43
IV. அசோகன் அரசாட்சி:—
அசோகன் துரைத்தனம் முன்னிருந்ததன் தொடர்ச்சியே. அரசனது புது நோக்கங்கள். சமரஸபாவம். க்ஷேமாபிவிர்த்திக்கான புதுஏற்பாடுகள். விவசாயம், கட்டிடங்கள், சாஸனங்களிற் கூறப்படும் அதிகாரிகள். அனுஸம்யானம். அசோக ஏகாதிபத்தியத்தின் விரிவு. ...... 43-58
V. அக்காலத்துப் பழம்பொருள்கள்:—
இவற்றிலும் பழமையானவை இந்தியாவில் கிடையா. அசோகனுடைய வேலைகள். இவற்றின் தற்கால அறிகுறிகள். ஸ்தூபங்கள். ஸாஞ்சிஸ்தூபம். பர்க்ஹூத் ஸ்தூபம், கயை ஸ்தூபம், ஸ்தூபங்களில் உண்டான மாறுதல்கள். குகைகள். ஸ்தம்பங்கள். இவற்றின் சிற்பத்திறமை. இந்தச் சிற்பத்தைப் பற்றிய மதிப்பு. .... 58-69