பக்கம்:ஆழ்கடலில் சில ஆணிமுத்துகள்.pdf/199

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
குறள் முதற் குறிப்பு அகர வரிசை
(இந்நூலில் விளக்கம் பெற்றுள்ள குறள்களின் அகர வரிசை)
பக்கம்
அஞ்சாமை 42
அறத்தாற்றின் 85
அணங்குகொல் 70
அறத்தாறு 175
அறனிழுக்கா 53
அறனென 105
அன்பும் அறனும் 68
ஆற்றினொழுக்கி 102
இயல்பினான் 99
இயற்றலும் 77
இரு நோக்கு 143
இல்லதென் 169
இல்வாழ்வான் 31
இன்சொலால் 95
உடையார் முன் 150
உண்டார்கண் 123
எண்ணென்ப 133
ஏதிலார் 158
ஒண்ணுதற்கு 89
ஒல்லும் வகையான் 174
கடாக்களிறு 94
கண்டார்கண் 22
கண்ணுடையர் 146
கற்க கசடற 128
காட்சிக்கு 81
குணமென்னும் 183
பக்கம்
கூற்ற்மோ 56
கொடையளி 38
கொடும்புருவம் 70
கோளில் பொறியின் 192
சுவையொளி 180
செயற்கரிய 179
செவிகைப்ப 110
தற்காத்து 172
துப்பார்க்கு 189
துறந்தார்க்கும் 43
தூங்காமை 58
தென்புலத்தார் 45
தொட்டனைத்து 161
நெடுங்கடலும் 187
நோக்கினாள் 34
படைகுடிகூழ் 26
பண்டறியேன் 36
பழியஞ்சி 65
பிணையேர் 107
பிறவிப்பெரும் 194
மனைத்தக்க 138
மனைமாட்சி 153
முறைசெய்து 115
யாதானும் 165
வையத்துள் 120