பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/472

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
 

அடுக்கு மல்லிகை
ஜாஸ்மினம் ஆர்போரெசென்ஸ்
(Jasminum arborescens,Roxb.)

இது மல்லிகை இனத்தைச் சார்ந்தது. இதனுடைய மலரைக் கொண்டு இது மல்லிகையினின்று வேறுபட்டதென்று அறியலாம். இது சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படவில்லை. ஆயினும் இது மல்லிகைப் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது.

அடுக்கு முல்லை தாவர அறிவியல்

தாவரப் பெயர் : ஜாஸ்மினம் ஆர்போரெசென்ஸ்
(Jasminum arborescens,Roxb.)
பிற்கால இலக்கியப் பெயர் : மல்லிகை
உலக வழக்குப் பெயர் : அடுக்கு மல்லிகை
தாவர இயல்பு : அகன்ற புதர்ச்செடி, 1-1.5 மீட்டர் வரை உயர்ந்து படர்ந்து கிளைத்து வளரும்.
இலை : தனி இலை, அடியில் 2 இலைகள், எதிரடுக்கில் கிளைகளில் 3 இலைகள் வட்ட இலை அடுக்கில் காணப்படும்.
இலைக்காம்பு : சிறியது. 2-3 மி.மீ. நீளம்
வடிவம் : முட்டை வடிவம் 60-65 மி.மீ. நீளமும், 40-45 மி.மீ. அகலமும் உடையது.