பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/615

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
 

அந்தி மல்லிகை
மிராபிலிஸ் ஜலாபா (Mirabilis (jalaba)

சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படாத தாவரங்களுள் இதுவும் ஒன்று. இது மல்லிகை இனத்தைச் சேர்ந்தன்று. ஆயினும். மல்லிகை என்ற பெயர் இதனுடன் இணைந்துள்ளமையின் இதனைப் பற்றிய தாவரவியல் குறிப்புகள் இங்கே தரப் பட்டுள்ளன.

அந்தி–மல்லிகை தாவர அறிவியல்

தாவர இயல் வகை : பூக்கும் இரு வித்திலைத் தாவரம்
தாவரத் தொகுதி : மானோகிளமைடியே:கர்வெம்பிரையே
தாவரக் குடும்பம் : நிக்டாஜினியேசி (Nyctaginaceae)
தாவரப் பேரினப் பெயர் : மிராபிலிஸ் (Mirabilis)
தாவரச் சிற்றினப் பெயர் : ஜலாபா ((jalaba)
உலக வழக்குப் பெயர் : அந்தி மல்லிகை, அந்தி மந்தாரை
ஆங்கிலப் பெயர் : “பெரு” என்ற நாட்டு அதிசயம் (Marvel of Peru)
இயல்பு : செடி 40 முதல் 60 செ.மீ. உயரம் வளரும்.
கிளைத்தல் : அடியில் இரு கிளைகளாகவும் மேலே மானோகேசியம்.
இலை : தனி இலை. எதிரடுக்கில்
வடிவம் : அடியில் அகன்று நுனி வர வரக் குறுகி இருக்கும் 5-8 x 3-5 செ.மீ
காம்பு : 1-2.5 செ.மீ. நீளம்