பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/802

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

தாவர வகைப்பாட்டியல்-Plant Taxonomy

தாவர உலகம் (Plant Kingdom)

பிரிவு (Division)
துணைப்பிரிவு (Sub-Division)
வகுப்பு (Class)
துணைவகுப்பு (Sub-Class)
தொகுப்பு (Series)
துறை (Order)
துணைத்துறை (Sub-order)
குடும்பம் (Family)
துணைக் குடும்பம் (Sub-family)
பேரினம் (Genus)
துணைப் பேரினம் (Sub-Genus)
இனம் (Species)[1]
சிற்றினம் (Sub-species)
வகை (Variety)
உயிர்உரு (Forma)

  1. இதிலுள்ள 'இனம்' 'என்பது, "சிற்றின" மாகவே கருதி எழுதப்பட்டுள்ளது.

    ஆதாரம்: Taxonomy of Vascular Plants- By Lawrence Page: 217