பக்கம்:தமிழக வரலாறு-சங்ககாலம்-அரசர்கள்.pdf/42

இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

36

“வெல்போர் ஆடவர், மறம்புரிந்து காக்கும்
வில்பயில் இறும்பின் தகடுர் நூறி”
பதிற்று. 78

46. “பொருமுரண் எய்திய கழுவுள் புறம் பெற்று”
பதிற்று. 88.

“ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலை மடங்க”
பதிற்று. 71 .

47. புறம், 50
48. பதிற்று-பதிகம். 9
49. பதிற்று. 82,83,85,86,88,90
புறம். 210, 211
50. புறம், 6
51. புறம். 54
52. அகம், 346
53. புறம், 49
54. புறம். 394
55. “விறல் மாந்தரன்” பதிற்று. 90
56. “மாந்தரம்பொறையன்” அகம். 142
57. புறம். 367
58. புறம். 20
59. புறம். 53
60. புறம். 125
61. புறம். 53
62. புறம். 229
63. புறம் 398
64, அகம். 153
65. குறுந். 22
66. நற். 18
67. புறம். 74
68. குறுந். 268
69. நற்.145;236;345
70.’குறுந். 100;243
71.நற்.345