பக்கம்:தமிழ் இலக்கிய அகராதி.pdf/230

இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* بخم - s *,rö。 іі - எளிதி !தி 227 தெய்வோபாசன 奖一 t அளிதம் °C芯 தி @ ஆ)'; ஆf அதல் ~. கிந்தித்தல், சித "துள் அறுதல், பழி சொல்லல்,

பழிச்சொல், புதர்,

கிளேத்தல், பரவுதல்

பழி கூறுதல்,

து ற்றுதல்

ぶ害 リ ー துதி -- - i * - g w

குவியல், குறுங்காடு, சுடு சிதறல், அறிவித்தல், தாடு, போர், இங்கு பரவுதல்

ヘ از این って“て f --- தெதிர்தல் = விரித ல், நிறை தெண்டு - ஒனுன்

தல் விளங்குதல்

தேக்க:ை ம் தெ ற்கு, - • - - . . . مما م . .

வலபட ககம தட்சrைt

தெ க்கு : தெற்கு,

தேக்குதல் = கொள்ளுதல்,

+ ...{ }. " -്. ജപ് தேங்கு= இனிப்பு, தென்னே தெட்சணுமூர்த்தி = சிவன்,

அக் த்தியன்

தெட்சிம்ை = தெற்கு, வலப்

பக்கம்

தெட்டுதல் - -

அபகரித்தல்

  • : : -

வஞ்சேர்த்தில,

சித்

தேட்டு - வஞ்சனே, ப,

தில்

  • * - தேடபம

عن ர மு: of 3

தெளிவு, முதிர்ச்சி தெண்டம் = வணக்கம்,

அபராதம், விண் தேண்டு = கோல், கற்றை தெண்டித்தல் = முயற்சி

எடுத்தல், தண்டித்தல் தேண்டிரை

கடல்

தென் டைர் = அறி வில் G)て高

வர் தென் :ை

தெளி 63/

= போர்க்களம்

தெம்முனே:

தெய் = கொலே, தெய்வம்

தெய்கை: :- தெய்வ

வி ᎼᎸ ; க் I, ut,

தெய்வதம் = தெய்வம்

- て --- * ماه - اس ام " ". و به جس م தேய்வைப் புல1ை = இறை 帝)#&yr அருளால் ைகத பேரறிவு தெய்வம் = விதி, கடவுள் தெய்வ விடு = விமானம்

- *. γξ ○ - தெய்வைத்தி = தேவி வான்

தஃப்யலங்காரம்

லும்

தெய்வ தினம்

A-N & - ம.த.பவத

திற்குஅடங்கியது, தெய்வ

சுதந்திரம்

தெய்விகம் = தெய்வ சம்பங் த 1ா ன அ, தெய்வத் தனமை

தெய்வே. ப. ரனே

வழிபாடு

தெய்வ