பக்கம்:திருவள்ளுவர் திருக்குறள் மணக்குடவருரை.pdf/8

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

அறத்துப்பாலின் அதிகார அட்டவணை.

௬௬
௬௯
௭௨
௭௬
௭௯
௮௩

துறவறவியல்

௮௭
௯0
௯௪
௯௭
௧0௧
௧0௫
௧0௯
௧௧௩
௧௧௬
௧௨0
௧௨௪
௧௨௭
௧௩௨

ஊழியல்

௧௩௬

viii