பக்கம்:பறவை தந்த பரிசு-2.pdf/65

இந்த பக்கத்தை மெய்ப்பு பார்க்க தேவை இல்லை
 

இந்த பக்கமானது இருமுறையுள்ளதால்,
இதனை மெய்ப்புச்செய்ய வேண்டாமென
கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

(இருப்பினும், ஒரு முறை சரிபார்த்து, உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்)
காண்க:
பக்கம்:பறவை தந்த பரிசு-2.pdf/3