பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/14

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆண்டுகட்கும் முற்பட்ட சற்றேறக் குறை!! சதயத்தே, லெனின் குறித்த விவரம் (19தன்முதலாய்த் தெரிய வருகிறது.... என்று கதவை த்துவ சகாப்தத்தின் பிறப்பு, வளர்ப்பிலிருந்தே

  1. ஐதன .ே:: தொடங்குகிறார். இப்போது காலப் பரப்பில் இருநூறு

ஆண்டுகட்குப் பின்னோக்கிச் சென்று, லெனினது வரலாற்றை இனம் காடான,தப் போலவே காலப்பரப்பில் முன்னோக்கிச் சென்று, 47 திர்காலத்தில் :$ன் தும் லெனினைக் காண்கிறார். ., இர்;sh :பின் எதிர்காலம் தனக்கே நாம் சென் றுந்த நாளிதனைத் - திரும்பிப் பார்த்திட்டால்... 5::றுமக்கும் 2.4: ட்டினிக்கும் மத்தியில் புதியதொரு பொதுவுடை மைச் + காப்தத்தை உருவாக்கும்

  • பாதை:hter முதன்!)தலில்

பரகத்தே தோற்றுவித்த மேகதலெரின் திருவருளே!

ே0லோங்கித் தென்படுமால்...

இல்வா எல்லை தர்ற காப்பரப்பையே தொலைநோக்குமிக்க தமது திருஷ்டிக்குள் நிராத்திக் கொண்டு லெனினை. ஒரு சகாப்த 8.குஷரா'கக் க:7:30 ம் இக் கவிஞர் லெனினது வரலாற்றை சோவியத் கம்பைக் கட்சியின் பிரலாறாகவும் சோஷலிசப் t.jரட்சியின் வரலாறாகவும் காண்கிறார். லெனினை யம் கட்சியையும் இவர் பிரித்துப் பார்க்கவில்லை, அs2.iனும் கட்சியிலும் இரட்டைச் சோதரர்கள், 15: SEலும் வர என் அந்தத் தாயவட்கு இருவரினும் இனியர் யார்? பதிலிறுப்போர் - பபாருமுண்டோ ? '1)