பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/39

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

என்பேரப் பிள்ளைகட்காய், அந்நாரின் {pதலாளித் துப்ப்தனைப் 11.ப் பிடிக்க முனைகின்றேன். (தப் T E3த் து£வம் 4. At}கில் வாலிபனாய் இருந்து திட்.. மோசமில்லை; சுறுசு பப்பாய் இkங்குகின்ற புயலாய்த்தான் அவரிருந்தான்; வேலை செயத் தயங்கிடவும் இல்லை. அன்; தன் வெள்ளை மேலாடை தயங்கெட்டுக் க ஜ) படி. யும் என்றஞ்சி நாணவில்லை. இப்பிரச் சமுதாயப் பிடிப்பால், நெருக்குற் றுக் கலங்கிவிட்ட அவ்விளைஞன் கட். முக்க- நாமெல்லாம் இந்நாளில் செய்வதுபோல் - அந்நாளில் எழுச்சியுற்று பூரஜ்னேற, புரட்சி செய முனைந்திட்டான்.

  • லா மா:சேல்ஸ்

தன்னை புடி !பாடுதற்குத் தாலும் அவன் முன் வந்தான். இன்னுமவன் -- சிந்தித்தான்: தித்தித்து, சிறப்பாக வேலை செயும் எந்திரங்கள் பற்பலவும் இயற்றி இயக்குவித்தான் ,