பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/51

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

848: மித்து நின்றிருந்தோம். அஷ்வ ர 12 ர் க் ஸ் அவரே அரலாற்றில் ஆமிதம் நியதிககா 6மடித்தெடுத்து பாட்டாளி வர்க்கமதே உலசோட்டும் தலைவ: வெறும் 2. தாழையினைச் சாற்றிவிட்டார். மார்க்ஸ் அவர் தம் புத்தகங்கள், அச்செழுத்தும் புள்ளி விவரணமும் 'கெத்தக் குடி புகுந்த ( வெறும் அச்சுப் பிரதிகளோ? இல்லையில்லை; அவர்தாது! எழுத்தெல்லாம், நல்களெ லாம் வெல்லரி: உ. அதிலொடும், நீரோடும், சீரோடும், தோள் புடைத்துத் தலைநிமிர்ந்து, தொழிலாளர் கூட்டத்தைச் ஆள் உரைத்திர் அணிவகுத்துச் . cleல் வைத்து, சூட்சுமம் காண்! • தான் வர்க்கத்தை மோதுங்கள். பேXY Kட்டுப் புதுவாழ்வு க வ ங்கள்! புத்தகத்தில் காண் கின்ற கருத்துகட்குக் கண்கண்ட | Sடைமுறையே கட்டளைக்கல்: ஒருத்தர்- நடைமுறைக்கு ஒரு வீரர்- ஓர் நாளில் , ht