பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/57

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

குண்டூசி தலைக்குத்திக் கொள்வதும் வழக்கம் தான்” எனச் சிலபேர் சொல்லக்கூடும், என்றாலும், அவன் மார்பில் அசாத்திருந்த சட்தனில் லெகளின் மீது அவன் கொண்ட இவைபற்றி பெரும்பக் தி குடி கொள்ளும் இதயத்தின் தனதன்றே சிலர் வீட்டுத் தகதகத்து ஜொலிக்கிறது. பக்தியெனுள்... திருச்சபையின் பாரகர் கள் குருமார்கள் உருவேற்றும் பக்தியல்ல. ஏனென்றல்--- எந்தவொரு கடவு 5 ரூம் லெனினவரைத் தேர்ந்தெடுத்து இந்தப் புனிதக க்கோர் "இரட்சகராய் அனுப்பவில்லை. படிப்பாலும் உழைப்பாலும் அவர் நித்தம் பாடுபட்டுப் ப டிப்படியாய் முன்னே றி. பாருலகின் பாடுபடும் குது. மக்கன் தம் முளத்தில் ஆசானாய்க் குடி கொண்டார், விண்ணில் பறந்து செலும் விமானத் திருந்து ரஷ்ய! மண்ணிதப் பார்த்திட்டால்-- எண்ணற்ற பிரம்புகளால், ஏழுபுரி கொண்1... தொரு $4