பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/67

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

விசும்பதனில் தெய்வறெதும் வீற்றிருக்கக் காணவில்லை. மரட்ட, kளி எவர் க்கமொன்றே - கவிவசாயப் படை சினங்கள் கூட்டத்தின் தலைவனெனக் கொடி தூக்கிச் செல்லவேண்டும். முன்தினம், பிணமாகி வீழ்ந்தால்தான், நஷ்யாவும் கா (செ)டுத்த முன் vேar றும் காலம்வரும் ; அத்தோடு உ.Sழக்கின்ற வேர்க்கத்தை ஒன்றாக்கி, லெனினவர்தாம் அழைத்தேகிச் சென்றால் தான் அக்காலம் கைகூடும். போய்ச்ச வ..fs; :டிக் கின்ற மிதவாதக் கோஷ்டியினர், பேச்சளவில் நிற் கின் ற . எஸ். ஆர்.கள் ! :: பேரளவில் வாக்குறுதி தள வாரி வழங்கிடுவார். 'கவனித்து நோக்குங்கால், தொழிலாளர் முதுகினிலே நுகக் காலை ஏற்றுதற்கும் இவர்க, சார், இத்தகையோர் நாள்தோறும் சாற்றுவந்த சரடுகளை, லெனினவரோ நொடிப்பொழுதில் சட்டென்று அறுத்தெறிந்தார்; சான்றுகளின் பேரொளியால் கட்டவிழ்த்து, அவரை யெலாம் திகம் பரமாய்க் காட்டி விட்டார்,