அட்டவணை:சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி தீயணைப்பு துறை.pdf