அட்டவணை:மொழிப் போராட்டம்.pdf

படிமம்:தன்னுணர்வு.pdf

தலைப்பு மொழிப் போராட்டம்
ஆசிரியர் இரா. நெடுஞ்செழியன்
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்பு செய்யும் முன் மூல நூலைச் சரி செய்ய வேண்டும்
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை
Pages (key to மெய்ப்புதவி)