ஆசிரியர்:கவிராஜ பண்டிதர் செகவீர பாண்டியனார்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. அகத்திய முனிவர் (87 பக்கங்கள், )
 2. அணியறுபது, செகவீரபாண்டியன் (173 பக்கங்கள், )
 3. கல்வி நிலை (134 பக்கங்கள், )
 4. கவிகளின் காட்சி (125 பக்கங்கள், )
 5. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 1 (481 பக்கங்கள், )
 6. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 2 (412 பக்கங்கள், )
 7. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 3 (388 பக்கங்கள், )
 8. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 4 (388 பக்கங்கள், )
 9. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 5 (386 பக்கங்கள், )
 10. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 6 (388 பக்கங்கள், )
 11. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 7 (388 பக்கங்கள், )
 12. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 8 (480 பக்கங்கள், )
 13. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 10 (387 பக்கங்கள், )
 14. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 11 (396 பக்கங்கள், )
 15. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 12 (388 பக்கங்கள், )
 16. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 13 (288 பக்கங்கள், )
 17. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 14 (386 பக்கங்கள், )
 18. புலவர் உலகம், கம்பன் கலை நிலை 15 (396 பக்கங்கள், )
 19. தரும தீபிகை 1 (399 பக்கங்கள், )
 20. தரும தீபிகை 2 (385 பக்கங்கள், )
 21. தரும தீபிகை 3 (389 பக்கங்கள், )
 22. தரும தீபிகை 4 (391 பக்கங்கள், )
 23. தரும தீபிகை 5 (389 பக்கங்கள், )
 24. தரும தீபிகை 6 (489 பக்கங்கள், )
 25. தரும தீபிகை 7 (401 பக்கங்கள், )
 26. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 1 (399 பக்கங்கள், )
 27. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 2 (401 பக்கங்கள், )
 28. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 3 (401 பக்கங்கள், )
 29. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 4 (401 பக்கங்கள், )
 30. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, அறத்துப்பால் 5 (400 பக்கங்கள், )
 31. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 1 (395 பக்கங்கள், )
 32. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 2 (403 பக்கங்கள், )
 33. திருக்குறட் குமரசே வெண்பா, பொருட்பால் 3 (403 பக்கங்கள், )
 34. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம் 1 (371 பக்கங்கள், )
 35. பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீர சரித்திரம் 2 (388 பக்கங்கள், )
 36. வீரபாண்டியம் (829 பக்கங்கள், )