ஆசிரியர்:சதாவதானி செய்குதம்பிப் பாவலர்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


  1. கல்வத்து நாயகம் (கவிதைகள்) (22 பக்கங்கள், )
  2. ஷம்சுத்தாசீன் கோவை (கவிதைகள்) (229 பக்கங்கள், )
  3. நபிகள் நாயக மான்மிய மஞ்சரி (கவிதைகள்) (67 பக்கங்கள், )