ஆசிரியர்:பிள்ளைப் பெருமாள் சிறைமீட்டான் கவிராயர்

பிள்ளைப் பெருமாள் சிறைமீட்டான் கவிராயர்

படைப்புகள்தொகு

 

ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பதிப்புரிமைக்கு உட்படக் கூடியக் காலம் ஆசிரியரின் வாழ் நாளுக்குப் பின் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாதவாறுள்ள நாடுகளிலும், இப்படைப்பின் பதிப்புரிமைக் காலம் கடந்து விட்டதால் இப்படைப்பு பொது உரிமைப் பரப்பிலுள்ளது.