ஆசிரியர்:பெ. சுந்தரம் பிள்ளை

பெ. சுந்தரம் பிள்ளை
(1855–1897)
மனோன்மணீயம் என்ற புகழ்பெற்ற நாடக நூலைப் படைத்தவர்.
பெ. சுந்தரம் பிள்ளை

படைப்புகள்தொகு