சிறப்புச் சொல் துணையகராதி சின்கோனாத்துறை
SUPPLEMENTARY GLOSSARY
OF SPECIAL TERMS
CINCHONA DEPARTMENT
சிறப்புச் சொற்கள் - துணை அகராதி
சின்கோனாத் துறை


தமிழ்நாடு அரசாங்கம்
1964


தமிழ்நாடு அரசாங்க அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பெற்றது.
விலை 15 பை.
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx. Centrifuge: நீர் பிரிக்கும் யந்திரம்.

Centrifuging: நீர் பிரித்தல்,

Cinchonidine: சின்கோனிடின்.

Cinchonine: சின்கோனின்.

Cast iron: வார்ப்பு இரும்பு,

Central:நடு.

Circulation:சுழற்சி .

Circular saw:சக்கர வாள், வட்ட வாள், வட்ட ரம்பம்

Consumption of Chemicals: ரசாயனப் பொருள்கள் செலவு.

Copper pan: செம்புக் கலன்.

Cinchona Febrifuge: சின்கோனா பெப்ரிபியூஜ்,

Crude Unit:பண்படாத பொருள்கள் பகுதி.

Closet : கழிப்பிடம்.

Disintegrator:சிதைக்கும் யந்திரம், தூளாக்கும்யந்திரம்,

Digestor: கிரகிக்கும் யந்திரம்.

Digest:கிரகித்தல்,

Drying: உலர்த்தல்.

Drying rooms:உலர்த்தும் அறைகள்.

Desiceator: உலர்த்து கருவி.

Dry bulbs thermometer: உலர் குமிழ் வெப்பமானி.

Extraction: சாரம் எடுத்தல், சத்து எடுத்தல்,

Emulsion: அமிலத் திரவ எண்ணெய்க் கலப்பு.

Eficiency Figure: திறமை எண்.

Finished:பூர்த்தி செய்த, பூர்த்தியான.

Finished products:பூர்த்தியான பொருள்கள், நிறைவு செய்யப்பட்ட பொருள்கள்,

Filter bags:வடிக்கும் பைகள்.

Filteration:வடித்தல்,

Filter paper: வடிகட்டும் காகிதம்.

Fire clay:தீ தாங்கும் களிமண்.

Fire grate: இரும்பு அடுப்புத் தட்டம்.

Government Quinine Factory: அரசினர் கொய்னா தொழிற்சாலை.

Grinding: அரைத்தல்.

Grinding machine:அரைக்கும் யந்திரம்.

Grinder:சாணை யந்திரம்.

Granular:தானிய வடிவ நுண் பொடி, மணித்திரளான.

Granulation:தானிய வடிவ நுண் பொடி செய்தல், மணல் வடிவமாக்கல்.

Gallons:காலன்கள்.

General Stores: பொதுப் பண்டகசாலை. Humidity: ஈரப்பதம்

Handling:கையாளுதல்.

Hydrometer:நீர்மானி.

Hydrated :நீருடன் கூடிய, நீர் கலந்த.

Isolation:தனிப்படுத்தல்,

Inorganic matter:கனிப் பொருள், கரிமம் அல்லாத பொருள்.

Insulator:(மின்) கடத்தாப் பொருள்.

Insolubles :கரையாத.

Jacketted steam:அடைப்பட்ட நீராவி.

Job card:வேலை நிர்ண அட்டை, வேலைத் திட்ட அட்டை

Lime :சுண்ணாம்பு.

Labour line : தொழிலாளர் குடியிருப்பு.

Liquid paraffin :திரவ வெண் மெழுகு.

Mazdoor:தொழிலாளி.

Mixture: கலவை.

Mixing: கலத்தல்.

Mother Liquer: ஆதார திரவம்.

Measuring tape:அளவு நாடா.

Montigeus:மான்ட்டிஜியஸ் கலன்.

Machinery:யந்திரங்கள்.

Mechanical Mixer: கலவை யந்திரம்.

Mild steel: மிருது எஃகு.

Mineral oil:கனிப்பொருள் எண்ணெய்.

Mineral solvent : கனிப்பொருள் கரைப்பான்.

Non-technical:தொழில் நுட்பமற்ற, தொழில் நுட்ப சாராத.

Neutralise : நடுநிலையாக்கு.

Neutralisation: நடுநிலையாக்குதல், சமநிலையாக்குதல்.

Observation:கவனிப்பு.

Obtain:பெறுதல்.

Obtainable: பெறக்கூடிய, கிடைக்கக்கூடிய.

Odour:மணம்.

Odourless:மணமற்ற.

Organic matter :கரிமப் பொருள்.

Pharmacopia:மருந்து விவர நூல்,

Pharmacopial standards:மருந்து விவரத் தர விதிகள்,

Production account: உற்பத்திக் கணக்கு.

Production capacity: உற்பத்தித் திறன்.

Precipitation: படியச் செய்தல். Precipitate: படிவு.

Precipitated Liquors:படிவுத் திரவங்கள்.

Planing machine:இமைப்பு யந்திரம்.

Pipe wrench: குழாய்த் திருகு, குறடு.

Pan:வாயகன்ற கலன்.

Quinidine:க்யூனிடின்.

Quinine Sulphate powder:கொய்னா ஸல்பேட் தூள்/பொடி.

Quantity:எடை, அளவு.

Ratio:விகிதம்.

Refining:சுத்திகரித்தல்,

Refining unit:சுத்திகரிப்புப் பகுதி.

Refined:சுத்தகரிக்கப்பட்ட, சுத்தகரித்த.

Reagent:வினைப்படுத்து பொருள், கரணி.

Reboiling :மறுபடியும் கொதித்தல்.

Sampling:மாதிரி எடுத்தல்.

Spent bark:கழிவுப் பட்டை .

Separator:பிரிக்கும் கலன், பிரித்தி.

Sulphuric acid:கந்தகாமிலம்.

Solvent oil:கரைப்பான் எண்ணெய்,

Soda ash:சலவைச் சோடா, சலவை உப்பு, உவர்க்காரம்.

Stainlees Steel: கரைபடியாத எஃகு, துரு ஏறாத உருக்கு

Steam:நீராவி.

Steam boiling:நீராவியில் கொதித்தல்,

Stareh: மாவுப் பண்டம், கஞ்சிப் பசை,

Sink:கழிவு நீர்க் குழி,

Soldering: பற்றவைப்பு.

Skilled:பயிற்சி பெற்ற.

Semi-refined:ஓரளவு சுத்தகரித்த.

Shaping machine: உருவாக்கும் யந்திரம்.

Steel tank:எஃகுத் தொட்டிகள்.

Temperature:தட்ப வெட்ப நிலை.

Test Tube:சோதனைக் குழாய்.

Tablet: வில்லை மாத்திரை, மாத்திரை வில்லை.

Tabletting machine :வில்லை மாத்திரை செய்யும் யந்திரம்.

Unskilled :பயிற்சி பெறாத.

Weighing:எடை போடும், நிறையிடும்.

Wet bulb thermometer:ஈரக் குமிழ் வெப்பமானி.

Wet: ஈரம்.

Work order:வேலை ஆணைச் சீட்டு.

Workers: தொழிலாளர்.

QUININE PRODUCTS
கொய்னாப் பொருள்கள்

Quinine Sulphate Powder: கொய்னா (ஸலபேட்) பொடி.

Quinine Sulphate Tablet: கொய்னா (ஸல்பேட்) மாத்திரை வில்லை ,

Quinine Hydrochloride Powder: கொய்னா ஹைட்ரோகுளோரைட் பொடி.

Quinine Hydrochloride tablet: கொய்னா ஹைட்ரோகுளோரைட் மாத்திரை வில்லை.

Quinine Bi-sulphate powder:கொய்னா . பை ஸல்பேட் பொடி.

Quinine Bi-hydrochloride powder: கொய்னா பை ஹைட்ரோகுளோரைட் பொடி.

Cinchona Febrifuge Powder: சின்கோனா பெப்ரிப்யூஜ் பொடி.

Totaquina: டோடா கொய்னா.

Totaquina tablet: டோடா கொய்னா மாத்திரை வில்லை.

Quinine By-hydrochloride ampoules: கொய்னா பை ஹைட்ரோகுளோரைட் சிறு குழல்கள்.

Quinine Hydrobromide Powder: கொய்னா ஹைட்ரோப்ரோமைட் பொடி,

Quinine Salieylate Powder: கொய்னா ஸாலிஸிலேட் பொடி.

GENERAL TERMS

Cinchona :கொய்னாச் செடி.

Medicinal Plants :மருந்துச் செடிகள்.

Essential oil yielding plants :வாசனைத் திரவியச் செடிகள்.

Cinchona bark :கொய்னாப்பட்டை.

Stem bark :மரப்பட்டை

Branch or Twig bark :சினைப்பட்டை,

Root bark :வேர்ப்பட்டை.

Transplanting :நாற்று நடுகை.

Weeding :களையெடுத்தல்,

Paths and drains :வழிகளும் வடிகால்களும்.

Fire lines : தீத்தடுப்புப் பாதைகள்.

Fencing : வேலி கட்டுதல்.

Fotking :முள்ளிடுதல்.

Terracing :சமப்படுத்துதல்.

Budding : ஒட்டுச் செடி முறை.

Distillation : வடித்தல்

Drying and cleaning : உலர்த்தலும் சுத்தம் செய்தலும்,

Muster :கூடுமிடம்.

Divisional head : கோட்டத் தலைவர்.

Works Committee :தொழிற்குழு.

Plantation Labour Act: தோட்டத் தொழிலாளர் சட்டம்,  Plantation Labour Rules: தோட்டத் தொழிலாளர் விதிகள்.

Nominal Muster Roll : தொழிலாளர் வருகைப் பதிவேடு.

Labour Force Register : தொழிலாளர் பேபேடு,

Sickness allowance : நலக்குறைப் படி,

Way expense : வழிச் செலவுப் படி.

Maternity allowance : மகப்பேறுப் படி.

Retrenchment compensation : வேலை நீக்க ஈடு.

Leave with wages : ஊதிய விடுப்பு.

Leave without wages : ஊதியமில்லா விடுப்பு.

Labour Welfare : தொழிலாளர் நலன்.

Permanent Labour : நிரந்தரத் தொழிலாளர்.

Casual labour : தற்காலிகத் தொழிலாளர்.

Roll call : தொழிலாளர் வருகைப் பதிவு.

Shade trees : நிழல் தரு மரங்கள்.

Shade basket : நிழல் தொட்டி.

Plant basket : செடித் தொட்டி,

Pitting : குழித்தல்,

Fuel cutting : விறகு வெட்டுதல்,

Sowing : விதைத்தல்,

Sales Section : விற்பனைப் பிரிவு, விற்பனைப் பகுதி,

Quotation current : நடப்பு விலைவாசி விவரங்கள்,

Selling rate : விற்பனை வீதம்.

Current selling rate : நடப்பு விற்பனை வீதம்.

Offer: விற்பனை அல்லது வாங்கும் வீதம் ; விற்பனை செய்ய அல்லது கொடுக்க முன்வருதல்.

Terms of supply : பொருள் வழங்கு நிபந்தனைகள்,

F.O.R. (Free on Rail) : புகை வண்டி நிலைய ஏற்றுமதி விலை.

F.0.R. Destination : சேரிட விலை.

Trade discount: வாணிக வட்டம் அல்லது வாணிகத் தள்ளுபடி

Agency commission : பிரதி நிதித் தரகு.

Treatment tubes : சிகிச்சைக் குழாய்கள்.

R.R. (Railway Receipt): புகைவண்டி மூலம் ஏற்றுமதிச் சீட்டு.

OFFICERS AND STAFF

Assistant Superintendent : உதவிக் கண்காணிப்பாளர். Head overseer: தலைமைப் பார்வையாளர்.

Field Supervisor: கள மேற்பார்வையாளர்.

Tapalman:தபால் எடுத்துச் செல்லுபவர்,

Office boy: அலுவலகப் பணியாள்,

Mason:கொத்தன்

Assistant Chemist : உதவி ரசாயனர்.

Laboratory Assistant : ஆய்வக உதலியாளர்,

Factory Overseer :தொழிற்சாலைப் பார்வையாளர்.

Engine Driver :இயந்திரம் இயக்குபவர்.

Process Assistant : செய்முறை உதவியாளர்.

Foreman :யந்திர முதலாள்.

Mechanical Foreman : கம்மிய முதல்லர்.

Electrical Supervisor :மின்சார மேற்பார்வையாளர்.

Electrician :மின்சார பணியாளர்.

Fitter :பொருத்துபவர்.

Packer : கட்டுபவர் (சாமான்கள்).

Laboratory Attender : ஆய்வகப் பணியாளர்.

Supervisory staff :பார்வை செய்யும் பணியாளர்.

Blacksmith :மேற் கருமான்.

Carpenter :தச்சர்.

Cattle keeper :கால்நடைக் காவலாள்.

Watcher : காவலாள்.

Office Watcher :அலுவலகக் காவலாள்.

Block Watcher: தோட்டக் காவலாள்.