பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/186

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

அசோகனுடைய சாஸனங்கள்

174


III

இதர பாஷைகளில் அசோக சாஸனங்களின் பதிப்புகள்.

ராய்பஹு தூர் கௌரீசங்கர் ஓஜா; ச்யாம் ஸுந்தர் தாஸ். அசோக கி தர்மலிபியன். மூலமும் ஹிந்திபாஷை மொழிபெயர்ப்புமுடைய பதிப்பு. ஸம்வத் 1980. விலை ரூ. 3.
பண்டித ராமாவதார் சர்மா அசோக பிரசஸ்தய. மூலமும் இங்கிலீஷ் சம்ஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்புகளும் கூடியது, மொரத்பூர்,

பாட்னா , 1915.

சாருசந்திர பாஸு; லளித மோஹன்கர். D. R. பந்தர்க்கர்; ஸுரேந்திரநாத் மஜூம்தார் சாஸ்திரி அசோக அனுசாஸன். மூலமும் பெங்காளி மொழி பெயர்ப்பும், 'Inscriptions of Asoka. ஆங்கில எழுத்தில். மூலம் மட்டும் எல்லாப் பாடங்களுடனும் கல்கத்தா யூனிவெர்விட்டியால் பிரசுரஞ்செய்யப்பட்டது. 1920

விலை ரூ. 4.

டாக்டர் வின்ஸென்ட் விஸ்மித். Asoka Clarendon Press, Oxford. 3rd edition, 1920. எல்லா சாஸனங்களுடையவும் இங்கிலீஷ் மொழி பெயர்ப்பு உண்டு. மிகுதியாக வழங்குவது.
பூலர் (G. Buhler) Asoka Inschriften. ஜெர்மன் பாஷையில் Strassbarg 1909. சாஸனங்களின் இலக்கணத்தை விளக்குவது.