பக்கம்:உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்.pdf/93

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

86

உயர்நிலைப்பள்ளி நூலகம்

86 உயர்நிலைப்பள்ளி நூலகம்

English Literature (-gyā6@ev

o இலக்கியம் O 82 English Poetry (Q&tiussir) O– : 1 821 English Drama (sm -sub) O– : 2 822 English Fiction (saos) O– : 3 823 English Essays (so Gaorsair) O– : 4 824

Sanskrit Literature (all_QuorgÁ9

இலக்கியம்) O 15 891. 2

Hindi Literature (@iš@ @evistujuh) O 152 891. 43 Tamil Literature (AsıEgo @sożstuulb) O 31

Tamii Poetry (Q3-unusair) O 31 :1 Tamil Drama (sire alb) O 31 :2 Tamil Fiction (seos, @rs@#ờssos) O 31 :3 Tamil Essays (so-Ganarasair) O 31 :4 Malayalam Literature Ο 32 948. 12 Telugu Literature О 35 948. 15 Linguistics (மொழி நூல்) P 4. Religion (Flouth) Q 2 Philosophy (& & gweulb) R. 1 Psychology (e-ar-sarāo) S 15 Education (assos?) T 37 Geography (gGstarth) D •9 L History (eua svir-am) V 9 Political Science (-2,081 1õo) W Economics (Quirójara. Brro) Χ 33 Social Science (+&ps Quáo) Ү 3

Law (சட்டம்) Z 34