பக்கம்:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf/4

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு : தி.பி. 2028 கும்பம் 27 (10.03.1997)
இரண்டாம் பதிப்பு : தி.பி. 2037 மீனம் 19 (02.04.2006)
நூல் தலைப்பு : பெருஞ்சித்திரனார்
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை
முன்னுரை - முதல் பகுதி
ஆசிரியர் : பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்
வெளியீடு : தென்மொழி பதிப்பகம்,
பாவலரேறு தமிழ்க்களம்,
1, வடக்குப்பட்டுச் சாலை,
மேடவாக்கம்,
சென்னை - 601 302.
தொலைபேசி : 044 - 22771231
அச்சாக்கம் : தென்மொழி அச்சகம்
சென்னை - 601 302.
தாள் : வெள்ளைத்தாள்
பக்கங்கள் : 288
அளவு : மடி(தெம்மி) 1/8
படிகள் : 1000
விலை : உரு. 100/-