பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/73

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பதிவிறுப்பார் 17ாருமுண்டோ ? உ.ம் பெரும் உறவாகும்; இ த கரிம் *185 பெசி. :2:{+ இயம்பிடி னும், மற்றுமுள்ள ஓ58:58: ஏயம் இப்பெயர்தான் 2. கார்த்தாது போவதில்லை. 12லட்சிமிகு 10 முடியின் {கத்துவங்கள் பக்க வில்லை; ஆட்சி செய்யும் 'மதவாளிக் - கூட்டத்தார் அவரெல்லாம் கா கராத், ஜாக்க ள் போல் 15ாளும் காத்திருண்டு ஊர்கோலம் போனதுவும் ஒரு சிறிதும் குறையவில்லை. அதற்குள்ளே தொழிலாளர் அனை வர து காய்சினத்துத் தீக்குழம்புக் கனல் பொங்கத் தொடங்கியதே காக திறந்த ஒரு '2) k4:7ம் கட்சியதன் வழியாகச் . ரெங்கநருப்புக் குழப்பதும்

  • காளிப் பட்டதுவே,

சிக்க: இந்தும் நண்பர்ஷல்: 1): வேட, மீட்டுவந்த சுப்போன் க்கு திசை ஜனவரி ஒன்பதன் பூ!. வெடிக்கின்ற துப்பாக்கி வேட்டுக்கு இரையாகித் . . . .