பொதுக் கைத்தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி

GENERAL GLOSSARY OF TECHINICAL TERMS


ENGLISH-TAMIL


பொதுக் கைத் தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி


தமிழ்நாடு அரசாங்கம்
1966

தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்காக தமிழ்நாடு எழுது பொருள் அச்சுத்தொழில் நெறியாளரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

விலை ரூ.1
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

CONTENTS

General glossary of technical terms : 1-58

Glossary of technical terms in Film Technology : 50-52

Glossary of technical terms in Leather Technology : 59–60

Clossary of technical terms in Printing : 61–85

Glossary of technical terms in Fisheries Technology : 66-69

GENERAL GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS
A

Abel Flash-point apparatus  : எபிவின் தீப்பற்றுநிலை கருவி.

Abney level: 'அப்னி' மட்டக்கருவி.

Abnormal : இயற்கை கடந்த.

Abrasion : தேய்வு.

Abscissa : அச்சுக்கோடு.

Absolute Unit : அடிப்படை அளவு.

Absorber  : உறிஞ்சி.

Absorption : உறிஞ்சுதல்.

Abutment : தாங்கி அல்லது முட்டுச்சுவர்.

Acceleration : முடுக்கம்.

Access  : நுழைவு.

Accessory : துணைக்கருவி, துணைச்சாதனம்.

Accumulator : மின் களஞ்சியம்.

Acetic acid : அசிடிக் காடி.

Acid : காடி.

Acid Formio  : பார்மிக் காடி.

Acid Hydrochlorio : நீர்பாசிகக் காடி.

Acid Lactio : 'லாக்டிக்' காடி.

Acid Sulphuric : கந்தகக் காடி.

Acid Sulphurous  : கந்தக்குறைக் காடி.

Acid dyes : காடிச்சாயம்.

Acidometer : காடி அளவி.

Ackerman steering  : 'ஆக்கர்மன்' திருப்புமுறை.

Acoustios : ஒலியியல்.

Acre  : ஏக்கர்.

Activated carbon : தாவரக்கரி.

Activated sludge  : சகதி ,சேறு.

Addition agent : சேர்க்கைப் பொருள்.

Adhesion  : ஒட்டுத்தன்மை.

Adiabatio : 'அடியபாடிக் '.

Adjustable level  : சமமட்டக்கருவி.

Adjusting screws : சமப்படுத்தும் திருகுகள்.

Advertising film  : விளம்பரத் திரைப்படம்.

Aeration  : காற்றுச்சேர்க்கை.

Aerial : வான் கம்பி, வான்வழி.
A- cont.

Aerodrome : வானூர்தி நிலையம்.

Aerodynamics : காற்றியக்கலியல்.

Aeronautics  : வானூர்தியியல்.

Aeroplane : வானூர்தி.

Agent : செயலர்.

Aggregate : மணல், சல்லிக் கலவை.

Agitator  : கலக்கி.

Ailersons : மடிப்பு இறக்கை.

Air blast  : கடுங்காற்றுப்போக்கு.

Air brake  : காற்றழுத்தச் சக்கரத் தடை.

Air cell : காற்றறை.

Air cleaner : காற்றுத் துடைப்பான்.

Air condenser  : காற்றுத் தொகுப்பி.

Air conditioning  : குளிர்ச்சாதனம்.

Air cooled engine : காற்றுத்தனிபொறி.

Air drying  : காற்றிலுலர்த்தல்.

Air ducts : காற்றுக்குழல்.

Air ejector காற்று நீக்கி.

Air exhauster  : காற்றுப் போக்கி.

Air-frame : வானூர்திச் சட்டம்.

Air-fuel ratio  : காற்று எரிபொருள் விகிதம்.

Air gap  : காற்றிடைவெளி ,வளியிடை.

Air-hardening steel : காற்றுதவி கெட்டி எஃகு.

Air heater : காற்று வெப்பமேற்றி.

Air insulation  : காற்றுக் காப்பு.

Air lift pump  : காற்று இறைப்பான்.

Air lock : காற்றடைப்பு.

Air meter : காற்றளவி.

Air port : வானூர்தித் தளம்.

Air pump  : காற்று இறைப்பான்.

Air receiver : காற்று ஏற்பி.

Air screw : காற்று விசிறி.

Air standard cycle : காற்று நிலை சுழல் நிகழ்ச்சி.

Air standard efficiency : காற்று நிலை வினைத்திறன்.

Air thermometer : காற்று வெப்ப அளவி.

Air trap : காற்று முடக்கி.

Air valve : காற்றுத் திறப்பு.

Air vessel  : காற்றுக் கலன்.

Aisle  : புடைச்சிறை.

Aldehydes : ஆல்டிகைட்.
A-cont.

Ale  : மாத்தேறல் (சாராயம்).

Algae : பாசி வகை.

Alidade : அலிடேட்.

Alignment : ஒழுங்குபடுத்துதல்.

Alkali  : காரம்.

Alloy : கலவை உலோகக் கலவை.

Almond oil : வாதுமை எண்ணெய்.

Altar : மேடை.

Alternating current : மாறு மின்சாரம்.

Alternator : மாறு மின்னாக்கி.

Altitude : செங்குத்துயரம்.

Altometer : செங்குத்துயர் அளவி.

Alum : படிகாரம்.

Aluminium : அலுமினியம்.

Aluminium Sulphate : அலுமினியக் கந்தக உப்பு.

Alum Tannage : படிகாரத் தோல் பதனீடு.

Amalgam : பாதரச உலோகக் கலவை.

Amber : மரப்பிசின் வகை.

Ambient : சூழ்நிலை.

American bond  : அமெரிக்க இணைப்பு முறை.

Ammeter  : 'ஆம்பியர் 'அளவு மானி.

Ammonia : நவாச்சார வலி.

Ammonium Chloride  : நவாச்சாரப் பாசியம்.

Ammonium Sulphate : நவாச்சாரக் கந்தக உப்பு.

Ampere  : ஆம்பியர்.

Ampere hour : ஆம்பியர் மணி.

Ampere hour capacity  : ஆம்பியர் மணி கொள்ளளவு.

Ampere hour efficiency : ஆம்பியர் மணித்திறன்.

Ampere hour meter : ஆம்பியர் மணி அளவி.

Ampere's rule : ஆம்பியர் விதி.

Amphibian  : நீர்நில வானூர்தி.

Amplifier : பெருக்கி.

Amplitude : வீச்சு.

Analyser : நுன்பகுப்பி.

Analysis : நுன் பகுப்பு.

Analyst  : பகுத்து ஆராய்பவர்.

Anchor : நங்கூரம்.

Anchor bolt  : நங்கூர ஆணி.

Anchor Tower  : நங்கூரந் தாங்கி.

Acemometer : காற்று விரைவு அளவி. A-cont.

Angle iron : 'ட' உருவ இரும்பு.

Angle of contact : தொகு கோணம்.

Angle of depression : இறக்கக் கோணம்.

Angle of deviation : திசை மாற்றுக் கோணம்.

Angle of elevation : ஏற்றக் கோணம்.

Angle of friction : உராய்வுக் கோணம்.

Angle of reflection : எதிரொலிக் கோணம்.

Angle of incidence : படுகோணம்.

Angle of lag : பின்தங்கு கோணம்.

Angle of lead : முன்னோட்டக் கோணம்.

Angular velocity : கோண விரைவு.

Angular momentum : சுழல் இயக்க விசை.

Aniline point : நீலச்சாய இணை நிலை.

Annealing : மிருதுவாக்குதல்.

Annular ring : ஆண்டு வளையம்.

Anode : நேர்மின்வாய்.

Antenna : வான்கம்பி.

Anthyacite coal : மென் எரிகரி.

Antifriction bearings : உராய்வு எதிர்த் தாங்கிகள்.

Antimony : ஆண்டிமனி.

Anvil : பட்டடை .

Aperture : துளை.

Apex : உச்சி

Apparatus : கருவி.

Appendix : பின்னிணைப்பு.

Aquarium : நீர்க் காட்சி நிலையம்.

Aquarius : நீர்க் கொள்ளி.

Aqueduct : கட்டுக் கால்வாய்.

Aqueous : நீர் போன்ற.

Arbor : சுழலச்சு.

Are : மின் ஒளிப் பிழம்பு.

Areade : கலான் மண்டபம்.

Arch : வளைமுகடு.

Architecture : சிற்பக்கலை.

Armature : சுழல் சுருள்.

Arrester : தடுப்பி.

Arsenic : சவ்விரம்.

Arsenicated hide : சவ்வீரத் தோல்.

Arsenic Sulphide : சவ்வீரத் கந்தக உப்பு.

Artesian wall : ஊற்றுக் கினறு.
A-cont.

Articulated  : இணைக்கப்பட்ட.

Asbestos  : கல்நார்.

Ash  : சாம்பல்.

Asphalt : நிலக்கீல்.

Aspirator : செயற்கை உயிர்ப்புக் கருவி.

Assay  : மாற்றுப் பார்.

Astronomy : வானநூல்.

Asymmetry : சமச்சீர் அற்றது.

Athinson cycle : 'ஆட்கின்ஸன்' சுழல் நிகழ்ச்சி.

Atmosphere : வளிமண்டலம்.

Atom : அணு.

Atomic bomb  : அணுகுண்டு.

Atomised  : அணுவாக்கப்பட்ட.

Attwood's formula : ஆட்வுட்டின் சூத்திரம்.

Automatic : தானியங்கும்.

Auto transformer ஒற்றைச் சுற்று மின்மாற்றி.

Avaram bark  : ஆவாரம் பட்டை.

Avagadro's hypothesis அவகாட்ரோவின் கோட்பாடு.

Azimuth : அடிவரைகோடு.

B


B.A. thread : பி.எ. திருகாணி.

Babbitt's metall : பேபிட்டின் உலோகக்கலவை.

Babcock and wilcox boiler  : பேப்காக் வில்காக்கின் உலோகக்கலவை.

Back e.m.f.' : எதிர்மின் இயக்கவிசை.

Back fire  : முதிரா எறிவு.

Back flow : மாற்றுத் திசை நீரோட்டம்.

Back gear : பின் பல்லினை.

Backgeared motor : பின்பல்லினை 'மோட்டார்'.

Back water : கடற்கழி.

Baffle  : தடை.

Baffleplate : தடைத்தட்டு.

Bakelite : பேகலைட்.

Baking  : சுடுதல்.

Balanced circuit : சமநிலை இணைப்பு.

Balanced draught' : சமநிலை காற்றோட்டம்.

Balanced load ' சமநிலை மின்சுமை.

Balanced modulator  : சமநிலைக் குரலேற்றி.

Balanced net work  : சமநிலைப் பின்னல்.

Balanced pedal : சமநிலைக் காலடிக் கருவி.

B-cont.

Balanced reaction - சமநிலை எதிர் நிகழ்வு.

Balanced voltage - சமநிலைக் மின் அழுத்தம்.

Balancer - சமநிலப் படுத்தி.

Balancing - சமநிலைப் படுத்தல்.

Balk - உத்திரக்கட்டை.

Ball-and-socket joint - பந்து கிண்ணமூட்டு.

Ball-bearing - கோளத்தாங்கி.

Ball-joint - கோளத் திரள்மூட்டு.

Ball-pane hammer - கோளத்தட்டைச் சம்மட்டி.

Ball race - கோளத் தாங்கி வளையம்.

Ballast - சேர்வைச் சரளைக்கல்.

Ballistic - வீசுகுண்டு அறிவியல்.

Balloon barrage - பலூன் அணை.

Balsa wood - 'பால்சா' மரக்கட்டை.

Band brake - தகட்டு முட்டு.

Band chain - தகட்டு அளவு நாடா

Band clutch - தகட்டுக்கவ்வி

Band conveyor - தகட்டுக் கடத்தி.

Band saw - பட்டை வாள்.

Band relay - அலைமுறை.

Band spectrum - தொகுப்பு நிறமாலை.

Bar magnet காந்தக் கட்டை.

Barium - பேரியம்.

Barometer - காற்று அழுத்த அளவி.

Barrage - அணை.

Barystes - பேரிய உப்பு.

Base frequencies - அடிப்படை அலைவு எண் (அ) அடிப்படை அதிர்வு எண்.

Base line - அடிக்கோடு.

Base load - அடிப்படை எடை.

Base metal - அடிப்படை உலோகம்.

Base Dyes - அடிப்படைச்சாயங்கள்.

Bass - மட்டக்குரல் (அ) படுத்தல் ஓசை.

Basswood - 'பாசு ' தேக்குமரம்.

Bastard cut tool - முறைகேடாக வெட்டு கருவி.

Batten - மரத்துண்டு.

Battery - மின்கல அடுக்கி.

Baulk - உத்திரக் கட்டை.

Bauxite - பாக்சைட்.

Beam-engine - துலாக்கோல் பொறி.

3-cont

Bearing  : தாங்கி.

Bearing bar  : தாங்கு கம்பி.

Bearing distance  : தாங்கி இடைநீளம்.

Bearing metals  : தாங்கு உலோகம்.

Bearing pile  : தாங்கிக் கம்பம்.

Bearing surface  : தாங்கி மட்டம்.

Bearing wall  : தாங்கு சுவர்.

Beclimann apparatus  : 'பெக்மென்' கருவி.

Beckmann thermometer  : பெக்மென்' வெப்ப அளவி.

Bed plate  : அடித்தகடு .

Bedding  : படுகை.

Bell-crank lever  : செங்குத்து இணைநெம்பு கோல்.

Bell transformer  : பெல் மின் மாற்றி.

Belt conveyor  : பட்டை கடத்தி .)

Belt drive  : பட்டையால் செலுத்துதல்.

Belt slip  : பட்டை வமுக்கல்.

Bending test  : வளைப்புச் சோதனை.

Bending moment  : வளைவுத் திருப்புத்திறன்.

Benson boiler  : பென்ஸன்' கொதிகலன்

Bentonite  : பென்டோனைட்.

Bessemer converter  : 'பெசிமா ' உலை.

B.H.Curve  : B.H. வளைகோடு.

B.H.P.  : B.H.P.

Bib cock  : திருகு குழாய்.

Big end bolt  : அடித திருகு ஆணி.

Billet (nut)  : உலோகத் துண்டு.

Binary  : இரட்டை .

Binocular  : தொலை பார்வைக் கருவி.

Bismuth  : நிமிளை .

Blast  : கடுங்காற்று.

Blast furnace  : ஊதுலை .

Bleaching Powder  : வெளுக்கும் மாவு.

Bleeding  : பிரித்தெடுத்தல்.

Blister steel  : கொப்பளிப்பு எ..கு.

Blister copper  : கொப்பளிப்பு செம்பு.

Bloom  : மலர்ச்சி.

Blow  : ஊது (அ) வீசு.

Blow back  : பின்புற வீச்சு.

Blow off valve  : வெளியேற்றுத் திறப்பு.

Blow lamp  : சூடேற்று விளக்கு.

B-cont.


Blow pipe  : ஊதுகுழல்.

Blow torch  : சூடேற்றுக்கை விளக்கு

Blue metal  : கருங்கல்.

Blue print paper  : படியெடுதாள்.

B.M.E.P.  : பி. எம். இ.பி.

Board of Trade Unit  : வனிகக்கழக அலகு.

Boiler  : கொதிகலன்.

Boiler capacity  : கொதிகலன் கொள் அளவு.

Boiler compositions  : கொதிகலன கலவைகள்.

Boiler efficiency  : கொதிகலத்திறன்.

Boiler feed water  : கொதிகலனுள் அனுப்புநீர்.

Boiler plate  : கொதிகலத்தகடு .

Boiler pressure  : கொதிகல அழுத்தம்.

Boiler scale  : கொதிகலன் காரைப்படிவு.

Boiler stays  : கொதிகலன் சோதனை முட்டுக் குழாய்கள்.

Boiler test  : கொதிகலன் சோதனை.

Boiler trial  : கொதிகலக்குழாய்கள் கொதிகலன் தேர்வு.

Boiler tubes  : கொதிகலக் குழாய்கள்.

Boiling point  : கொதிநிலை.

Bolt  : திருகுப்பூட்டு.

Bomb calorimeter  : வெப்பக்கூற்று அளவி.

Bond  : பிணைப்பு.

Boost  : காற்று அழுத்தப் பெருக்கி.

Booster fan  : காற்று அழுத்தப் பெருக்க விசிறி.

Booster pump  : காற்றழுத்தப் பெருக்க உறிஞ்சி.

Bore  : துளை.

Borax  : வெண்காரம்.

B.O.T.  : பி. ஓ. டி.

Bottom dead centre  : அடிவட்டமையம்.

Boulder  : கற்பாறை.

Bouncing-pin  : துள் ஊசி.

Bourdon gauge  : போர்டன்' அளவி.

Bow-saw  : வில்வாள்.

Bow-drill  : வில் துளைப்பி.

Bostring bridge  : வில் நாண்பாலம்.

Bostring girder  : வில் நாண் உத்திரம்.

Bostring suspension  : வில் நாண் தெரங்கல்.

Bows notation  : பௌ' வின் இலக்கக்குறியீடு.

B-cont.


Box girder : நீள்கட்ட உத்திரம்.

Box gutter : நீள்கட்டக் கால்வாய்.

Box spanner : நீள்கட்ட முடுக்கி.

Boxed frame : நீள்கட்டச் சட்டம்.

Brace : இணை உறுப்பு.

Brace bit : இணை கருவித்துண்டு.

Braced girder : இணை உத்திரம்.

Brake horse power : முட்டு குதிரைத்திறன்.

Brake linnig : முட்டு அகத்திரை.

Brake magnet : முட்டுமின்காந்தம்.

Brake mean effective pressure : சராசரி பயனுறுமுட்டழுத்த ம்.

Brake shoe : முட்டுக் கட்டை.

Brake thermal efficiency : முட்டு வெப்பத்திறன்

Brazing solders : பற்றவைப்புக் கலவைகள்.

B.R.C. fabric : பி.ஆர்.சி. அமைப்பு.

Bressummer : உத்திரம்.

Brick core : செங்கல் (செங்கல்) உள்ளீடு .

Brick dryer : செங்ல உலர்த்தி.

Brick earth : செங்கல் மண்.

Bricklayer's hammer : கொத்தன் சுத்தி.

Bricklayer's scaffold : கட்டடச் சாரம்.

Brick trowel : கொல்லறு.

Brick work : செங்கல் கட்டட வேலை.

Bridge megger : பால மின் தடை அளவி.

Bridge network : பால அமைப்புப் பின்னல்.

Bridge receiver : பால அமைப் வாங்கி,

Bridle joint : கடிவாள இணைப்பு.

Brinell Test : பிரின்னல்' சோதனை.

Brine pump : உவர் நீர் உறிஞ்சி.

Briquettes : எரிபொருள் கட்டி

British Association (BA) Screw threads : ஆங்கிலக்கழகத் திருகுமறை.

British Standard Beam : ஆங்கிலக்கழகத் திட்டவிட்டம்.

British Standard fine thread : ஆங்கிலக்கழகத் திட்டமென்திரு - குமறை.

British Standard pipe thread : ஆங்கில்க்கழகத் திட்டக்குழாய் மறை.

British Standard Wthiworth thread : ஆங்கிலக் கழகத் திட்டவிடவொர்த் திருகுமறை.

British Standard Wire gauge : ஆங்கிலக்கழகத்திட்டக் கம்பி அளவி.

B-cont.

British Thermal Unit  : ஆங்கில வெப்ப அளவை.

Brittleness  : நொறுங்கும் தன்மை.

Broach  : துளையீடு கருவி.

Broadgauge  : அகலப் பாதை.

Brown coal  : பழுப்பு நிலக்கரி .

Brown and sharpe wire gauge  : பிரௌன்' ஷார்ப் கம்பி அளவி.

Bubble  : குமிழி.

Bucket valve  : வாலிவடிவத்திறப்பு.

But  : மெருகிடல்.

Builder's levell  : கொத்தன் மட்டப்பலகை.

Builder's tape  : கொத்தன் அளவைநாடா.

Bull Dozer  : காடு திருத்தி (புல்டொசர்)

Bunsen burner  : 'புன்சன்' அடுப்பு.

Bure  : முண்டு .

Butt  : முட்டுதல்.

Butt coupling  : முட்டிய இடை இணைப்பு

Butt joint  : முட்டிய சேர்ப்பு.

Butt welding  : முட்டிய பற்றவைப்பு.

Buttress)  : அணைசுவர்.

By pass valve  : மாற்றுவழித்திறப்பு.

Buzzer  : ஒலிக்கருவி.


C

Cable  : புதை கம்பி.

Calcination  : நீற்றுப் போதல்.

Calcium  : சுண்ணச்சத்து.

Calculating machine  : கணக்கீடு பொறி.

Calendar  : நாள்காட்டி, 'காலண்டர்'

Calibration  : அளவு திருத்தம்.

Calipers  : நீள நுண் அளவுகோல்.

Caliper gauge  : நீள நுண் அளவி.

Calorie  : 'கலோரி' வெப்பக்கூறு.

Calorific value  : வெப்ப அளவுத் திறன்.

Calorimetry  : வெப்ப அளவியல்.

Camera  : சிற்றறை, ஒளிப்படக்கருவி.

Camouflage  : படைக்கல மறைப்பு.

Candle power  : மெழுகுத்திரித்திறன்.

Cane sugar  : கரும்புச்சர்க்கரை.

Canpy  : விதானம்.

Cantilever  : தொங்கு சட்டம்.

C-cont


Capacitance  : கொள் தன்மை.

Capacity  : கொள்ளளவு.

Capstan  : சுழல் பீப்பாய்.

Carbolic acid  : கார்பாலிக் காடி.

Carbon Are Lamp  : கரிக்கதிர் விளக்கு.

Carbon brush  : கரிததிரட்டி.

Carbon dioxide)  : கரியிருதியதை.

Carbon lamp  : கரிவிளக்கு.

Carbon monoxide  : கரிஒருதியதை.

Carbon paper  : கரித்தாள்.

Carbon pick up  : கரி ஒலி எடுப்பி.

Carbon steel  : கரி மிகுஎஃகு.

Carburettar  : எரிபொருள் கலக்கி.

Carnot cycle  : 'கார்நோ' சுழல் நிகழ்ச்சி .

Case hardening  : மேல்கடினப்படுத்துதல்.

Cast iron  : வார்ப்பிரும்பு.

Cassteel  : வார்ப்பெஃகு.

Catalysis  : செயலூக்கம்.

Catch bolt  : பிடிப்புத் தாழ்ப்பாள்.

Catenary  : தொய்வு.

Cathode  : எதிர் மின்வாய்.

Cathode ray indicator  : எதிர்மின் கதிர்காட்டி.

Cathod ray oscillograph  : எதிர்மின் கதிர் அலைவுகாட்டி.

Cathode ray tube  : எதிர்மின் கதிர்க்குழாய்கள்.

Caustic lime  : எரி சுன்னம்.

Caustic Soda  : எரிகாரம்.

Ceiling join  : விதான இணைப்பு.

Ceiling plate  : விதானத் தட்டு.

Ceiling rose  : விதானக்குமிழ்.

Ceiling switch  : விதானமின் இணைப்பி.

Cell  : மின்கலம்.

Celluloid  : மரமாப்பொருள், தந்தம் போன்ற செயற்கைப் பொருள்.

Centrigrade  : நூற்றளவு.

Centre of buoyancy  : மிதப்புமையம்.

Centre of curvature  : வளைவுமையம்.

Cantre of floation  : மிதவை மையம்.

Centre of gravity  : புவிஈர்ப்பு மையம்.

Centre of mass  : பொருள் திணிவுமையம்.

Centre of oscillation  : அலைவு மையம்.

c-cont.


Centre of pressure  : அழுத்த மையம்.

Centrifugal  : மையம் விட்டோடும்.

Centering  : மையம் பார்த்தல்.

Ceramic insulator  : மண்வகைக் காப்பு.

Cesspipe  : கழிவு நீர்க்குழாய்.

Cesspool  : கழிவுநீர்த்தேக்கம்.

C.g.s. Unit  : C.G.S. அளவுமுறை .

Chain bond  : சங்கிலி இணைப்பு.

Chain Survey  : சங்கிலி நில அளவை.

Characteristic  : சிறப்பியல்பு.

Cha ter  : படபட ஒலி.

Check nut  : தணிக்கைத் திருகு.

Check valve  : தணிக்கைத் திறப்பு.

Chemical engineering  : ரசாயனப் பொறியியல்.

Chemical balance  : ஏசாயனத் தராசு.

Chemical compound  : ரசாயனக் கூட்டுப் பொருள்.

Chilling  : குளிர்ப் படுத்தல.

China clay  : சீனக்களிமண்.

Chipping  : சீவல்.

Choke  : மின் கம்பிச்சுருள்.

Chuck  : கல்லி .

Chute  : சாய்வு வாய்க்கால்.

Circuit  : சுற்று .

Cistern  : தொட்டி.

Civil Engineering  : கட்டடப் பொறியியல்.

Clamp  : பற்றிறுக்கி.

Clapper Box  : அடைப்புப் பெட்டி.

Clerk cell  : 'கிளார்க்' மின்கலம்.

Clasp nail  : கொக்கி ஆனி .

Claw  : வளைவு நகம்.

Claw hammer  : வளைவுச்சுத்தி.

Clearance  : நடுவெளியிடம்.

Cleavage  : பிளவு.

Clink  : கண்ணாடி ஒலி.

Closed Circut  : சுற்றுமுற்று.

Closed coil spring  : நெருங்கியவில்கம்பிச்சுருள்.

Cluster  : கொத்து.

Clutch  : கவ்வி .

CO2 recorder  : கரியிருதியதைப் பதிப்பி.

Coagulation  : உறைவு.

c-cont.


Coalgas  : கரி ஆவி.

Coarse aggregate  : காடு முரடானகூறு.

Coasting  : கரையோரக் கப்பலோட்டம்.

Coaxial  : ஒரே அச்சுக்குரிய.

Code  : குறி.

Co-efficient  : இனை எண்.

Coffer  : பேழை.

Cohesion  : பினைப்புத் தன்மை .

Coke oven gas  : கலகரி வாயு.

Collar  : கழுத்துப் பட்டை.

Colination  : மொதல் (நோதல்) நேர்வரிசைப் படுத்தல்.

Collision  : மோதல்.

Colonisation  : குடியேற்றம்.

Combination Chuck  : கூட்டுக் கவ்வி .

Combined system  : கூட்டுமுறை.

Combustion Chamber  : எரிப்பு அறை.

Combustion Control  : எரிப்புக் கட்டுப்பாடு.

Common bond  : பொதுப்பிணைப்பு.

Commutator  : மின் திசைமாற்றி.

Comparator  : ஒப்பிடுகருவி.

Compass  : திசை அறி கருவி, வட்டம் வரை கருவி.

Compensating Jet  : ஈடுசெய்யும் பீற்றங்குழல்.

Complete Cycle  : முழுச் சுழற்சி.

Component  : உறுப்பு.

Compound)  : கூட்டுப் பொருள்.

Compressed air  : அழுத்திய காற்று.

Compressor  : அழுத்தி.

Computing  : கணக்கிடல்.

Concentration  : அடர்வு.

Condensation  : தொகுத்தல்.

Condenser  : மின் தங்கி.

Conductivity  : கடத்து திறன்.

Conduction  : கடப்பு.

Conductor  : கடத்தி .

Conduit  : குழாய்.

Cone  : கூம்பு -

Cons clutch  : கம்புக் கவ்வி.

Connecting rod  : இணைப்புத் தண்டு.

G.T.T-3

C-cont.


Conservation of matter  : பொருளின் அழிவின்மை.

Conservation of energy  : சக்தியின் அழிவின்மை.

Conservation of momentum  : இயக்கவிசையின் அழிவின்மை.

Constant current generator  : மாறா மின்னோட்டமின்னாக்கி.

Constant current modulation  : மாறா மின்னோட்ட குரலேற்றம் ஒலியேற்றம்.

Constant current motor  : மாறா மின்னோட்ட மின்னியங்கி.

Constant current transformer  : மாறா மின்னோட்ட மின்மாற்றி.

Constant frequency oscillator  : மாறா அலைவெண் அலைப்பி.

Constant pressure cycle  : மாறா அழுத்தச்சுழல் நிகழ்ச்சி.

Constant resistance net work  : மாறா மின் தடைப் பின்னல்.

Constant time lag  : மாறா நேரப்பின்தங்கல்.

Constant velocity recording  : மாறா விரைவுப் பதிவு.

Constant voltage generator  : மாறா மின்னழுத்த மின்னாக்கி.

Constant voltage motor  : மாறா மின்னழுத்த மின்னியங்கி.

Constant voltage system  : மாறா மின்னழுத்த அமைப்பு.

Constant vol me amplifier  : மாறா மின்னழுத்த மாறா ஒலிபெருக்கி.

Constant volume cycle  : மாறா பருமன் சுழல் நிகழ்ச்சி.

Constantan  : 'கான்ஸ்டன்டன்'

Constituents  : கூறுகள்.

Contact bar  : தொடுகம்பி.

Contact breakar  : தொடுகை முறிப்பி.

Contact resistance  : சந்திப்பு மின் தடை.

Continuity bond  : தொடர் பிணைப்பு.

Continuous beam  : தொடர் விட்டம்.

Continuous projector  : தொடர் திரைப்படக் கருவி.

Contour  : மட்டக் கோடு.

Conventional signs  : மாபுக் குறிகள்.

Convergent-divergent nozzle  : குவி விரிமூக்கு.

Convex  : குவி.

Cooling tower  : குளிரவைப்புக் கோபுரம்.

Copper Voltameter  : செப்பு மின்னழுத்த அளவி.

Copy or draft  : படி.

Core  : உள்ளீடு, உள்ளகம்.

Core box  : உள்ளீட்டுப் பெட்டி.

Core oven  : உள்ளக அடுப்பு.

Core sand  : உள்ளக மணல்.

Core type induction furnace  : உள்ளகத் தூண்டு மின் அடுப்பு

Core type transformer  : உள்ளீட்டு மின்மாற்றி.

Cornish boiler  : 'கார்னிசு' கொதிகலன்.

C-cont.

Corrosion  : அரிப்பு.

Corrugmeter  : வளைவு அளலி.

Cotter  : கடையானி.

Coloumb  : (கூலும்) ஆம்பியர் நொடி

Coloumeter  : ஆம்பியர் நொடி அளவி.

Counter-balance  : ஈடுகட்டுதல்

Counterpoise  : ஈடுசெய்எடை.

Counter shaft  : ஈடுசெய்தண்டு.

Coupling Condenser  : இணைக்கும் மின் கொள்கலன்.

Coupling Coil  : இணைப்புச் சுருள்.

Crane  : சுமை தூக்கி.

Crank  : வளைவுள்ள, சுற்றிக்கிளப்பல்.

Crank case  : வளை பெட்டி.

Crank pin  : வளை ஊசி.

Crank shaft  : வளை தண்டு.

Creep  : ஊர்தல்.

Crise cross  : குறுக்கு நெடுக்கான.

Cross head  : குறுக்குத்தலை.

Cross section  : குறுக்கு வெட்டு.

Crusible  : மூசை.

Crucible furnace  : மூசை உலை.

Crushing test  : அழுத்தத் தேர்வு.

Cube  : பருமம்.

Cumulative Compound Machine  : நேர்கட்டுமின்பொறி.

Cupola furnace  : 'குபோலா' உலை.

Curb  : தடையிடு.

Curing  : பதப்படுத்துதல்.

Cutter  : வெட்டி.

Cutting tools  : வெட்டுக் கருவிகள்.

Cycle  : சுழல் நிகழ்ச்சி.

Cycle per second  : நொடிசுழல் நிகழ்ச்சி.

Cylinder  : நீள் உருளை.

Cylinder head  : நீள் உருளைத் தலைப்பு.

Cylindrical rotor  : நீள் உருளைச்சுழலி.


D


Dam  : அணை .

Dam construction  : அணைகட்டுதல்.

Damp  : ஈர.

Damped oscillation  : தடைசெய்யப்பட்ட அலைவு.

Damper  : தடைக் கருவி.

D-cont.


Datum  : தரப்பட்டுள்ள, அடிப்படை.

Dead centre  : நிலை மையம்.

Dead end tower  : கடைக்கம்பம்.

Dead weight safety valve  : தன் எடை காப்புத் திறப்பு.

Dead weight pressure gauge  : தன் எடை அழுத்த அளவி.

De-aerator  : காற்று நீக்கி.

Decarbonising  : கரிநீக்கல்.

Decellaration  : தாக்கம்.

Declinometer  : காந்தக்கோண அளவி.

Decomposition  : சிதைவு.

Decoupling  : பிரித்தல்.

Decrement  : குறைவு.

Deep well pump  : ஆழ்கிணற்று இறைப்பி.

Detsction  : விலக்கம்.

Deflectometer  : விலக்க அளவி.

Delector  : விலக்கி.

Dahumidifier  : ஈரம் போக்கி.

Dehydration  : நீர் நீக்கம்.

Deliming  : சுண்ண நீக்கம்.

Delta connexion  : முக்கோண இணைப்பு.

Demagnetisation  : காந்த நீக்கம்.

Demand  : தேவை.

Damodulation  : குரல் பிரிப்பு, ஒலி பிரிப்பு.

Density  : அடர்த்தி .

Deoxidation  : உயிர் வலி நீக்கம்.

Deplorisier  : முனை நீக்கி.

Deposition  : படிவு.

Depreciation  : தேய்மானம்.

Depth gauge  : ஆழ அளவுகோல்.

Destination indicator  : சேரிடம் காட்டி

Detail drawing  : விளக்கப் படம்.

Detonation meter  : வெடிப்பு அளவி.

Detonator  : வெடிமருந்து.

Dial  : அளவி முகப்பு.

Dial switch  : முகப்பு அழுத்தாணி.

Diaphragm pump  : இடைத்திரை உறிஞ்சி.

Die  : வார்ப்புரு.

Die casting  : வார்ப்புருவில் வார்த்தல்

Die chuck  : வார்ப்பு அச்சு கவ்வி.

Diesel cycle  : ' டீசல் ' சுழல் நிகழ்சி.

D-cont.


Diesel electric locomotive  : 'டீசல்' மின்வண்டி எஞஜின்.

Diesel engine  : 'டீசல்' பொறி.

Diesel oil  : 'டீசல்' எண்ணெய்.

Difference of potential  : மின் அழுத்த வேறுபாடு.

Differential anode conduetance  : நேர் மின்வாய்க்கடத்து திறன்.

Diffuser  : சிதறவைப்பி.

Digital computer  : இலக்கமுறைக் கணக்கீடு.

Diode  : இருமுனைக்குழாய்.

Direct coupled generator  : நேரிணை மின்னாக்கி.

Director of Technical Education  : தொழில் நுட்பக்கல்வி நெறியாளர்.

Dise Clutch  : வட்டத் தகட்டுக் கவ்வி.

Discharge  : மின் இறக்கம்.

Discharge rate  : மின் இறக்கவீதம்.

Discharger  : மின் இறக்கி.

Displacement  : இடப்பெயர்ச்சி,

Dissipation  : சிதறல்.

Distemper  : ஒட்டுவண்ணம்.

Distillation flask  : காய்ச்சிவடி குடுவை.

Distortion  : திரிப்பு.

Distributor  : வழங்கி.

Divergenos  : விரிவு.

Divergent nozzle  : விரிமூக்கு.

Diversity factor  : மாறுபாட்டுக்கூறு.

Doubler  : இருமடங்காக்கி.

Draught  : காற்றுப் போக்கு.

Draughtsman  : வரைவாளர்.

Draught gauge  : காற்றுப் போக்கு அளவுகோல்.

Dredge  : சிப்பிவாரி.

Drenching  : நனைத்தல்.

Drill  : துளை உளி.

Drill chuck  : துளை உளிக்கவ்வி.

Drilling machine  : துளையிடு இயந்திரம்.

Drilling spindle  : துளையிடு அச்சாணி.

Dry battery  : உலர் மின்களஞ்சியம்.

Dry cell  : உலர் மின்கலம்.

Dual ignition  : இரட்டைத் தீப்பிடிப்பு.

Ductility  : இழுபடுத்தன்மை.

Dummy piston  : போலி பிஸ்டன்.

Dumpy level  : 'டம்பி' மட்டக்கருவி.

Dust proof  : தூசு புகாதது.

D-cont.

Dynamo  : மின் ஆக்கி.

Dynamics  : இயக்கவியல்.

Dynamo meter  : விசை அளவி.

Dynamo meter ammetter  : இருசுருள் மின்னோட்ட அளவி.

Dynamo meter voltmeter  : இருசுருள் மின் அழுத்த அளவி.

Dynamo meter wattmeter  : இருசுருள்மின் ஆற்றல் அளவி.E


Earth coil  : நில இணைக் கம்பிச்சுருள்.

Earth detector  : நில இணைப்புக் காண்பி.

Earth plate  : நில இணைப்புத்தகடு.

Earthed system  : நில இணைப்பு அமைப்பு.

Earthing reactor  : நில இணை கம்பிச்சுருள்.

Earthing resistory  : நில இணை கம்பித்தடை.

Earthing switch  : நில இணைப்பி.

Eccentric  : மையம் விலகிய.

Echometer  : எதிரொலி அளவி.

Echo suppressor  : எதிரொலி அடக்கி.

Eddy current brake  : சுழல் மின்முட்டு

Eddy current speed indicator  : சுழல் மின் விரைவு காட்டி.

Edison accumulator  : 'எடிசன்' மின்களஞ்சியம்.

Effective heating surface  : பயனுறு வெப்பப்பரப்பு.

Effciency  : வினைத்திறன்.

Effective horsepower  : பயனுறு குதிரைத்திறன்

Electric arc welding  : மின் தீப்பற்றவைப்பு.

Electrocution  : மின் பாய்வு

Electrical engineering  : மின் பொறியியல்.

Electrical resonance  : மின் இணக்கம்.

Electrical Machine Design  : மின் பொறியமைப்புத் திட்டம்.

Electrical technology  : மின்பொறி நுட்பவியல்.

Electrician  : மின் அமைப்பாளன்.

Electricity  : மின்சாரம்.

Electrification  : மின்னமைப்பு.

Electrode boiler  : மின்வாய்க் கொதிகலன்.

Electrode efficiency  : மின்வாய் வினைத்திறன்.

Electrode holder  : மின்வாய் எந்தி.

Electrode position  : மின்வாய் நிலை.

Electro dynamic instrument  : இருசுருள் மின்கருவி.

Electrodynamic loud speaker  : இருசுருள் ஒலிபெருக்கி.

Electrodynamic microphone  : இருசுருள் நுண் ஒலிவாங்கி.

E-cont.


Electro galvanising  : மின் துத்தநாகப்பூச்சு.

Electrolysis  : மின்பகுப்பு.

Electrolytic arrester  : மின் பகுப்பு இடிதாங்கி.

Electrolytic capacitor  : மின்பகுப்புக் கொள்கலன்.

Electrolytic valve)  : மின்பகுப்பு வால்வு.

Electromagnet  : மின் காந்தம்.

Electromotive force  : மின்னியக்கவிசை.

Electropositive  : நேர்மின்.

Electroscope  : மின்காட்டி.

Electrostatics  : நிலைமின்னியல்.

Electrostatic generator  : நிலைமின்னாக்க.

Electrostatic loud speaker  : நிலைமின் ஒலிபெருக்கி

Electrostatic motor  : நிலைமின் இயங்கி.

Electrostatic oscillograph  : நிலைமின் அலைவுகாட்டி.

Elongation  : நீட்சி.

Emulsion  : பசைக்குழம்பு.

Emission  : உமிழ்வு .

Emissive power  : உமிழ்வுத்திறன்.

Empirical  : செயலறிவு சார்ந்த.

Energy  : ஆற்றல்.

End plate  : முனைத்தகடு .

Energy meter  : ஆற்றல் அளவி.

Engine  : பொறி.

Engineering College  : பொறியியற் கல்லூரி.

Entropy  : வெப்ப அடைவு.

Epstein Hysteresis tester  : எப்ஸ்டைன்' காந்தத் தயக்கக் காட்டி

Equaliser network  : சமன் செய் பின்னல்.

Equalising bar|  : சமன் செய்கம்பி .

Equiangular spiral  : சமகோளத்திருகுசுருள்.

Equilibrium  : சமநிலை.

Eureka wire  : 'யூரிகா ' கம்பி.

Evaporation  : ஆவியாதல்.

Evaporator  : ஆவியாக்கி.

Even pitch  : ஒழுங்கான இடைத்தொலைவு.

Exchange line  : பரிமாற்றக் கம்பி.

Exciter  : தூண்டுமின்னாக்கி.

Exciter field rhecstat  : தூண்ரமின்னாக்கிக் காந்த மண்டல மின்தடை.

Exciting coil  : தூண்டு மின் சுருள்.

E-cont.


Exciting circuit  : தூண்டு மின் சுற்று.

Exhaust  : வெளிபோக்கு.

Expander  : விரிவாக்கி.

Expansion circuit breaker  : விரிவு மின்னிணைப்பு நீக்கி.

Expansion joint  : விரிவு இணைப்பு.

Explosion engine  : வெடி பொறி.

Expulsion gap  : வெளியேற்றத் திறப்பு.

Fixtension telephone  : விரிவுத் தொலைபேசி .

Extensometer  : நீட்சி அளவி.

External screw thread  : வெளிமறைத் திருகு.

Extracts  : சாரம்.


F


Fabric  : அமைப்பு.

Face plate  : முகப்புத்தகடு.

Face plate coupling  : முகப்புத்தகட்டு இணைப்பு.

Facing gauge  : முகப்பு அளவை.

Facing sand  : வெளிமணல்.

Factor of safety  : காப்பீட்டு எண்.

False bottom  : பொய் அடித்தளம்.

Fast coupling  : இறுகிய இணைப்பு.

Fatigue testing machine  : களைப்புத் தேர்வுப்பொறி.

Friction horse power  : உராய்வு குதிரைத் திறன்.

Fibre  : நார்.

Filament  : இழை .

Fin  : துடுப்பு.

Finishing cut  : இறுதிவெட்டு.

Fire bars  : தீக்கம்பி .

Firebrick arch  : தீக்கெடாச் செங்கல் வளைவு.

Fire cement  : தீக்கெடாச் சிமெண்டு.

Fire elay  : தீக்கெடாக் களிமண்.

Fire tube boiler  : தீக்குழல் கொதிகலன்.

Firing  : எரித்தல்.

Firing stroke  : எரி வீச்சு.

Firing order  : எரி ஒழுக்கமுறை.

Flange  : சேர்த்த கடு.

Flange coupling  : சேர்த்தகட்டு இணைப்பு.

Flanged beam  : விளிம்பு உத்திரம்.

Flanged nut  : விளிம்புத் திருகாணி.

Flanged pipe  : விளிம்புக் குழாய்

F - cont.


Flank  : விலாப்புறம்.

Flap valve  : தொங்கு 'வால்வு'.

Flash point  : மின்னு வெப்பநிலை.

Flash suppressor  : மின்னு அடக்கி.

Flat chisel  : தட்டை உளி.

Flat cost  : நிலைவிலை.

Flat roof  : தட்டைக்கூரை.

Fleshing  : சதையிடுதல்.

Float switch  : மிதப்பு அழுத்தானி .

Flue gas  : எரிகுமிழ்.

Fluid flywheel  : நீர்ச்சுழல் சக்கரம்.

Flourescent lamp  : ஒளிரும் விளக்கு.

Flush plate  : சமமட்டத் தகடு.

Flush switch  : சமமட்ட அழுத்தானி.

Flux  : இளக்கி.

Flux density  : இளக்கடர்த்தி.

Flux meter  : இளக்கி அளவி.

Fly cutter  : நகரும் வெட்டி.

Fly nut  : சுற்று திருகானி.

Flywheel  : சுற்று சக்கரம்.

Focusing  : குவித்தல்.

Focusing coil  : குவிசுருள்

Foot brake  : மித் நிறுத்தி.

Foot pound  : அடி இராத்தல்.

Forming cutter  : உருவ வெட்டி.

Form work  : வடிவ அமைப்பு (வடிவ அமைப்பு).

Formula  : வரைவிதி.

Freezing point  : உறை நிலை.

Frequency  : அதிர்வு எண்.

Friction  : உராய்வு.

Friction clutch  : உராய்வுக் கவ்வி.

Friction gear  : உராய்வுப் பல்லினை.

Fuel tanks  : எரிபொருள் தொட்டி,

Fuel oils  : எரிபொருள் எண்ணெய்.

Fuel cells  : எரிபொருள் மின்கலம்.

Fundamental component  : அடிப்படை உறுப்பு.

Fundamental frequency  : அடிப்படை அதிர்வெண்.

Fundamental mode  : அடிப்படை முறை.

Fundamental Research Station  : அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம்.

Furnace  : உலை.

F-cont.


Furnace lining  : உலைப்பூச்சு.

Fuss  : உருகுகம்பி.

Fussible plug  : உருகுமுனை.

Fusing factor  : உருகு சாண்.

Fusion  : உருகுதல்.

Fusion welding  : உருக்கிப் பற்றவைத்தல்.


G


Gable  : முக்கோணச்சுவர்முகடு.

Gadget  : பிடிகருவி.

Gang milling  : தொகுதி மட்டம் திருத்தல்.

Gantry  : குறுநேரக்கட்டடம்.

Gas  : குமிழ்.

Gas constant  : குமிழ் எண்.

Gas mask  : குமிழ் மூடி.

Gas stocks and dies  : குமிழ்க்குழாய் வெட்டும் தறி.

Gas tar  : குமிழ்க் கரி எண்ணெய்.

Gas thread  : குமிழத் திருகுமறை.

Gas turbine  : குமிழ்பொறி உருளை.

Gas expansion  : குமிழ்ப் பெருக்கம்.

Gaseeus fuel  : குமிழ் எரிபொருள்

Gasket  : தட்டைத் தகடு.

Gasolen  : கல்லெண்ணெய்.

Gate  : தடை.

Gauge  : அளவுகோல்.

Gauze  : மெண்கம்பி வலை.

Gear  : பல்லிணை.

Geo Chemistry  : நில ரசாயனம்.

Geodesy  : உலகின் மேற்பரப்புக் கணக்கியல்.

Geometrical  : வடிவயியல்.

German silver  : ஜெர்மன் வெள்ளி.

Gib  : தள்ளுதுண்டு, ஆப்பு.

Gib headed key  : ஆப்புத் தலைச்சாவி.

Gland  : கசிவு நீக்கி.

Glaze  : மெருகு.

Glazed brick  : மெருகிட்ட செங்கல்.

Glazed door  : மெருகிட்ட கதவு.

Glycerine  : கிளிசரைன்.

Governor  : வேகச்சமவி.

G.P.M  : G.P.M

G-cont.


Grab  : புதை இரும்பு வாளி.

Grade  : தரவரிசை.

Gradient  : சாய்வாகு.

Grain  : துணுக்கு.

Granite  : கருங்கல்.

Graph paper  : கட்டத்தாள்.

Graphite  : கருவங்கம்.

Grate  : இரும்பு அடுப்புத்தட்டம்.

Gravel  : சரளைக்கல்.

Gravitation  : புவிஈர்ப்புத் தன்மை .

Grease  : கிரீசு.

Grease gun  : கிரீசு செலுத்தும் கருவி.

Green sand  : வார்ப்பட மணல்.

Grey iron  : வார்ப்பிரும்பு.

Grid  : வளைக்கம்பி (வலைக்கம்பி).

Grille  : கிராதி.

Grinder  : சாணைக்கருவி.

Grinding machine  : சாணை எந்திரம்.

Grit  : பொடிக்கல்.

Groove  : பள்ளம்.

Ground floor  : அடித்தளம்.

Ground level  : தரைமட்டம்.

Ground plan  : தரைமட்ட நிலப்படம்.

Ground water  : கீழ் மண் நீர்.

Grouting  : திரவக் கலவை.

Guard  : காவற் கருவி.

Gudgeon  : அச்சு.

Guide  : பாதுகாப்புக் கம்பம்.

Guide rail  : பாதுகாப்புக் கிராதி.

Gulley  : சாக்கடை பொருத்துவான்.

Gun metal  : வெண்கலம்.

Gunter's chain  : கண்டரின் ' சங்கவி.

Gusset plate  : ஆதாரத் தகடு.

Gutter  : சாக்கடை.

Guy  : ஆதாரக்கயிறு.

Gypsum  : களிக்கல்.

Gyroscope  : சுழல் வேகமானி.


H


H-Beam  : 'H' உத்திரம்.

Hacksaw  : கைவாள்.

Halogens  : உப்பீனிகள்.

H-cont.


Halving  : பாதியாக்குதல்.

Hammer  : சுத்தி.

Hand feed  : கையால் இயங்கி.

Hand rail  : கைப்பிடிக் கிராதி (கைப்பிடிக் கிராதி).

Hand rest  : கைத்தாங்கி.

Hand saw  : இரம்பம்.

Hand tools  : கைக்கருவிகள்.

Hanger  : வாநூர்திக் கொட்டகை.

Harbour  : துறைமுகம்.

Hardboard  : கெட்டிப்பலகை.

Hardening  : கெட்டித் தன்மையாக்குதல்

Harmonic Analyser  : இணக்க நுண்பகுப்பி.

Harmonic motion  : இணக்க இயக்கம்.

Hasp  :

Hutch  : கீழ்பாதி மூடுகதவு.

Haul  : இழு

Hauling rope  : இழுகயிறு.

Headgear  : கம்ப நுனிச்சட்டம்.

Headrance  : தலைக்கால்வாய்.

Headroom  : நிலைமேல் உயரம்.

Head stock  : முனைதாங்கும் கருவி.

Heeder  : செங்குத்து முழுச் செங்கல

Hearth  : கணப்பு உலை.

Heat exchange  : வெப்ப மாற்றி.

Heat insulation  : வெப்பக்காப்பிடல்.

Heat resisting steel  : வெப்பத் தடை எஃகு.

Heat transfer  : வெப்ப மாற்றம்.

Heat treatment  : வெப்பப் பரிமாற்ற முறை.

Heat co-efficient  : வெப்பக் கெழு.

Heating element  : வெப்ப மூட்டும் பொருள்.

Heat power engineering  : வெப்பத்திறன் பொறியியல்.

Helical gears  : சுருள் பல்லிணைகள்.

Helicopter  : மீவான் கலம்.

Helium  : கதிரம்.

Hemp  : சணல்.

Hearingbone band  : இருசுருள் வில் விணை.

High frequency  : அதிக அதிர்வு எண்.

High pressure boiler  : அதிக அழுத்தக் கொதிகலன்.

High speed  : அதிவேகம்.

High speed steel  : உறுதியான எஃகு.

High tension  : அதிக இழுவிசை.

H-cont.


High voltage  : உயர்மின் அழுத்தம்.

Highways  : நெடுஞ்சாலை.

Hinge  : கீல்.

Hip Rafter  : நடு உத்திரம்.

Hip Roof  : வளை கூரை.

Hob  : பலவினை வெட்டுதல்.

Hobbing machine  : பல்வெட்டும் இயந்திரம்.

Hoist  : தூக்கி.

Homogeneous  : ஒரே தோற்றமுடைய.

Hone  : வெட்டுக்கருவியை கூராக்கும்கல்.

Honing machine  : வெட்டுக்கருவியை கூராக்கும் இயந்திரம்.

Hook bolt  : கொக்கித் திருகு.

Hook joint  : கொக்கி மூட்டு.

Hoop iron  : இரும்பு மென்கம்பி.

Hopper  : தொட்டி.

Horizontal  : கிடையாக .

Horsepower  : குதிரைத்திறன்.

Horseshoe magnet  : குதிரைக் குளம்புக்காந்தம்.

Hose  : வளையும் குழல்.

Hose coupling  : வளைகுழல் இணைப்பு.

Hot air engine  : வெப்பக் காற்றுப் பொறி.

Hot air turbine  : வெப்பக் காற்றுச் சுருள் உருளை .

Hot plate.  : வெப்பத் தகடு.

Hot saw  : வெப்ப எஃகு இரம்பம்.

Hour meter  : மணி அளவி.

H.p.  : H.P.

Hub  : சக்காக்குடம்.

Hal  : கப்பல் உடற்பகுதி.

Humidity  : காற்றாவி அழுத்த நிலை.

Hunting  : மிகு குறை வேகமாற்ற நிகழ்ச்சி.

Hydraulics  : நீரியக்க இயல்.

Hydraulic cement  : நீரின்கீழ் இருக்கும் சிமெண்ட்.

Hydraulic engineering  : நீரியக்கப் பொறியியல்.

Hydrocarbons  : கரிநீர்வாயு சேர்க்கலவைகள்.

Hydrogen  : நீர்வாயுவு.

Hydraulic Mortar  : நீரின் கீழ் இறுகும் காரை.

Hydrostatics  : நீரிநிலையியல்.

Hyperbola  : நீன்மாலை வட்டம்.

Hypoacidity  : அமிலப் பற்றாக்குறை.

Hypothesis  : ஊகம்.

I


IC. Engine : உள் எரி பொரி.

Idle wheel : வெற்றுச் சக்கரம்.

Ignite : தீப்பற்றவை.

Ignition : தீப்பற்றி எரிதல்,

Ignition coil : தீத்தூண்டும் சுருள்.

Ignition lag : தீப்பற்று இடைதேரம்.

Ignition plug : தீப்பற்று முளை.

I.H.P : சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குதிரைத்திறன்.

I.M.E.P. : சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குதிரைத் திறன். சராசரி பயன்வினை அழுத்தம்.

Impeller : சுழல்வான்.

Imperfect : குறைபாடுள்ள.

Impervious : நீர்த்தடைப் பொருள்கள்.

In-gate : உள்கால்வாய்.

In-line engine : வரிசைப்பொறி.

Incandescence : அதிதட்ப வெப்ப நிலையில் ஒளி.

Incerdiary : தீப்பற்றி எரியும் நிலையுள்ள.

Incidence : படுதல்.

Incipient : ஆரம்ப நிலையிலுள்ள

Inclined plane : சாய்வுதளம்.

Inclinometer : சாய்வுதள அளவி.

Indent : தேவைக் கோரிக்கை.

Indentor : தேவைக்கோரிக்கை செய்பவர்.

Independent chuck : தனியியங்கு இணைக்கவ்வி.

Independent suspensions : தனியியங்கித்தொங்கி.

Indeterminate : உறுதி செய்யமுடியாத.

Indexing head : அட்டவனைத்தகடு

Indicated horse power : சுட்டு குதிரைத்திறன்.

Indicated mean effective pressure : சுட்டு சராசரி பயன்தரு அழுத்தம்.

Indicated thermal efficiency : சுட்டு வெப்ப வினைத்திறன்.

Indicating instrument : சுட்டிக்காட்டும் கருவி.

Indicator : சுட்டிக்காட்டுவான்.

Induced current : தூண்டப்பட்ட முன்சாரம்.

Inductance coil : தூண்டு சுருள்.

Induction : தூண்டுதல்.

Induction furnace : தூண்டப்பட்ட கொல்லுலை.

Induction motor : தூண்டப்பட்ட மோட்டார்.

Industrial engineering : தொழிற் பொறியியல்.

Inert cell : கிளர்ச்சியில்லா மின்கலம்.

Inert filler : கிளர்ச்சியில்லா வண்ணததே சேரும்பொருள்.

I-cont.


Inert gases  : கிளர்ச்சியில்லாக்குமிழ்கள்.

Inertia  : கிளர்ச்சியின்மை .

Inertia Governor  : கிளர்சியில்லா வேகச்சமனி.

Inertia starter  : கிளர்ச்சியில்லா ஆரம்பிப்பான்.

Inflammable air  : எளிதில் தீப்பற்றும் காற்று.

Inflation  : உப்புதல்.

Influence factor  : வசப்படுத்தும் எண்.

Infra red  : கானாச்சிவப்பு.

Ingot  : வார்ப்புப் பாளம்.

Injection  : உட்செலுத்துதல்.

Injection moulding  : அதி அழுத்த வார்ப்பு.

Inner dead centre  : உள் நடுமையம்.

Input  : இடுதிறன்.

Inside lap  : நடுமடிப்புத்தூரம்.

Instrument  : கருவி.

Insulated  : காப்பிடப்பட்ட.

Insulated wire  : காப்பிடப்பட்ட கம்பி,

Insulating material  : காப்பிடும் பொருள்.

Integrating meter  : மொத்த அளவி.

Interceptor  : அடைப்பு.

Inter communication  : இடைத் தகவல்.

Inter cooler  : இடைக்குளிர்ப்பான்.

Internal combustion engine  : உள் எரி பொறி.

International screw thread  : பல நாட்டுத் திருகுமறை.

Internal screw thread  : உள் திருகுமறை.

Interpole  : நடுசுழல் அச்சு.

Inverted  : தலைகீழ்.

Involute  : வளையும் நுனி.

Indide  : நீரக அமில உப்பு.

Ion  : அயனி.

Iridium  : ஒண்மம்.

Tron  : இரும்பு.

Irreversible  : திருப்ப முடியாத.

Isobar  : சம அழுத்தக் கோடு.

Isolator  : தனிப்படுத்துவான்.

Isothermal  : சமவெப்ப நிலை.

Isotopes  : ஐசோடோப்சு.

Isod test  : 'ஐஜாடு' சோதனை.

J

Jack arch  : தட்டை மேல்வளைவு.

Jack frame  : பெருஞ் சட்டம்.

Jack hammer  : பெருஞ் சுத்தி.

Jack plans  : 'பென்சு' இழைப்புளி.

Jacket  : உறை.

Japanning  : தகட்டை மெருகெண்ணெயிடல்.

Jaw  : இணை உறுப்புக்களில் ஒன்.

Jet  : நீர்த்தாரை.

Jet condenser  : நீர்த்தாரையில் நீராவியினைக் குளிரவைத்தல்.

Jet propulsion  : நீர்த்தாரையால் இயக்குதல்.

Jib  : பாரந்தூக்கியின் விட்டம்.

Jib crane  : செங்குத்துக் கம்பச் சாய் விட்டம்.

Jig  : ஜிக்.

Jigger  : ஜிக்கர்.

Joggle  : உலோக இணைப்புப் பிதுக்கம்.

Joinery  : இணைப்பு வேலை செய்தல்.

Joist  : படுக்கைத் தேக்கு விட்டம்.

Jumper  : சம்பூரக் கம்பி.

Jutty  : பிதுக்கப் பகுதி.


K


Keel  : கப்பலின் அடிக்கட்டை

Keeper  : தாங்கியின் பகுதி.

Kerb  : மேடையோரக்கல்.

Key way  : சாவித்துளை.

Kiln  : சூளை.

Kilogram  : இலோகிராம்.

Kilowatt  : கிலோவாட்.

Kilovolt ampere  : கிலோவாட் ஆம்பியர்

Kilowatt hour  : சிலோவாட் மணி.

Kinetic energy  : இயக்கச் சக்தி.

Kinetic friction  : இயக்க உராய்வு.

Kinetic head  : இயக்க உயரம்.

King bolt  : செங்குத்துச் சட்டம்.

King pile  : குழி நடுக் கம்பம்.

King pin  : முடி இருசு.

King post  : கூரைமுடி உத்திரம்

King post truss  : கூரைமுடி உத்திரத தொகுதி.

King red  : முடிச் சட்டம்.

Klinker brick  : இவிங்கர் செங்கல்.

K-cont.


Knee  : முழங்கால் குழாய்.

Knife switch  : மின்விசைத் திருப்பி.

Knob  : கைப்பிடி.

Knoak  : உலோக ஓசை.

Knot  : கடல் நீட்டலளவு.

Knuckle joint  : விரல் கணு மூட்டு.

Knurling tool  : சொர சொரப்பாக்கும் கருவி.

K.W.H.  : கிலோவாட் மணி.


L


Ladder  : ஏணி.

Ladle  : அகப்பை .

Lag  : இடைநேரம்.

Lagging  : வெப்பக் காப்பு.

Lamina  : மென் எஃகுத் தகடு.

Laminated drum  : மின்பொறி தகட்டடுக்கு உருளை .

Laminated conductor  : தட்டைச்சுருள் கடத்தி.

Laminated core  : மின்பொறி தகட்டடுக்கு நடுப்பகுதி,

Laminated spring  : தட்டை வில்.

Lance  : ஈட்டி .

Land slip  : நிலச்சரிவு.

Landing  : படிக்கட்டு இடைமேடை.

Landing ground  : வானூர்தி இறங்குமிடம்.

Landing switch  : இறங்கு விசை ஆணி.

Landscape  : நிலப்படம்.

Lap  : மடிப்பு.

Lap joint  : மடிப்பு இணைப்பு.

Lapwinding  : இரண்டடுக்குத் திருப்பம்.

Lapping machine  : மடிப்பு இயந்திரம்.

Lashing  : பாறை அகற்றுதல்.

Latch  : தாழ்ப்பாள்.

Latchet  : தட்டைத் துண்டு.

Latent heat  : மறை வெப்பம்.

Lateral  : இடமிருந்து வலம்.

Laterite  : சரளைக்கல்.

Lattice  : குறுக்கு விட்டக் கட்டுமானம்.

Lattice bridge  : குறுக்கு விட்டப்பாலம்.

Lava  : எரியலைக்குழம்பு.

Law  : விதி.

Lay shaft  : துணை பல்வினைத் தண்டு.

Layer  : படிவு.
L- cont.

Leadscrew : கடைசற் திருகாணி.

Lean mixture : மெலி எரிபொருட்கலவை.

Lean-to-roof : ஒற்றைச் சரிவுக் கூரை.

Left hand rule : இடைக்கை விதி.

Left hand tools : இடமிருந்து வலம் வெட்டும் பக்கக் கருவிகள்.

Level : மட்டம்.

Levelling block : மட்டமாக்கும் கட்டை.

Levelling staff : செங்குத்துயர அளவு குறிக்கோள்.

Lever : நெம்புகோல்.

Lever safety valve : நெம்புகோல் காப்பு வால்வு.

Lift bridge : தூக்கு பாலம்.

Lift gate : தூசகு வாயில்.

Lift valve : தூக்கு வால்வு.

Lifting block : தூக்கு கட்டை.

Light alloys : மென் கலவை.

Lignite : பழுப்பு நிலக்கரி.

Lime : சுண்ணாம்பு.

Lime wash : சுண்ணாம்புச் சாந்து.

Limit gauge : வரம்பு அளவி.

Limit switch : வரம்பு மின் அழுத்தாணி.

Limiting frequency : வரம்பு மின் அதிர்வெண்.

Line amplifier : பாதை மின் பெருக்கி.

Line balance : மின் பாதை சமப்படுத்தி.

Link : இணைப்பு.

Link motion : இணைப்பு இயக்கம்.

Link rods : இணைச் சட்டம்.

Lintel : நிலை உத்திரம்.

Live load : இயக்க எடை.

Live steam : கொதிகலன் நீராவி.

Load : எடை.

Load curve : எடை வளை கோடு.

Load factor : சராசரி எடை விகிதம்.

Local action : உள்ளிட நிகழ்ச்சி.

Lock nut : பூட்டுத் திருகு.

Lock rail : கதவுக் கிராதி.

Lock gate : மூடு கதவு.

Loft : மச்சு அறை.

Logritham : அடுக்கு மூலம்.

Longitude : தீர்க்க ரேகை.

Loom : தறி.
L- cont.

Loop : இணைப்பு.

Loop test : 'லூப்' சோதனை.

Lost wax process : மெழுகு வார்ப்பட செய்முறை.

Low frequency amplifier : குறை அதிர்வெண் பெருக்கி.

Low tension battery : குறை இழுவிசை மின்கல அடுக்கு.

Low water alaram : கீழ் நீர்மட்ட எச்சரிக்கைக் கருவி.

Lubricant : உயவு.

Lubrication : லூமன் உயவிடல்.

Lumen : லூமன்.

Luminosity : ஒளிவிடல்.M

Macadamised road : கல்மேற்பரப்புச் சாலை.

Machine : யந்திரம்.

Made ground : செய்தரை.

Magnazite : மாக்னசைட்.

Magnetic chuck : காந்தப் பிடி.

Magnetic clutch : காந்தக் கவ்வி.

Magnetic compass : காந்தக் கவராயம்.

Magnetic deflection : காந்தத் திருப்பம்.

Magnetic dip : காந்தத் தவிவு.

Magnetic field : காந்த மண்டலம்.

Magnetic flux : காந்த மண்டலப் பரட்பு.

Magnetic force : காந்த மணடல் அடர்த்தி நிகழ்வு.

Magnetic induction : காந்தத் தூண்டல்.

Magnetic map : காந்த மண்டலப் படம்.

Magnetic north : காந்த வடதிசை.

Magneto : நிலைகாந்த மின்கருவி.

Magnitude : பரிமாணம்.

Main beam : முதன்மை உத்திரம்.

Main distribution frame : தலைவழங்கு அமைப்பு.

Main spring : கடிகாரச் சுருள்வில்.

Maleable : வளைந்து கொடுக்கிற.

Mallet : மரச்சுத்தி.

Malt : தினை.

Man hole : ஆள் இறங்கு வழி.

Mandrel : செங்குத்து நீள கோல்.

Manifold : மெனீபோல்டு.

Man ometer : அழுத்த மானி.

Mantel : கணப்புத் தட்டு.

Mantle : போர்வை.
M- cont.

Marble : சலவைக்கல்.

Marine boiler : கடற்றுறை கொதிகலன்.

Marine engineering : கடற்றுறை பொறியியல்.

Marine surveying : கடற்றுறை அளவிடுதல்.

Marking gauge : கோடிடும் அளவி.

Marshall valve gear : மார்ஷல் வால்வுப் பல்வினை.

Mask : போர்வை.

Masked valve : போர்வை வால்வு.

Mass concrete : அடர்த்தி கான்கிரீட்டு.

Mast : கம்பம்.

Master clock : (மூலமணிப்பொறி), மூலகடிகாரம்.

Master key : மூலச் சாவி.

Master switch : மூல அழுத்தாணி.

Mastic : (மாஸ்டிக்) கருங்காறை.

Matched Board : இணைப்புப் பலகை.

Mean effective pressure : சராசரி பயன்தரு அழுத்தம்.

Measuring frame : மர அளவுச் சட்டம்.

Measuring tape : அளவு நாடா.

Mechanical advantage : இயந்திர லாபம்.

Mechanical efficiency : இயந்திர வினைத்திறன்.

Mechanical engineering : இயந்திரப் பொறியியல்.

Maga cycle : இலட்சம் சுழல் நிகழ்ச்சிகள்.

Megohm : மெக் ஓம்.

Melting point : உருகு நிலை.

Member : உறுப்பினர்.

Membrane : சவ்வு.

Meniscus : திரவப் பிறை.

Mensuration : உரு அளவை நூல்.

Mesh : வலைக் கண்.

Meta centre : மெடா செனடர்.

Metallurgy : உலோகயியல்.

Meter : மீட்டர், அளவி.

Methane : மெதேன்.

Methylated spirit : கெடுசாராயம்.

Metre bridge : மீட்டர் மின்பாலக்கருவி.

Metre candle : மீட்டர் ஒளி அளவு.

Metre kilogram second : மீட்டர் கிலோகிராம் ஸெகண்ட்.

Micrometer theodlight : நுண் தளமட்ட அளவு கருவி.

Microscope : உருப் பெருக்குக் கருவி.

Micro waves : நுண் அலைகள்.

Mil : அறைக்கும் இயந்திரம்.
M- cont.


Milling : மில்லிங்.

Milling cutter : மில்லிங் வெட்டி.

Milling machine : மில்லிங் இயந்திரம்.

Mineral : தாது.

Mineral oil : தாது எண்ணெய்.

Mining engineering : சுரங்கப் பொறியியல்.

Mist : மூடுபனி.

Misfiring : எரியத தவறுதல்.

Mixer : கலப்பி.

Modulation : மாறுதல்.

Module : பல்லின் வட்ட விட்டம்.

Mol : மோல்.

Molar volume : மோல் கன அளவு (மோல் கன அளவு)

Mollasses : சர்க்கரைப் பாகு.

Molecular : மூலக்கூறு சம்பந்தமான.

Molecule : மூலக்கூறு.

Moment : திருப்புத்திறன்.

Moment of inertia : கோண வேகத்தின் திருப்புத் திறன்.

Momentum : இயக்கவிசை.

Monobleac : ஒரேமுத்திரையிடல்.

Monorail : ஒற்றைத் தண்டவாளம்

Mooring mast : நங்கூரம் பாய்ச்சும் சிறுகம்பம்.

Mortar : சாந்து, காரை.

Mortise and tenon joint : துவார முனை இணைப்பு.

Mortise chisel : துவார உளி.

Mortise gauge : துவார முனை கோடிடும் கருவி.

Mosaic : பல்வண்ணம் அமைந்த.

Motion study : இயக்க ஆய்வு.

Motor : மோட்டார், இயங்கி.

Mould : வார்ப்பு அச்சு.

Moulding box : வார்ப்புப் பெட்டி.

Moulding machine : வார்ப்பு இயந்திரம்.

Moulding sand : வார்ப்பு மணல்.

Moving coil galvanometer : நகர் சுருள் மின்னோட்ட மானி.

Moving iron instrument : நகர் இரும்பு மின்னோட்ட மானி.

Mud drum : சேறு கலம்.

Mud hole : சேறு துளை.

Muff coupling : போர்வை இடை இணைப்பு.
N

N-truss : என். உத்திரத் தொகுதி.

Narrow gauge : குறுகிய பாதை.

Natural cement : இயற்கை சிமெண்ட்.

Natural draught : இயற்கைக் காற்று வீச்சு.

Natural frequency : இயற்கை அதிர்வெண்.

Natural gas : இயற்கைக் குமிழ்.

Natural magnet : இயற்கைக் காந்தம்.

Natural scale : இயற்கை அளவுகோல்.

Natural slope : இயற்கைச் சரிவு.

Neat cement : தூய சிமெண்டு.

Neatfoot oil : மாட்டுக்கால் எண்ணெய்.

Needle roller bearing : ஊசி உருளைத் தாங்கி.

Neon : நியோன்.

Neon lamp :நியோன் விளக்கு.

Neptune : நெப்டுயூன்.

Net work : பின்னல்.

Network analyser : பின்னல் நுண்பகுப்பி.

Neutral : நடுநிலை.

Neutral axis : நடுநிலை அச்சு.

Neutral conductor : நடுநிலை கடத்தி.

Neutral equlibrium : நடுநிலை சமநிலை.

Neutral ores : நடுநிலைத் தாதுகள்.

Neutral point : நடுநிலைப் புள்ளி.

Neutral zone : நடுநிலை வட்டம்.

Neutron : நியூட்ரான்; நொதுமம்.

Niche : மாடம்.

Nipple : காம்பு.

Nodal point : கணுப் புள்ளி.

Node : கணு.

Nodular : கணுத்தாங்கல்.

Non metal : உலோகமில்லாத.

N.T.P. : சராசரி வெப்பதட்ப அழுத்தம்.

Nosing : மூக்கு.

Notch : பிளவு.

Notch sensitivity : பிளவு நுண்ணுணர்ச்சி.

Nozzle : குழாய் மூக்கு.

Nuclear : அணு மையமான.

Nuclear chemistry : அணு இயைபு இயல்.

Nut : திருகாணி (சுரை).
O

O.B.M. : O B.M.

Ocher : மஞ்சள் களிமணி.

Octane : ஆக்டேன்.

Offset : எதிரீடு.

Offset rod : எதிரீட்டுக்கழி.

Offset scale : எதிரீட்டு அளவைக் கோல்.

Ogee : வளைகோடு.

Ohm : O.H.M.

Oil : எண்ணெய்.

Oil cooler : எண்ணெய் வெப்பத் தனி பொறி.

Oil engines : எண்ணெய் எரிபொறி.

Oil pigments : எண்ணெய் களிம்பு.

Oil pump : எண்ணெய் தள்ளுபம்பு.

Oil stone : எண்ணெய்க்கல்.

Olefines : நீர்க்கரியம்.

Olive : தேவதாரு.

Oliver : ஆலிவர்.

On costs : இதர செலவினம்.

One coat work : ஒற்றைப்பூச்சு வேலை.

One hour rating : ஒருமணி விகிதம்.

One phase : ஒற்றைப் போக்கு.

Opaque : ஒளிபுகா.

Open arc : திறந்த வில்வளைவு.

Open cast : திறந்த சுரங்கம்.

Open channel : திறந்த வாய்க்கால்.

Open circuit : முறிந்த சுற்று.

Opposed cylinder engine : எதிர் உருளைப் பொறி.

Optics : ஒளி இயல்.

Optical pyrometer : ஒளி வெப்ப அளவி.

Optical square : ஒளிச் செங்கோணக் கருவி.

Optimum : தேவை அளவு.

Ordinary ray : நேர்க்கதிர்.

Ordnance : படைக்கலத்துறை.

Ordinate : குத்துக்கோடு.

Ore : தாது.

Organic chemistry : உயிர்ப்பொருள் இயைபு இயல்.

Orientation : ஒழுங்கமைத்தல்.

Orifice : புடைவாய் பிளவு.

Orsat apparatus : 'ஆர்சாட் ' கருவி.

Orthograph : எழுத்திலக்கணம்.

Oscillating current : அலைவு மின்னோட்டம். 
O- cont.

Oscillating cylinder : அலைவு நீள் உருளைப்பொறி.

Oscillation : அலைவு.

Oscillograph : அலைவு அளவி.

Oscilloscope : அலைவு மானி.

"Otto" cycle : 'ஆட்டொ' சுழல் நிகழ்ச்சி.

Out-of-balance : சமனில்லா நிலை.

Out of phase : மாறுபடும் போக்கு.

Outer dead centre : வெளி நடுமையம்.

Over burden : மேல் மண்படுகை.

Overhead camshaft : மேல் கேம் தண்டு.

Overhead expenses : சிறப்புச் செலவு.

Overload : அதிபளு.

Overshot wheel : மேல்வாய்க்கால் நீர்ச்சக்கரம்.

Oxidation : ஆக்சிகரணம்.


P

Packing : கட்டுதல்.

Pad stone : தாங்கு கல்.

Paddle wheel : தள்ளுச் சக்கரம்.

Paint : வண்ணப்பூச்சு.

Pallet : காரைக் கட்டை.

Pane : சட்டம்.

Panel : மரவிட்டம்.

Panel mounting : மரவிட்டம் பதிதல்.

Parabolic : மாலைவளைவான.

Parachute : வான்குடை.

Parallax : இடமாற்றுத் தோற்றம்.

Parallel : இணை.

Parameter : பாராமீட்டர்.

Paramount : முதன்மையான.

Parent metal : தலைமை உலோகம்.

Parting sand : பிரிமணல்.

Pattern : படிவம்.

Pavement : ஓரத்தளம்.

Pavilion : கூடாரம்.

Pavings : தளம் பதிதல்.

Payload : ஆதாய எடை.

PD : அழுத்த வேறுபாடு.

Pearlite : பியர்லைட்.

Peat : முற்றா நிலக்கரி.

Pellet : சிறுவில்லை. 
P- cont.

Pelton wheel : பெல்டன் சக்கரம்.

Pencilling : காரை இணைப்புப்பூச்சு.

Pendant switch : தொங்கு அழுத்தாணி.

Perch : 'பெர்ச்' 25 கன அடி கற்கட்டம்.

Perfect gas : நிறை குமிழ்.

Periodic system : பருவ நிகழ்வமைப்பு.

Permanent set : நிலையொதுக்கம்.

Permanent way : நிலைபாதை.

Permeability : ஊடுருவல்.

Permeameter : ஊடுருவல் அளவி.

Permutation : உறுப்புமாற்றுக்கோவை.

Petrified wood : கல்போலாகிய மரக்கட்டை.

Petroleum : பாறை எண்ணெய்.

Petrology : பாறையியல்.

PF : சம பக்கம்.

Phantom circuit : புனைவுச்சுற்று.

Phase : ஒருசுற்று.

Phase angle : ஒருசுற்றுக் கோணம்.

Phase sequence : பலசுற்று முறை.

Phonograph : ஒலிப்பதிப்பிக்கும் கருவி.

Photographic surveying : நிழற்பட அளவையியல்.

Photometer : ஒளித்திறன் அளவி.

Physical chemsitry : இயக்க இயைபு நூல்.

Pick axe : பறிக் கோடாலி.

Pier : தூண்.

Pier arch : தூண் வளைவு.

Pier template : தூண் தாங்கிக்கல்.

“Piezo" electric crystal : பிசோ மின் பளிங்கு.

Pigment : களிம்பு.

Pile : கம்பம்.

Pile driver : கம்பச் செலுத்தி.

Pillar drill : கம்பத் துளையிடு கருவி.

Pilot cell : வழிகாட்டு மின்கலம்.

Pilot engine : வழிகாட்டு பொறி.

Pilot lamp : வழிகாட்டு விளக்கு.

Pilot valve : வழிகாட்டு வால்வு.

Pinion : சிறு பற்சக்கரம்.

Pinking : உலோக ஓசை.

Pintle : கீல் முளை.

Pipe wrench : குழாய்ச் சுழற்சி.

G.TT-6 
P-cont.

Piston valve : உந்து வால்வு.

Pitch : திருகிடை.

Pitch circle : திருகிடை வட்டம்.

Pith : உட் சோறு.

Pitot tube : பிடோ குழல்.

Pitted : குழியுள்ள.

Pivot bridge : நடுசுழலச்சுப் பாலம்.

Pivot joint : சுழல் இணைப்பு.

Plane surveying : சமபரப்பு அளவிடல்.

Planet : கோள்.

Planetary gear : கோள் இருசுப்பல்லினை

Planimeter : சமபரப்பு அளவி.

Planing machine : இழைக்கும் இயந்திரம்.

Plaster : சாந்துப்பூச்சு.

Plaster of Paris : பாரிசுச் சாந்துப்பூச்சு.

Plate girder : தகட்டு உத்திரம்.

Plate glass : தகட்டுக் கண்ணாடி.

Plated carbon : உலோகப் பூச்சுக் கரியம்.

Platform : மேடை.

Plinth : தூண் பீடம்.

Plug : முளை, செருகு.

Pneumatic : காற்றழுத்தத்தால் வேலை செய்யும்.

Poise : சமநிலை.

Polarisation : முனைமாற்றம்.

Pole : முனை.

Polyphase : பலகட்டம்.

Polytechnic : பாலிடெக்னிக்.

Porch : வாயில், நுழைமுகம்.

Pontoon bridge : படகுப் பாலம்.

Post-Graduate : முது பட்டதாரி.

Potential : உள் ஆற்றலுடைய.

Potential differences : அழுத்த வேறுபாடு.

Potential energy : நிலை சக்தி.

Pound : இராத்தல்.

Poundal : பவுண்டல்

Power : திறன், சக்தி.

Power Hammer : சக்தியால் இயங்கு சுத்தி.

Precision grinder : நுட்ப அரைப்பான்.

Pressure : அழுத்தம்.

Primary acid : மூலக்காடி

Primary cell : மூல மின்கலம்
P-cont.

Primary coil : மூலச் சுருள்.

Prime mover : முதன்மைச் சுழலி.

Principal port : தலைத் துறைமுகம்.

Principal axis : தலைநேர்க்கோடு.

Prism : பட்டகம்.

Producer gas : உற்பத்திக் குமிழ்.

Production engineering : உற்பத்திப் பொறியியல்.

Profile grinding : வடிவுருவம் அமைத்தல்.

Progress certificate : முன்னேற்றச் சான்றிதழ்.

Progress chart : முன்னேற்ற விளக்கப்படம்.

Projection : ஒளி வீழ்த்துதல்

Prop : ஊன்று கோல்.

Propellant : முன்னியக்கி.

Propeller fan : முன்னியக்கிச் சுழல் விசிறி

Propeller shaft : முன்னியக்கத் தண்டு

Paddle : துடுப்பு.

Public Health Engineering : பொதுச் சுகாதாரப் பொறியியல்

Pulp : குழம்பு.

Pulverised coal : பொடி நிலக்கரி

Pump : இறைப்பான், பம்பு

Punch : துளையிடுதல்.

Pure metal : தூய உலோகம்.

Push button : தள்ளு பித்தான்.

Push rod : தள்ளுகம்பு.

Q

Quadratic : நாற்கோணமுள்ள

Quadrant : கால் வட்டம்.

Qualitative analysis : பண்பு நுண் பகுப்பு.

Quality : பண்பு.

Quantitative analysis : அளவு நுண் பகுப்பு.

Quarry : கல்வெட்டியெடுத்தல் (அ) கல் படுகை.

Quartz : படிகக்கல்.

Quartz crystal : படிகப் பளிங்கு.

Quicksand : புதை மணல் (புதைமணல்)

Quotations : குறிக்கப்பட்ட விலை.

R

Rack : மரச்சட்ட நிலை.

Rack saw : மரச்சட்டவாள்

Radial drill : ஆரத்துளைப்பான். ________________

R-cont.

Radial engine : ஆரப்பொறி.

Radial valve gear : ஆர வால்வுப்பல்வினை.

Radiance : ஒளி கிளர்ச்சி.

Radiation : பரப்புதல்.

Radiator : ரேடியேட்டர்.

Radio activity : அணுக்கதிர் வெளியீடு.

Radiology : கதிர் வீச்சு இயல்

Radium : ரேடியம்.

Rafter : தூலம்.

Rake : பரம்புச் சட்டம்.

Rammer : இடிகருவி.

Ramp : மேடு.

Range : எல்லை

Range finder : எல்லைகண்டுபிடிப்பான்.

Ranging rod : எல்லைக்கோல்

Rated : தரம்பிரித்த.

Ratio : விகிதம்.

Receiver : ஏற்பி.

Reciprocal : தலைகிழ்ப்பின்னம்.

Reciprocating engine : பரிமாற்றுப் பொறி.

Recorder : பதிவு செய்வான்.

Recording drum : பதிவு செய்யும் உருளை.

Rectification : சீர்ப்படுத்துதல்.

Rectified current : சீர்ப்படுத்தப்படு மின்னோட்டம்.

Rectifier : சீர்ப்படுத்தி.

Reference mark : அடையாளக்குறி.

Refracting telescope : ஒளிவிலக்கி தொலை நோக்கி

Refraction : ஒளிவிலக்கல்.

Refractories : ஒளிவிலக்கிகள்.

Refrigerator : குளிர்முறை காப்புப் பெட்டி

Regulator : ஒழுங்குபடுத்தி.

Reinforced concrete : உறுதி காங்கிரீட்டு

Relative efficiency : தொடர்புத்திறன்.

Relative humidity : தொடர்பு ஈரக்கசிவு.

Release : விடுதலை.

Repeater : திரும்பச் சொல்லி.

Reproduction : திரும்ப உற்பத்தி செய்தல்.

Resin : பிசின்.

Resistance : தடை (மின்).

Resonance : எதிரொலித்தல். 
R-cont.

Resultant : தொகுபயன்.

Reverberatory furnace : எதிர் அனல் உலை.

Rheostat : தடைமாற்றி.

Rhomboidal : சாய்சதுரம் போன்ற

Rib : விலா.

Ribbed arch : விலா வளைவு.

Ridge roof : உச்சிக் கூரை.

Rig : கட்டு.

Right hand rule : வலக்கை முறை.

Rigid support : உறுதித் தாங்குதல்.

Ring gauge : வளை அளவி.

Rise and fall system : உயர்வு தாழ்வு முறை

Rivet : ஆணியிறுக்கம்.

Rivetting machine : ஆணியிறக்கும் இயந்திரம்.

Roasting furnace : சுடும் கனல் அடுப்பு

Rock drill : பாறைத் துளைப்பு.

Rocket propulsion : வான முன்னியக்கம்.

Rockwel hardness test : ராக்வெல்' கெட்டித்தன்மை சோதனை.

Rolled steel sections : உருளை எஃகுப் பகுதிகள்

Roller : உருளை

Roof truss : கரைமரத்தொகுதி.

Roots blower : 'ரூட்' காற்றூதி.

Rosin : குங்கிலியம்.

Rotor : சுழல்.

Rounds : சுற்றுக்கல்

Rubbing stone : தேய்கல்.

Runway : ஓடும் பாட்டை

Rupture : முறிவு.


S

Safe load : நம்பக எடை.

Safety factor : காப்பீடு எண்.

Safety cut out : காப்புத்துண்டிப்புக் கருவி.

Safety fuse : காப்பு உருகி.

Safety lamp : காப்பு விளக்கு.

Safety valve : காப்பு வால்வு.

Sag : தொய்வு (தொய்வு)

Sand : மணல்.

Sand stones : கனிப்பொருட் கற்கள். 
S-cont.

Sandwich course : இடைக் கல்விமுறை.

Sap wood : வெளிற்று மரம்.

Sapnofication : சவுக்காரமாற்றம்.

Sash : பலகனிக்கண்ணாடிச்சட்டம்.

Saturated : பூரிச (கரையும்).

Saw : வாள்.

Scaffold : சாரம்.

Scalar product : அளவுபெருக்கம்.

Scale : அளவுகோல்.

Scantling : மிகக்குறைவு.

Scoop : குடைதல்.

Scraper : சுரண்டி

Scraper ring : சுரண்டு வளை

Screw : திருகி.

Scriber : வரைவுகோல்.

Scribing block : எழுது கோல்தகட்டை.

Scroll chuck : சுருள் கவ்வி.

Scrubbers : தூய்மை செய்வான்.

Scum : நுரை அழுக்கு.

Sea anchor : கடல் நங்கூரம்.

Seaplane : கடல் விமானம்.

Seasoning : பதப்படுத்துதல்.

Seam : மடிப்பு.

Secondary cell : துணை மின்கலம்.

Secondary coil : துணை சுருள்.

Secondary voltage : துணை வோல்டேஜ்

Sectional elevation : பகுதி ஏற்றம்.

Sedimentary rocks : படிவுப் பாறை

Segment : துண்டம்.

Selectivity : தேர்வு.

Self centering chuck : தன்காரியமையக் கவ்வி.

Self excitation : தற்தூண்டல்.

Sensitive drill : நுண்ணுணர்ச்சித் துளைப்பான்.

Sensitivity : நுண்ணுணர்ச்சி.

Seperator : பாகுபடுத்தி, பிரித்தி.

Septic tank : நச்சுத்தடை மலக்குழி.

Series : தொடர்.

Series motor : தொடர் மின்னியங்கி.

Set : இறுகு.
S-cont.

Sewage : சாக்கடை நீர்

Shaft : ஷேப்டு.

Shaping machine : உருவாக்கும் எந்திரம்.

Shear : வெட்டு.

Sheet anchor : பெரிய நங்கூரம்.

Sheet piling : பெரியகம்பம்.

Short circuit : நேரிடை இணைப்பு.

Short waves : நேரிடை அலைவுகள்

Shroud : போர்த்தல்.

Shunt : இணை.

Shunt field : இணைமண்டலம்.

Shutter : மூடி.

Sieve : சல்லடை.

Silic : மணல் சத்து.

Sill : வாயிற்படி.

Silt : வண்டல்.

Simple harmonic motion : எளிய ஒழுங்கியக்கம்.

Siphon : வடிகுழாய்.

Skew : கோணலான.

Slab : பலகை.

Slag : கசடு.

Slag cement : கசடு சிமென்டு.

Sleeper plate : கிடைத் தகடு.

Slide : நழுவுதல்.

Slide valve : நழுவு வால்வு.

Slotting machine : துளையிடு கருவி.

Sludge : சேறு.

Sluice : மதகு.

Sluice gate : மதகு வாயில்.

Slump test : சரிவுச் சோதனை.

Smithy : கருமான் தொழில்.

Smoke box : புகைப் பெட்டி.

Smoke test : புகைச் சோதனை.

Snap : அறுதல்

Socket : குடைகுழி.

Softness : மென்மை.

Soil Mechanics : நிலவளப் பொறித்துறை.

Soldered : பற்றவை.

Solubility : கரைதிறன்.

Solution : கரைசல்
S- cont.

Solvent : கரைப்பான்.

Sorting : வகைப்படுத்துதல்.

Span : அகலம்.

Spark : தீப்பொறி.

Spark plug : தீப்பொறிமுனை.

Spectrometer : நிறமானி.

Specturum : நிறமாலை.

Spillway : வெள்ள நீர் வழிந்தோடும் வழி.

Spot welding : இடப்புள்ளிப் பற்றவைப்பு.

Spring : வில்.

Spur gear : தூண்டுப் பல்விணை.

Stability : சமநிலைமை.

Staff : கம்பம்.

Stainless steel : துருவேறாத எஃகு.

Stalk : காம்பு.

Stand still : அசையா நிலை.

Standard : வரையறை திட்டம்.

Standard cell : வரையறை மின்கல.

Stay wire : தாங்கு கம்பி.

Steady flow : நிலை ஒழுக்கு.

Steam trap : நீராவித் தடை.

Steel : எஃகு.

Steel tower : எஃகு கோபுரம்.

Steering Arm : திருப்பு விசைக்கோ.

Stock : இருப்பு.

Stoek : தீக்கிளறல்.

Stokehold : கொதிகலன் உலைவாய்.

Stone : கல்.

Stop : நிறுத்துதல்.

Stop valve : நிறுத்தும் வால்வு.

Storage battery : சேமக்கலம்.

Storm water drain : புயல் நீர்வடிகால்.

Stratification : அடுக்கமைத்தல்.

Stress : தகைவு.

Stretch : நீட்சி.

Stroke : தாக்கு.

Structure : அமைப்பு.

Structural engineering : அமைப்புப் பொறியியல்.

Subsoil : கீழ்மண்.

Sub-standard : வரையறைத் திட்டத்துக்கு குறைந்த திட்டம்.
S- cont.

Suction : உறிஞ்சுதல்.

Sulphur : கந்தகம்.

Super charger : அதி அழுத்தி.

Super saturation : அதி கரைசல்.

Suppressor : அடக்கி.

Surge : அலையெழும்பல்.

Surveying : மனை அளவிடல்.

Suspension bridge : தொங்கு பாலம்.

Switch : பொருத்தி (அ) விசை அழுத்தான் இணைப்பி.


T

T. Beam : T. விட்டம்.

T. Bolt : T. தாழ்ப்பாள்.

T. Section : T. தோற்றம்.

Tachometer : சுற்றளவி,விரைவு அளவி.

Take off : மேலெழத் தொடங்கல்.

Tainting : கறைப் படுத்தல்.

Tally : சரிபார், ஒப்பிடுக, சரிகட்டு.

Tallow : விலங்குக் கொழுப்பு மெழுகு.

Tandem engine : ஒன்றின்பின் ஒன்று இணைத்த பொறி.

Tangent : தொடுகோடு.

Tanning : தோல் பதனிடல்.

Tap erkey : ஒடுங்கிச் செல்லும் ஆனி.

Tawing : தோலை உப்பிட்டுப் பதனிடல்.

Technology : தொழில் நுட்பத் துறை .

Tee bolt : T. தாழ்ப்பாள்.

Tee joint : T. இணைப்பு.

Telecommunication : தொலைத் தொடர்பு.

Telecommunication Engineering : தொலைத் தொடர்பு பொறியியல்.

Telegraph : தந்தி முறை.

Telemeter : தொலை அளவி.

Telephone : தொலை பேசி.

Telescope : தொலை நோக்கி.

Teletype : தொலைத் தட்டெழுத்து.

Television : தொலைக் காட்சி.

Tempering : முறுக்கேற்றல்.

Temperature : வெப்ப நிலை.

Tender : ஒப்ப அறிவிப்பு.

G.T.T-7

T-cont.

Tenon : பொருத்து முளை.

Tensile strength : இழுவிசை ஆற்றல்.

Tensile stress : இழுவிசை இறுக்கம்.

Tension : இழுவிசை.

Terracota : சுட்ட மண்பாண்ட வகை.

Terrestrial : நில சம்பந்தமான.

Theodolite : தளமட்ட அளவைக் கருவி.

Thermal efficiency : வெப்பப் பயனுறு திறன்.

Thermocouple : மாறுபடு வெப்பநிலை இணைப்பு.

Thermodynamics : வெப்ப விசை இயக்கவியல்.

Thermosetting : வெப்ப அமைப்பு.

Thermostat : வெப்ப நிலைக்காப்பகம்.

Three colour process : மூவண்ணச் செய்முறை.

Three phase : மூன்று கட்டம்.

Three pin plug : மும்முளைச் செருகி.

Thrust bearing : குத்தழுத்தத் தாங்கி.

Tide : கடலெழுச்சி.

Tie beam : இழுவிசையுறு விட்டம்.

Tie rod : இழுவிசையுறு தண்டு.

Tile : ஓடு .

Tilting level : சாய் மட்டக் கருவி.

Timing wheels : நேரக் கனிப்புச் சக்கரங்கள்.

Tolerance : பொறுதி.

Tongue and groove joint : முளைப் பொருத்தி இணைப்பு.

Torpedo : நீர்மூழ்கிக் குண்டு.

Torque : சுழற்று விசை.

Torque converter : சுழற்று விசைமாற்றி.

Torque meter : சுழற்று விசை அளவி.

Torsion : முறுக்கம்.

Torsion balance : முறுக்கத் தராசு.

Torge : இடுக்கி.

Tracer : படி வரைபவர், புலம் காணுநர்.

Traction : இழுவை.

Tractor : 'டிரேக்டர்' பெருஞ்சுமை இழு பொறி.

Trailer : பின்னோடு வண்டி இழுபடிவண்டி.

Trammels : தடைகள்.

Transformer : மின்மாற்றி (அழுத்தம், ஓட்டம்).

Transmission : அனுப்பல், கடத்தல்.

Transmission dynamometer : கடப்புவிசை அளவி.

T-cont

Transverse frame : குறுக்குச் சட்டம்.

Trap : கண்ணி.

Traverse : குறுக்கே செல்.

Traverse frame : குறுக்குச் சட்டம்

Triangular notch : முக்கோணவெட்டு, முக்கோணப் பிளவு.

Trip gear : தட்டிவிடு சாதனம்.

Triple point : முந்நிலை.

Triple pole switch : முவ்வழி இணைப்பி.

Triped : முக்காலி .

Trolley : கூண்டில்லாச்சுமை வண்டி.

Trowel : கொல்லறு.

True section : உண்மைத் தோற்றம்.

Trunk piston : நீள் உந்தி.

Truss : உத்திரக்கட்டு, விட்டக்கட்டு.

Tri square : மூலை மட்டம்.

Tumbler switch : குமிழ் இணைப்பி.

Tuning : இணக்குதல், சுரம் கூட்டுதல்.

Tuning fork : இசைக்கவை.

Turbine : உருளை (நீர், நீராவி, ஆவி).

Turn bridge : திரும்பு பாலம்.

Turret lathe : சுழல்மேடை கடைசல் பொறி.

Twist drill : முறுக்குத் துளைக் கருவி.

Two phase : இரு கட்ட..

Two point problem : இருபுள்ளி வினா.

Two strock cycle : இரு வீச்சுச் சுழல் நிகழ்ச்சி.

U

Umbrella Roof : குடைக் கூரை.

Unbalanced load : சமனற்ற சுமை.

Under bridge : கீழ்ப்பாலம்.

Underfeed stoker : கீழிடு பரப்பி .

Undergraduate : பட்டம் பெறாக்கல்லூரி மாணவர்.

Underaxial : அச்சுக்குக் கீழான.

Unit of mass : பொருள் திணிவின் அடிப்படை அளவு.

Unit weight : அடிப்படை எடை.

Universal chuck : பொதுக் கவ்வி, மும்முனைக் கவ்வி.

Universal joint : எல்லாவற்றுக்கும் ஏற்ற இணைப்பு (ஊக்கின் இணைப்பு).

Universal machine : பொது வழக்குப் பொறி.

U.S.S. thread : அமெரிக்கத் திட்டத் திருகுமறை.

V

Valency : அணுவலிவென்.

Vallery : பள்ளத்தாக்கு.

Valve : ஒருவழித் திறப்பு, வால்வு.

Van : மூடுவண்டி .

Vane : தகடு , கையிறகு.

Vector : திசையும் அளவுமுள்ள.

Vee joint : V. இணைப்பு.

Vee notch : V. பிளவு, V. வெட்டு.

Vee thread : V. மறை .

Veneer : மெல்லிய பலகை.

Vent pipe : போக்குவாய்குழல்.

Venturi flume : குவிந்துவிரியும் போக்குவழி.

Venturi meter : 'வெஞ்சுரி' வழி.

Vibration damper : வெஞ்சுரி ஓட்ட அளவி அதிர்வுத் தடை.

Vibrator : அதிரி.

Viscosity : பிசு பிசுப்பு.

Viscometer : பிசு-பிசுப்பு அளவி.

Visibility : தெரியும் தன்மை .

Voice frequency : குரல் ஒலி அலைவெண்.

Volt : 'ஓல்ட்' (மின் அழுத்த அடிப்படை அளவு).

Voltmeter : 'ஓல்ட்' மின் அழுத்த அளவி.

Vortex : நீர்மச்சுழல்.

Vulcanisation : வன்கந்தகமாக்கல்.

W

Wall plate : சுவர்ச்சட்டம், சுவர் மிதிப்படிச்சட்டம்.

Wall plug : சுவர் அடைப்பு,சுவர் முளை.

Waste pipe : கழிவுப்பொருள் குழாய்.

Water closet : சிறுநீர்க்கழிவுத் தொட்டி,மலம் கழிவுத் தொட்டி.

Water colour : நீர் வண்ணம்.

Water cooled engine : நீரால் தண்படுபொறி.

Water equivalent : சமநீர் எடை.

Water level : நீர் மட்டம்.

Water line : நீர் வழி.

Water-proof : நீர் ஊறாத, நீரில் நனையாத.

Water rheostat : நீர் மின் தடை.

Water tube boiler : நீர்க்குழாய்க் கொதிகலன்.

w-cont.

Water turbine : நீர் உருளை.

Watt : வாட்.

Watt hour : வாட் மணி.

Watt meter : வாட் அளவு, மின் ஆற்றல் அளவி.

Weather cock : காற்றாடி, காற்றுத்திசைகாட்டி.

Wedge : ஆப்பு.

Weir : கவின்கல், சிற்றனை.

Welding : பற்ற வைப்பு.

Wet deck : நனைந்த கப்பல் மேல்தளம்.

Wet rot : ஈரச் சிதைவு.

Wet steam : ஈர நீராவி .

Wharf : கப்பல் சரக்கு ஏற்றும் மேடை.

Whith worth screw thread : வித்வொர்த் திருகுமறை.

Winch : சுமை தூக்கு உருளை.

Wind mill : காற்றாலை.

Wind tunnel : காற்றுப் போக்கி.

Winder : சுற்றி .

Wiper : துடைப்பி.

Wire gauge : கம்பி மதிப்பீடு.

Wire recorder : கம்பிப் பதிப்பி.

Wireless : கம்பி இல்லா.

Workshop : பட்டறை.

Wound rotor : கம்பிச்சுற்றுச்சுழலி.

Wrought iron தேனிரும்பு.


X


X-rays : எக்ஸ்ரே .

X-ray test : எக்ஸ்ரே பரிசோதனை.

X-rays tube : எக்ஸ்ரே குழாய்.

X-ray spectrum : எக்ஸ்ரே நிறமாலை .

Y

Y-level : Y. மட்டக் கருவி.

Yarrow boiler : யாரோ ' கொதிகலன்.

Yield point : சளைப்பு நிலை.

Yield stress : சளைப்பு இறுக்கம்.

W

Zenith : மீமுகடு, வானுச்சி.

Zenith telescope : மீமுகட்டுத் தொலைநோக்கி.

Zero method : சுழிமுறை.

Zig-zag connexion : இடவலமாறிய இணைப்பு.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN FILM TECHNOLOGY.

B

Barn door : ஒளித் தணிக்கை கதவு.

Bobbin : பாபின்.

Background music : பின்னணி இசை.

C

Call sheet : விளிச் சீட்டு.

Cine costume : சினிமா உடை.

Commentary : விளக்கவுரை.

Cinematography : சினிமாக் கலை.

Camera dolly : ஒளிப்பதிவுக் கருவி.

Cartoon : கேலிச் சித்திரம்.

Colour temperature : வண்ணக் குணநிலை.

Colour correction : வண்ணத் திருத்தம்.

Close shot : அண்மைக் காட்சி.

Clapper board : கிளாப்பர் பலகை.

D

Double positive : இரட்டைப் பாசிடிவ்.

Dissolve : காட்சி மாற்றம்.

Dupe negative : மாற்று நெகடிவ்.

Densitometer : அடர்த்தி அளவி.

Dubbing : உரை சேர்த்தல்.

Disc recorder : வட்டில் ஒலிப்பதிப்பி.

E

Enlarger : உருப்பெருக்கி.

Exposure meter : ஒளிக்கதிர் அளவி.

F

Film editor : படக் கோவையாளர்.

Film cement : படச் சுருள்பசை.

Flow meter : பாய்ச்சல் அளவி.

Flash back scene : முன் நிகழ்ச்சித் தோற்றம்.

G

Gamma : காமா

H

High key photography : அதி ஒளிப்படப்பிடிப்பு.

Hair style : முடியலங்காரம்.

K

Key light : மூல ஒளி.

L

Long shot : தொலைக் காட்சி.

Loud speaker : ஒலி பெருக்கி.

Leader film : முன்னோடிப் படச்சுருள்.

Light cutter : ஒளி வெட்டி.

Low key photography : குறை ஒளிப்படப் பிடிப்பு.

M

Motion picture stage : சலனப்பட அரங்கம்.

Motion picture camera : சலனப்படப்பிடிப்புக் கருவி.

Magnetic sound recorder : காந்த ஒலிப் பதிப்பி.

Microphone : ஒலிவாங்கி.

Magic lantern : மாயப்பட விளக்கு.

Mier console : பல் ஒலிக்கலவை.

Microphone Boom : ஒலிவாங்கி இயக்கி.

Master Positive : மூலமாற்றுப் பாசிடிவ்.

Married print : ஒளி ஒலி சேர்வைப்படி.

Mid shot : மையக் காட்சி

Miniature shot : சிற்றளவுக் காட்சி.

N

Negative bath : நெகடிவ் முழுக்கு.

Noise level : இரைச்சல் அளவு நிலை.

News reel : செய்திப்படச் சுருள்.

P

Printer : படப்பதிப்பி.

Positive bath : பாசிடிவ் முழுக்கு.

Photographic filter : ஒளிவடிகலம்.

Projector : திரைப்பட ஒளிவீழ்த்தி.

Photo electric cell : ஒளிமின்கலம்.

R

Reel : படச்சுருள்.

Relay test : மாதிரிக் கோவைத் தேர்வு (சோதனை).

R-cont.

Rush print : விரைவுப்படி.

Release positive : வெளியீட்டுப் பாசிடிவ்.

Replenisher : சக்தி நிரப்பி.

Range finder : தொலை அளவி.

Rear projection shot : பின்னணித் திரைப்படக் கலவைக் காட்சி.

Re-recording : மறு ஒலிப்பதிப்பு.

S

Set property : காட்சி உடைமைகள்.

Still camera : நிலைப்படக் கருவி.

Sound track : ஒலிச்சுவடு.

Scoring stage : இசைப் பதிவு அரங்கம்.

Stereo recording : மெய் நிலை ஒலிப்பதிவு.

Slow motion photography : குறைவேகப்படப்பிடிப்பு.

Sensitometer : அடர்த்திகாண் அளவி.

Safe light : காப்பு விளக்கு.

Synchronization : சமகால இயக்கம்.

T

Theatre : திரைக்கூடம்.

Thermionic valve amplifier : மின்னுறுத் தாழ்பெருக்கி.

V

Variable density recording : மாறியல் செறிவுமுறை ஒலிப்பதிவு.

Variable area recording : மாறியல் பரப்பு முறை ஒலிப்பதிவு.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN LEATHER TECHNOLOGY.

A

Arch of foot : பாதவளைவு.

Attaching Machine : இணை இயந்திரம்.

Automobile leather : தானியக்கித் தோல்.

Avaram bark : ஆவாரம் பட்டை.

Awl : தோல் தைக்கும் ஊசி.

B

Babul bark : கருவேலம் பட்டை.

Backing cloth : தோலிடை செருகு துணி.

Back strap : பின் தோல்வார்.

Bacteria : நுண்ணுயிர் கிருமி.

Bag leather : பைத்தோல்.

Band kinfe splitting machine : பை முறைப்பதனிடல்.

Bag tanning : நீள் கத்தி தோல் சிதைவு இயந்திரம்.

Barkometer : பட்டை நீர் அளவி.

Bark tanning : பட்டை முறை பதனிடல்.

Barrel paste : ஜாடிப் பசை.

Basic dyes : காரச்சாயம்.

Basicity : கார அளவை.

Bating : தோலை மெதுவு படுத்தும் முறை.

Beef tallow : மாட்டுக் கொழுப்பு.

Bees wax : தேன் மெழுகு.

Belting leather : இணைப்புத் தோல்.

Beveller and groover : ஒழுங்கு வழி இயந்திரம்.

Binding Agents : ஒட்டும் பொருள்.

Bleaching : வெளுத்தல்.

Blood Albumin : இரத்தப் புரதம்.

Boarding : சமதள நிலை வைத்தல்.

Bobbin thread : அடிக்கூடு நூல்.

Bobbin winder : அடிக்கூடு நூல் சுற்றல்.

Boiling test : கொதி சோதனை.

Bone folder : ஓரம் மடிக்கும் கருவி.

Book binding leather : புத்தகத் தோல்.

Book match cover : புத்தகப் பொருத்தி.

Boot last : காலணிக் கட்டை.

Bottom coat : அடிப்பூச்சு.

G.T.T-8

B-cont.

Box sides : பெட்டித் தோல்.

Brand Mark : சூட்டுக்குறி.

Break : உடைப்பு.

Buffer solution : நடுநிலை கரைசல்.

Buffing : தும்பெடுத்தல்.

Buffing machine : தும்பெடுக்கும் இயந்திரம்.

Butcher cuts : கசாப்பு வெட்டுகள்.

C

Calf leathers : கன்றின் பதனிட்ட தோல்.

Calf suede : கன்றின் பதனிட்ட மிருதுவான தோல்.

Calorimetric estimation of PH : நிறமுறை காடிகார அளவீடு.

Carnauba wax : 'கார்னாபா' மெழுகு.

Case hide : உறைத் தோல்.

Castor oil : விளக்கெண்ணெய்.

Caustic soda : வெங்காரம்.

Cellulose lacquers : மரக்கூழ்.

Cellulose nitrate : மரக்கூழ் நைட்ரேடு.

Chain stitch : சங்கிலித் தையல்.

Chemois leather : நாய்த் தோல், எண்ணெய் பதனிட்ட தோல்.

Channel closing : தையல் வழிமூடல்.

Channel guide : தையல் வழி அமைப்பி.

Channel opening : தையல் வழி திறத்தல்.

Chemical deliming : இயைபியல் சுண்ண நீக்கம்.

Chrome alum : குரோமியப்படிகாரம்.

Chrome liquor : குரோமியக் கரைசல்.

Chrome sole leather : குரோமியப் பாத அடித் தோல்.

Chrome tanning : குரோம் முறை பதனிடுதல்.

Clicking boards : தோல் அறுவைப் பலகை.

Clicking knife : அறுவைக் கத்தி.

Clicking machine : அறுவை இயந்திரம்.

Closing allowance : இடைவெளி இணைப்பு.

Closing plier : மூடும் இடுக்கி.

Combination tannage : கூட்டுப் பதனிடல்.

Comparator : ஒப்புமைக் கருவி.

Corner plifers : முனை இழுக்கும் இடுக்கி.

Corns : தோல் ஆணி.

C-cont.


Counters  : குதிகால் பக்க உறை.

Crease iron  : கோடு அழுத்தி.

Creasing  : கோடு அழுந்தல்.

Crocodile skin  : முதலைத் தோல்.

Cuban heels  : 'குயுபான்' குதிகால்.

Curing  : உப்பிட்டு பாதுகாத்தல்.

Curring  : கொழுப்பு ஊட்டல்.


D


Damping  : ஈரமாக்கல்.

Degreasing  : கொழுப்பு நீக்கல்.

Deliming  : சுண்ணம் நீக்கல்.

Dewooling  : உரோம நீக்கல.

Dip bath  : ஆழ முழுக்கு.

Direct dyes  : நேர்ச் சாயம்.

Divi Divi pods  : வெள் வேலங்காய்கள்.

Double bath  : இரட்டை முழுக்கு.

Drenching  : நனைத்தல்.

Dressing  : தோல் ஒப்பனை.

Dressing cases  : ஒப்பனை உறைகள்.

Dried hide  : உலர்ந்த தோல்.

Drying  : உலர்த்தல்.

Drysalting  : உப்பிட்டு உலர்த்தல்.

Dust collector  : புழுதி சேர்ப்பீ.

Dye  : சாயம்.


E


Edge guide roll  : ஓரம் தேய்ப்பி .

Edge setting  : ஓரம் அமைத்தல்.

Edge trimming  : ஓரம் ஒழுங்காக்கல்.

Egg Albumin  : மு டை வெண்கரு .

Egg yolk  : முட்டை மஞ்சள் கரு.

E.I. Tanned Hides and Skins  : கிழக்கிந்திய முறை தோல்.

Electrometric Estimation of PH  : மின் முறை காரர்காடி அளவீடு.

Embossing  : முத்திரையிடல்.

Emulsion  : எண்ணெய்க் (கசிண்டு) கசடு.

Enamelling  : பீங்கான் மேற்பூச்சு.

Extracts  : பிழிநீர், சாறு.

Eyelet  : நூல் செலுத்தும் துளை

F


Fabric reinforcements  : துணி முறை உறுதிப் படுத்தல்.

Fancy Design Punching  : நூதனத் துளை போடல்.

Fancy Leather  : புதுமைத் தோல்.

Fat liquor  : கொழுப்புக் கலவை.

Feed roller  : முன் தள்ளும் உருளை.

Fellmongering  : கெடாமுடி நீக்கல்.

Felt  : நம்தா காகிதம்.

Felt paper  : நம்தா காகிதம்.

Fibre board  : நார் அட்டை .

Finishes  : பூர்த்தி .

Fitted heels  : பொருத்தப்பட்ட குதிகால்.

Fixing  : பொருத்துதல்.

Flannelette  : குட்டிக் கம்பளம்.

Flap over bag  : மடிப்புப்பை .

Flaying  : தோல் உரித்தல்.

Fleshing  : தசை நீக்கல்.

Folding machine  : மடிப்பு இயந்திரம்.

Forme cutting  : கட்டைமீது அட்டை பொருத்தி வெட்டல்.

Framed hide  : சட்டத்தில் இட்ட தோல்.

Fresh hides  : பதனிடாப் புதுத்தோல்.

Fresh lime  : புதுச் சுண்ண ம்.

Friction control  : உராய்வுக் கட்டுமானம்.


G


Gelatine  : எலும்புப்பசை.

Glazed kid  : வழ வழப்புக் குட்டித்தோல்.

Glazing  : வழ வழப்பாக்கல்.

Glove kids  : கையுறை தோல்.

Glue  : வச்சிரம்.

Goad marks  : (அடிக்குறிகள்) தார்க்குச்சிக் குறிகள்.

Grains  : மயிர்க்கால் குறிகள்.

Grain side  : மயிர்க்கால் பககம்.

Green fleshing  : தசை நீக்கல் (புதுத் தோல்).

Gusset  : புதுத் தோல்.

Green hide  : இடைவெளி சுவர்த்தோல்.


H


Half tanned leather  : அரை பதனிட்ட தோல்

Handlers  : கைமுறை அசைவு.

Harness leather  : சேனப்பட்டைத் தோல்.

H-cont.


Hat leather  : தொப்பித் தோல்.

Heavy leathers  : பெருந் தோல்கள்.

Hook setting  : கொக்கி அமைத்தல்.

Hydrogenion concentration  : காடி மின்.

Hypo liquor  : ஐப்போ நீர்.


I


Indicators  : குறியீட்டுத் திரவம்.

Inseam trimmim.  : உள்தோல் ஒழுங்காக்கல்.

Insole)  : உள் அடித்தோல்.

Iodine valve of oils  : எண்ணெயின் அயோடின் மதிப்பீடு.

Ironing  : சுருக் கெடுத்தல்.


K


Khari salt  : காரி உப்பு.


L


Lace leather  : நூல் தோல்.

Lacquer  : பிசின்.

Lambskin  : ஆட்டுக் குட்டித் தோல்.

Last girth  : பாத அணி கட்டை குறுக்களவு.

Last length  : பாத அணி கட்டை நீளம்.

Latex  : ரப்பர் பால்.

Leaching  : சாறு இறக்கல்.

Leather  : பதனிட்ட தோல்.

Leather stock  : தோல் சேர்ப்பி.

Leather guage  : தோல் அளவி (மானி).

Lime  : சுண்ண ம்.

Linseed oil  : ஆளிவிதை எண்ணெய்.

Liquor Ammonia  : நவச்சாரத்திரவம்.

Lizard skins  : உடும்புத் தோல்.

Lock stitch  : முடித் தையல்.

Loop  : நூல் முடி.


I


Measuring machine  : பாப்பு அளவி.

Medium lime  : மத்திமச் சுண்ண நீர்.

Mineral oil  : தாது எண்ணெய்.

Molasses  : பாகு அழுகு.

M-cont.


Mordanting  : சாய அடிப்பூச்சு.

Mutton tallow  : இறைச்சி.

Myrabolans  : கடுக்காய்.


N


Nailing  : ஆணியிடல்.

Neutralization  : ஈடுசெய்யல், சமன் கெய்யல்.

New lime  : புதுச் சுண்ண ம்.

Nitro cellulose  : வெடியுப்பு மரக்கூழ்.

Nozzle lock  : துளைப்பூட்டு.


O


Oiling  : எண்ணெயிடல்.

Old lime  : பழைய சுண்ணம்.

Out sole  : வெளி அடித்தோல்.


P


Padding materials  : திண்டாக்கும் பொருள்.

Patent leather  : வழ வழப்புத் தோல்.

Perforating  : நெருங்கிய துளை போடல்.

Peuring  : சாணமிடல்.

PH valve of Tan Liquors  : பதனிடு நீரின் காரஅளவை.

Picking Band  : தறித் தோல்.

Pickle  : உப்புக் காடி நீர்.

Pincer  : சாமணம்.

Pit tanning  : குழிப்பதனிடல்.

Plaster cure  : உலர் முறை உப்பிடல்.

Plasticizer  : நீள் விரி தன்மை .

Pock marks  : அம்மைக் குறி.

Poisoned hides  : நச்சுத் தோல்.

Polishing machine  : மெருகேற்றும் இயந்திரம்.

Preservation of hides  : தோல் பாதுகாப்பு.

Putrifaction  : அழுகல்.


R


Recipes  : தயார் கலவைகள்.

Reptile skins  : ஊர்வன தோல்.

Restaking  : மறுமுறை தோல் நீட்டல்.

Roller leather  : உருளை அழுந்து தோல்.

Rolling machine  : தோல் அழுத்து இயந்திரம்.

Rub mark  : அழிக்குறிகள்.

S


Saddlery  : சேணமிடல்.

Sammying  : ஈரமாக்கல்.

Satin calf  : வழ வழப்புக் கன்றுத் தோல்.

Scouring  : வழித்தல்.

Scud  : காரு.

Soudding  : காருவாங்கல்.

Seamless shoes  : தையலற்றப் பாத அணிகள்.

Seasoning  : வெளிப்பூச்சு.

Setting out  : சுருக்கம் நீக்கல்.

Seude calf  : மென் கன்றுத் தோல்.

Shankpiece  : பாத அணி அடித் தகடு.

Sheepskin  : செம்மறியாட்டுத் தோல்.

Shellac  : அரக்கு.

Shoe last  : பாத அணிக்கட்டை.

Skivers  : மயிர்க்கால் சிதைவுத் தோல்.

Skiving machine  : செதுப்பி.

Sleeking tools  : மேற்சமபரப்பி.

Slicker  : தாணுக்கட்டை.

Slipper leather  : தளர்ச்சிக் காலணித் தோல்.

Slit thonging  : பிளவு தைத்தல்.

Soaking  : ஊறவைத்தல்.

Sock lining  : பாத அணி உள்ளுறைத்தோல்.

Sole leather  : பாத அணி அடித்தோல்.

Splitting  : சிதைத்தல்.

Spraying  : தெளித்தல்.

Staining  : கறையிடல்.

Staking  : நீட்டல் .

Starch  : கஞ்சிமாவு.

Stiffeners  : கடினப் பொருத்தி.

Stufting  : கொழுப்பிடல் (தாவரமுறைத் தோலுக்கு).

Sun blister  : வெப்ப வெடிப்பு.

Syntan  : செயற்பதன் பொருள்.


T


Tacking  : ஆணி அடித்தல்.

Tail liquor  : கடைசிக் கலவை.

Tallow  : கொழுப்பு.

Tannins  : பதனிடு திரவம்.

Tawing  : படிகார முறைப் பதனீடு.

Thorn mark  : முட்குறி.

T-cont.

Tick mark : பூச்சிக்குறி.

Treesing machine : விரிவு படுத்தும் இயந்திரம்.

Trimming : முனை ஓழுங்குபடுத்தல்.

Trimming machine : முனை ஒழுங்குபடுத்தும் இயந்திரம்.

Turn edged article : ஓர மடிப்புள்ள தோற்பொருள்.

U

Unharing : முடி நீக்கம்.

Upholstery leather : இட்ட போர்வைத் தோல்.

V

Vamp : பாத அணி ஓரத்தோல்.

Vegetable tanning : தாவர முறைப்பதனீடு.

Vulture marks : கழுகுகொததற்குறி.

W

Wadding : கடைரகப் பஞ்சு.

Warble flies : வார்பல் ஈக்கள்.

Waterproofing : நீர்தங்காமை.

Welt : பாத அணி வட்டத்தோல்.

Wheat bran : கோதுமை உமி.

White tannage : வெள்ளைத் தோல் பதனிடும் முறை.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN PRINTING.

A

Antique paper : சொர சொரப்புத் தாள்.

Art paper : வழு வழுப்புத் தாள்.

B

Bibliography : புத்தக விவரணம்.

Binder : புத்தகம் கட்டுவோர்.

Binding : புத்தகக் கட்டடம்.

Bindery : புத்தகக் கட்டப்பிரிவு

Block : அச்சுப் படிமம்.

Booklet : சிறு புத்தகம்; சிறு நூல்.

Brochure : சிறப்புச் சிறு நூல்.

C

Caption : படவிளக்கம்; படவுரை; தலைப்பு.

Case : அச்சறைப் பெட்டி.

Casting off : அச்சுப்பக்கக் கணக்கீடு.

Chase : அச்சுமுடுக்குச் சட்டம், இரும்புச் சட்டம்.

Coated paper : பூச்சுத்தாள்.

Collating : மடித்த படிவ ஒப்பு.

Composing stick : அச்சுக் கோப்பான்.

Composition : அச்சுக் கோத்தல்.

Compositor : அச்சுக் கோப்பாளர்.

Copy : மூலப் பிரதி, மூல எடு.

Copy-holder : பிழைதிருத்த உதவி யாளர்.

Cylinder press : உருளை அச்சுப் பொறி.

D

Dampeners : ஈரமாக்கும் உருளைகள்.

Deepetch : ஆழ அரிப்பு முறை.

Die-stamping : எழும்பிய அச்சிடும் முறை.

Display composition : பகட்டு அச்சுக் கோப்பு வேலை.

Display type : பகட்டு வேலை அச்செழுத்து.

Distribution : அச்சுப் பிரித்தல்.

Dummy : மாதிரிப்படி.

E

Electro or Electroplate : மின் அச்சுத்தகடு , மின் அச்சுப் படிமம்.

Electro typing : மின் அச்சுத்தகடு செய்முறை.

G.T.T.-9

E-cont.

Embossing : எழும்பிய அச்சிடும் முறை.

Enamelled paper : வழு வழுப்புத்தாள்.

Etching : அரிப்பு படிமம்.

F

Face : எழுத்து உருவ அமைப்பு, அச்செழுத்தின் முகப்பு.

Feed board : காகித அணைப்புப் பலகை.

Feeder : காகிதம் அணைப்போன், காகித அணைப்பு பொறி.

Feeding : காகிதம் அணைத்தல்.

Folio : பாதித்தாள், பக்க எண்.

Foot note : அடிக்குறிப்பு.

Fore-edge : முன் ஓரம்.

Format : புத்தக வடிவமைப்பு.

Forme : முடுக்கிய அச்சுப்படிவம்.

Fount of type : இன அச்செழுத்துத் தொகுப்பு.

Frame : அச்சறை தாங்கி.

Frontispiece : முகப்புப் படம்.

Furniture : அகல மாச்சக்கை, அடைப்பான்.

G

Galley : அச்சுத்தட்டு.

Galley rack : அச்சுத்தட்டுத் தாங்கி.

Gathering : மடித்த படிவச் சேர்க்கை .

H

Half title : உள் தலைப்பு, பாகத் தலைப்பு.

Half-tone block : நுண்புள்ளி சித்திரப் படிமம்.

Hard press : புத்தக அழுத்தி.

Heading : தலைப்பு.

Holt-tone process : புகைப்பட நுண்புள்ளி அரிப்பு முறை.

House style : அச்சக வேலைப்பாணி; அச்சக விதித் தொகுதி.

I

Imposing; Imposition : பக்கப் படிவப்படுத்தல்; அச்சுப் படிவம் அமைத்தல்.

Imposing stone : படிவம் அமைக்கும் பரப்பு.

Impression : அச்சுப் பதிவு, அச்சழுத்தம், பதிப்பு.

I-cont.

Impression cylinder : அச்சுருவி, பதிப்புருளி.

Ink duct or ink fountain : மைத்தொட்டி.

Intaglio printing : ஆழ்பாப்பு அச்சுமுறை.

J

Job composition : பலதர அச்சுக் கோப்பு.

Job work : பலதர அச்சு வேலை.

Justification : அச்சு வரிகள் ஒழுங்கு செய்தல்.

L

Layout : அச்சு அமைப்புத் திட்டம்.

Leads : ஈயச் சக்கைகள், இடம் நிரப்பி.

Letter-press printing : அச்செழுத்து பதிப்பு முறை, உயர் பரப்பு அச்சடிப்பு முறை.

Line Block : சோட்டுச் சித்திரப் படிமம்.

Line-casting machine : வரி வார்ப்புப் பொறி.

Line Engraving : வரி சித்திரப் படிமம்.

Lithography : சமதளப் படிம அச்சுமுறை.

M

Machine-minder : அச்சுப் பொறிகள் கானி; அச்சுப் பொறியாளர்.

Make-ready : அச்சழுத்தம் சமன் செய்தல்; அச்சடிக்கத் தயாரித்தல்.

Make-up : பக்கங்கள் அமைத்தல்.

Mallet : கொட்டு பிடி.

Marble paper : பல வண்ண வழு வழுப்புத்தாள்.

Margins : பக்க ஓரங்கள்.

Matrix : அச்சுக்கரு.

Mechanical quoin : படிவம் முடுக்கும் பொறி அமைப்பு.

Mould : அச்சு மூசை.

Mount : படிமத் தகட்டு அடி.

Movable type : தனி அச்செழுத்து.

N

Newsprint : செய்தித்தாள், பத்திரிகை அச்சுத் தாள்.

O

Octavo : என் மடித்தாள்.

Offset printing : சமதள எதிரீட்டு அச்சுமுறை.

G.T.T.-10

P

Perfecting Machine : இருபக்க அச்சுப்பொறி.

Photo-engraving : புகைப்பட அரிப்பு முறை.

Photo-offset : புகைப்பட சமதள எதிரட்டு அச்சு முறை.

Photo-type setter : புகைப்பட அச்சுக் கோப்பி.

Planer : அச்சு மட்டக் கட்டை.

Plano graphy : சமதளப் பரப்பு அச்சமுறை.

Plate-making : சமதளப் படிமத் தகடு செய்தல்.

Platen press : தட்டச்சுப் பொறி.

Point system : புள்ளித் திட்டம் (ஒரு புள்ளி 1/72").

Poster : சுவரொட்டி.

Press : அச்சுப் பொறி , அச்சகம்.

Printed form : அச்சிட்ட படிவத்தாள்.

Printing : அச்சடித்தல், அச்சடிப்பு முறை.

Process Engraving : புகைப்பட அரிப்பு முறை.

Proof : அச்சு திருத்தப்படி, பிழை திருத்தப்படி.

Proof correction : அச்சுத் திருத்தம், பிழை திருத்தம்.

Proof press : திருத்தப்படி, அச்சுபொறி.

Proof reader : அச்சுத் திருத்தாளர், அச்சுப்பிழை திருத்துவோர்.

Pulp : காகிதக் குழம்பு.

Punch : அச்சுத் துளை.

Q

Quads : குவாடுகள், இடம் நிரப்பி.

Quarto : நான்மடித்தாள்.

Quoin : படிவ முடுக்கு ஆப்பு.

R

Reglet : மரச் சக்கை.

Relief printing : மேற் பரப்பு அச்சுமுறை.

Rotary press : சுழல் உளை அச்சுப்பொறி.

Roller : மை உருளை.

Rough proof : திருத்துவதற்கான முதல் படி

Rule : கோடு அச்சிடும் தகடு.

S

Saddle stitching : முதுகு குத்தி தைத்தல்.

Sans serif type : பாதமற்ற எழுத்து.

Section stitching : சரங்கோத்துத் தைத்தல்.

S-cont.

Serif : எழுத்தின் பாதக்கோடு.

Shooting stick : படிவ ஆப்புச் செலுத்தி.

Stabbing Side stitching : பக்கங்குத்தித் தைத்தல்.

Signature : படிவ அடையாளக்குறி, வால்குறி.

Solid plate : முழுப்பரப்பு அச்சுப் படிமம்.

Sorts : சில்லறை அச்செழுத்துக்கள்.

Space : இடம் நிரப்பி

Stereo ; Stereo plate : படி வார்ப்புப் படிமம்.

Stereotyping : படிவார்ப்புப் படிம முறை.

Stick : அச்சுக் கோப்பான், அச்செழுத் தடுக்கும் கருவி.

Style of the house: அச்சகவேலைப்பானி, அச்சக விதித் தொகுப்பு.

T

Table work; Tabular composition : அட்டவணை அச்சுக் கோப்பு.

Tabular matter : அட்டவணை அச்சுத் தொகுப்பு.

Title page : தலைப்புப் பக்கம்.

Tricolour printing : மூவண்ண அச்சுப்பதிப்பு; மூவண்ண அச்சடிப்பு வேலை.

Type : அச்செழுத்து.

Type casting machine : அச்செழுத்து வார்ப்புப் பொறி.

Type face : அச்செழுத்து முகப்பு, அச்சு முப்பு.

Type founding : அச்சுவார்ப்பட முறை.

Type high gauge : அச்செழுத்து உயர அளவி.

Type matter : அச்சுத் தொகுப்பு.

Type setting : அச்சுக் கோப்பு.

Typographer : அச்சுத் தொகுப்பு திட்ட அமைப்பாளர்.

Typography : அச்செழுத்து நுண்கலை.

W

Wood Engraving : மரச் செதுக்குப் படிமம்.

Wrong Fount : மாற்று இன அச்செழுத்து.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

IN FISHERIES TECHNOLOGY.

A

Anabas : பனையேறி கெண்டை.

Arius Jella : வெள்ளை கெளிறு.

Arius Thallasinus : மண்டை கெளிறு.

Astern : பின் போக்கு.

B

Bag net : மடிவலை.

Balone : வெள்ளை முறல்.

Barbus : கோழி மீன்.

Belge water : தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர்.

Black carp : காக்கா மீன்.

Back finned shark : கட்ட சுறா.

Blanching : உப்பு நீரில் போட்டு எடுத்தல்.

Bottom set net : தரை வலை, பாச்சு வலை.

C

Caranx kurra : முண்டக் கண் பாறை.

Carcharius gangeticus : முண்டன் சுறா

Carcharius temminc kii : கூற சுறா.

Catamaram : கட்டு மரம்.

Catla : தொப்ப மீன்.

Chanos : பால் மீன்.

Chirocentras dorab : முள்ளு வாலை.

Chlorophyll : பசுங்கனிகம்.

Chroinemus : தோல் பாறை.

Cirrhina cirrbosa : வெண் கெண்டை.

Clupea Jile : குடா.

Coral : பவளம்.

Craft : படகு.

Cyprinus carpio : கண்ணாடி கெண்டை.

D

Drift gillnet : மிதப்பு செவின் வலை.

Drift net : வழி வலை.

Dug out : குடைந்து செய்த வள்ளம்.

E

Eels : விலாங்கு.

Etroplus suratensis : செத்த கெண்டை, முத்து புள்ளி.

F

Fathom : 6 அடி ஆழ அளவு.

Finger lipped carp : சேல் கெண்டை .

Fish farm : மீன் பண்ணை .

Fishermen : மீனவர்.

Flying fish : பறவை கோலா.

Foot rope : கீழ் கயிறு.

G

Glossegobius : உளுவை.

Gourami : சங்கரா.

H

Hand line : சிட்ட கயிறு.

Head rope : மேல் கயிறு.

Hermiramphus : கொழுத்த முறல்.

Hilsa : உள்ளம்.

Holothuria : கடல் அட்டை.

Holothuria atra : கருப்பு அட்டை.

Holothuria seabra : வெள்ளை அட்டை.

Horse mackerel : செம்பாறை.

Hull : உடற் பகுதி.

I

Ice-cum-cold storage plant : பனிக்கட்டி உற்பத்தி சாதனமும் குளிர்பதன அறையும்.

Inspector of Fisheries : மீன் அளத்துறை பார்வையாளர்.

L

Labeo fimbriatus : சேல் கெண்டை.

Lactarius : குதிப்பு.

Lates : கொடுவா.

Life belt : மிதவை.

Long line : பறப்பு கயிறு.

Lure : கம்பி.

Lutianus : செங்கண்ணி.

M

Mackerel : கானான் கெருத்தி.

Madras State Fisheries Advisory Board : மாநில மீன்துறை ஆலோசனைக் குழு.

Magalops : மோரன் கெண்டை.

M-cont.

Malabar sole : நாக்கு மீன்.

Mother polyp : தாய் ஜீவன்.

Mugil : மடவை.

Mullet : மடவை.

Murrel : விறால்.

O

Oil sardine : நுணலை.

Outrigger Boat : மிதப்பு கட்டையுள்ள படகு.

P

Pearl : முத்து.

Polynemus : காளா.

Pomfret : வௌவால்.

Prawn : இரால்.

R

Raft : தெப்பை கட்டை, மிதப்பு.

Rainbow sardine: மதக் கெண்டை.

Rhynchobatus : கச்சு உளுவை.

Ribbon fish : சாவாளை.

S

Sarranus : களவா.

Saw fish : இலுப்ப சுறா.

Scale : செதிள்.

Scianus : கத்தாளை.

Screen Barrier : மூங்கில் பாய்.

Sea weed : கடற் பாசி.

See fish : வஞ்சிரம்.

Set net : பாய்ச்சு வலை.

Shore seine : கரை வலை

Silago : கெனங்கான்.

Silver bellies : காரை.

Smoke house : புகைக் கூண்டு.

Sting ray : ஒலைவால் திருக்கை.

Surf boat : மார்சா படகு.

Synagris : துள்ளு கெண்டை.

T

Tackle : வலை

Therapon : கீச்சான்.

Thynnus : இரத்த சுறை.

Tiger shark : வள்ளுவன் சுறா.

Troll : ஓடு கயிறு.

U

Upeneus : நகரை.

W

White carp : வெண் கெண்டை.

Y

Young polyp : இளம் ஜீனன் (இளம் ஜீவன்).

Z

Zygwna : கொம்பன் சுறா. ________________

REGISTRAR OF F BOOKS OF THE REGI OFFICE OF - FEB 1955 DRAS