மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

மின்னியல் மற்றும்

மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

முனைவர் இராதா. செல்லப்பன்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர்

மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல்

கலைச்சொற்கள்

முனைவர் இராதா செல்லப்பன்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் - 613 005

ISBN: 81-7090-308-4

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு: 248

திருவள்ளுவராண்டு 2033 மார்கழி - திசம்பர் 2002

நூல் ;மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

ஆசிரியர் ;முனைவர் இராதா செல்லப்பன்

மொழி ;தமிழ்

பொருள் ;பொறியியல்

பதிப்பு ;முதற்பதிப்பு

பக்கம் ;Viii+202=210

தாள் :டி. என்பி எல் மேப்லித்தோ

அளவு :டெம்மி 1/8

நூற்கட்டுமானம் : சாதாக்கட்டு

விலை : உரூ. 65 - 00

படிகள் : 1000

அச்சுப்பதிவம் : ஒளியச்சுப்பிரிவு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

அச்சு:தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மறுதோன்றி அச்சகம், தஞ்சாவூர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர் - 613 005

முனைவர் இ.சுந்தரமூர்த்தி

துணைவேந்தர்

உள்ளடக்கம்