வார்ப்புரு:Frame

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Usage தொகு

Places a frame around text

{{frame|{{lorem ipsum}}}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

The parameter text=… can be interchanged with the positional parameter as required

start and end version தொகு

Where the frame wraps over multiple pages in the Page: namespace, the alternate {{Frame/s}} and {{Frame/e}} should be used.

{{frame/s}}{{lorem ipsum}}{{frame/e}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

See also தொகு"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Frame&oldid=466928" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது