விக்கிமூலம்:கூகுள் எழுத்துணரியாக்க விளைவில் நீக்க வேண்டியவைகள்

கூகுள் எழுத்துணரியாக்க விளைவானது, மூலநூலின் தரத்திற்கு ஏற்ப தேவையான(70%), தேவையற்ற(30%) மாற்றங்களைத் தருகின்றன. இவைகளின் விளைவு நூலுக்கு நூல் மாறுபடுகின்றன. இவற்றினை நாம் ஒட்டுமொத்தமாக காணும் போது, அடுத்து வரவிருக்கும் நூல்களுக்கு முன்கூட்டியே செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை, நாம் செய்து கொள்ள உதவும் எனலாம்.

  • 2015-2016 ஆம் ஆண்டு, இத்திட்டத்தின் வழியே, எழுத்துணரியாக்கம் செய்த நூற்பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
  • மேற்கூறியப்(2015-2016 ஆம் ஆண்டு) பட்டியலில், தட்டசு்சு மின்னூல்களின் விளைவும், எழுத்தாவண நூல்களின் விளைவுகளும் முற்றிலும் நீக்கப்பட வேண்டியன ஆகும்.
  • மேலும், கீழ்கண்ட குறியீடுகள் முற்றிலும் நீக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில், அது எழுத்துணரியாக்கத்தின் தவறான விளைவுகள் ஆகும். அவற்றின் அடைப்புக்குறியினுள் இருப்பவை அவையுள்ள பக்க எண் ஆகும்.
  • மேகக் கணிமையின் அடிப்படையில், இவை பயன்படுத்தும் போது, மின்தடை, இணைய இணைப்புத் தடை, நமது கணினியின் வாழ்நாளும் இதனால் பாதுகாக்கப்படும் போன்ற எண்ணங்களால், இம்முயற்சி மேற்கெள்ளப்படுகிறது.

நீக்கவேண்டிய குறியீடுகள் தொகு

  1. "
  2. ি
  3. $
  4. ି
  5. శ
  6. శ