விக்கிமூலம்:பயிற்சி (வரவேற்பு)

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்ட தமைச்சு.