சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்/047-150

 

ஈங்கை
மைமோசா ரூபிகாலிஸ் (Mimosa rubicaulis, Lamk.)

ஈங்கை இலக்கியம்
சங்க இலக்கியங்கள் இப்புதர்க் கொடியைப்

“புதல் இவர் ஈங்கை-அகநா. 294 : 6.

“ஈங்கைப் பைம்புதல்-ஐங். 456 : 3

என்று சிறப்பித்துக் கூறுகின்றன.

குளக்கரையில் பிரம்புடன் செறிந்து வளரும். இதன் தண்டில் முட்கள் இருக்கும். இதன் இலைக் கோணத்தினின்றும் இதன் பூங்கொத்து உண்டாகும். மலர் ‘துய்’தலையையுடையது என்ற தாவரவியல் உண்மைகளைப் புலவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

“பரந்த பொய்கைப்பிரம்பொடு நீடிய
 முட்கொம்பு ஈங்கைத் துய்தலைப் புதுவீ
-அகநா. 306 : 2-3

“துண்முள் ஈங்கைச் செவ்வரும்பு-குறுந். 110 : 5

இதன் செவ்விய அரும்பு மலரும் போது நுனியில் துளை ஒன்று தோன்றும் என்பதையும் நெய்தல் தத்தனார் கூறுவர்.

“வாங்கு துளைத்துகிரின் ஈங்கை பூப்ப-அகநா. 343:2

(துகிர்-பவளம்)

இதன் அகவிதழ்கள் வெண்ணிறமானவை. மகரந்தங்கள் ‘துய்’ என்னும் பஞ்சு போன்ற தலையை நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். இதனால் இதன் மலரை ஆலங்கட்டிக்கு உவமிப்பர் பரணர்.

“......அரும்ப முதிர் ஈங்கை
 ஆலியன்ன வால்வீதா அய்
-அகநா. 125

இக்கொடியின் தளிர் இதன் பூவைக் காட்டிலும் அழகியது. அதிலும் மாரிக் காலத்தில் எழிலுடன் தோன்றும் என்னும் அகப் பாட்டு.

“மாரிஈங்கை மாத்தளிர் அன்ன”-அகநா. 75:1:7

“ஈங்கை” என்பதற்கு, ‘இண்டு, இண்டை’ என்று உரை கூறுவர்.

“ஈங்கை இலவம் தூங்கிணர்க் கொன்றை”-குறிஞ். 86

என்ற அடியில் உள்ள ஈங்கை என்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் ‘இண்டம்பூ’ என்று உரை கண்டுள்ளார்.

ஈங்கை தாவர அறிவியல்

தாவர இயல் வகை : பூக்கும் இரு வித்திலைத் தாவரம்
தாவரத் தொகுதி : காலிசிபுளேரே (Calyciflorae)
தாவரக் குடும்பம் : மைமோசாய்டியே
தாவரப் பேரினப் பெயர் : மைமோசா (Mimosa)
தாவரச் சிற்றினப் பெயர் : ரூபிகாலிஸ் (rubicaulis)
சங்க இலக்கியப் பெயர் : ஈங்கை
உலக வழக்குப் பெயர் : இண்டு, இண்டை, இண்டங்கொடி
தாவர இயல்பு : புதர்க் கொடி. நீண்டு வளரும், இக்கொடியில் வளைந்த முட்கள் செறிந்திருக்கும்.
இலை : கூட்டிலை, 10-15 இறகன்ன பிரிவுடையது. சிற்றிலைகள் சிறியவை 0. 5.-0.7 அங்குலம் நீளமானவை. இலைக் காம்பில் முட்கள் இருக்கும்.
மஞ்சரி : இலைக்கோணத்தில் தனிக் கொத்தாக உண்டாகும். எனினும் நுனியில் நுனி வளர் பூந்துணரா கிடும்.
புல்லி வட்டம் : புனல் வடிவானது. 4 புறவிதழ்கள் இணைந்தவை.
அல்லி வட்டம் : 4 அகவிதழ்கள் மேலே தனித்தனி பிரிந்து காணப்படும் .அடியில் இணைந்திருக்கும்.
மகரந்த வட்டம் : 8 தாதிழைகள். நீண்டு, அல்லிக்கு மேலே தோன்றும். தாது மிகச் சிறியது.
சூலக வட்டம் : பல சூல்களை உடையது. சூல்தண்டு மெல்லியது. சூல்முடி மிக நுண்ணியது.
கனி : பாட் (Pod) என்னும் உலர் கனி. தட்டையானது.
விதை : பல விதைகள் உண்டாகும். முட்டை வடிவானது. ஆல்புமின் உள்ளது

கடப்பை, மைசூர் மற்றும் கோவையிலுள்ள காடுகளில் இக்கொடி வளர்கிறது.