சிவஞான பாடியம்


மெய்கண்டார் அருளியதொகு

"சிவஞானபோதம்" எனும் சித்தாந்தத் தத்துவநூலுக்குதொகு

மாதவச் சிவஞானயோகிகள்தொகு

அருளிச் செய்ததொகு

சிவஞானபோத மாபாடிய உரைதொகு

பொருளடக்கம்

சிவஞான போதம்- சிறப்புப்பாயிரம்

சிவஞான போதம்- மங்கலவாழ்த்து

சிவஞான போதம்- அவையடக்கம்


1. பொது அதிகாரம்தொகு

பிரமாணவியல்தொகு

1. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 01 இன் உரை

2. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 02 இன் உரை

3. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 03 இன் உரை

இலக்கணவியல்தொகு

4. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 04 இன் உரை

5. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 05 இன் உரை

6. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 06 இன் உரை

2. உண்மையதிகாரம்தொகு

சாதனவியல்தொகு

பயனியல்தொகு

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=சிவஞான_பாடியம்&oldid=1072362" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது