பகுப்பு:தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்

தமிழ்நாடு அரசு கட்டற்ற உரிம ஆவணம் (CC-BY-SA)
  • இப்பகுப்பின் கீழ் அமையும் நூல்கள் அனைத்தும், தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் ஆகும். தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் செயற்படும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் அனைத்தும் கட்டற்ற உரிமத்தில் வெளியிடப்படுகிறது. எனவே, காப்புரிமை/பதிப்புரிமை போன்ற சட்ட உரிமம் இல்லாத இதன் தரவுகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட சட்ட உரிம ஆவணப்படி பயன்படுத்தலாம்.
மொத்த வெளியீடுகள்
41

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பில் மொத்தம் உள்ள 2 துணைப்பகுப்புகளில் பின்வரும் 2 துணைப்பகுப்புகள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன.