வரலாற்றுக் காப்பியம்/பிழைத் திருத்தம்

சங்ககாலம்
------------
பிழை திருத்தம்


பக்கம் பிழை திருத்தம்
12 புளர் புனர்
16 தமிழக்கு தமிழுக்கு
16 மொழிந்து மொழிந்து
21 கநை கதை
22 இலங்கைக் இலங்கைத்
23 சாம்போதி காம்போதி
27 தூற்றம் தூற்றும்
33 கன்றை கன்றைத்
35 லெமூரியர் லெமூரியா
35 மூழ்சியப் மூழ்கிய
36 தாயரசன தாயரசை
36 மொஹஞ்தரோ மொஹஞ்சதரோ
36 சரித்திர சரித்திரக்
37 கூட்டங்கள் கூடங்கள்
38 எமுதாக் எழுதாக்
41 நிமிந்த நிமிர்ந்த
47 கடலுன் கடலுள்
57 பற்றியே பற்றிய
59 நாற்பதொன்பது நாற்பத்தொன்பது
60 முதலாக முதலாகா
64 தினை திணை
64 மரமே மரபே
64 தேம்பாவனி தேம்பாவணி
67 மீன்டும் மீண்டும்
69 பாாத பாரத