அட்டவணை:வடசொல் தமிழ் அகர வரிசைச் சுருக்கம்.pdf

தலைப்பு வடசொல் தமிழ் அகர வரிசைச் சுருக்கம்
ஆசிரியர் தி. நீலாம்பிகை
ஆண்டு 1938
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடியவில்லை
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை