ஆசிரியர்:ஔவையார் (12-ஆம் நூற்றாண்டு)

ஔவையார்
(12-ஆம் நூற்றாண்டு—)
ஔவையார் பலருள் அறநெறிப் பாடல்களைப் பாடிய ஔவையார் 12ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இவரால் பாடப்பட்ட அறநூல்கள்


மூன்றாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை

தொகு

பன்னிர‌ண்டாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை

தொகு


பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை

தொகு

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை

தொகு